KCK ledamot: Kriget kommer att sprida sig i städerna

0
235


Cemil Bayik, ledamot inom KCK:s verkställande råd utvärderar det senaste händelseförloppet som kurder befinner sig i. Bayik uppger att dem som rörelse hädanefter inte kommer att befinna sig inom en position med förväntningar på AKP, utan kommer att utveckla ett ”kontinuerligt motstånd”. ”Det kommer inte längre att göras distinktioner mellan bergen, städerna och metropolerna, kriget kommer att sprida sig överallt”, heter det i uttalandet.

Cemil Bayik, ledamot inom Kurdistans samhällsunions (KCK) verkställande råd gör ett kritisk uttalande i ett reportage till nyhetsbyrån Firat.

”Det kommer inte längre att göras distinktioner mellan bergen, städerna och metropolerna, kriget kommer att sprida sig överallt. Den kurdiska frihetsrörelsen kommer att rikta sig mot statens militära, polisiära och kontragerillarelaterade styrkor. Den kommer att rikta sig mot dem administrativa och politiska befogenheterna som tar plats inom krigets centrum. Framöver kommer kriget att pågå i nya former”, heter det i uttalandet.

I uttalandet påminner Bayik om att AKP besvarar kurdernas projekt: ”demokratisk oberoende”, med arresteringar och angrepp. ”AKP utvecklar ingen lösning, utan anfaller den lösning kurderna utvecklat”, understryker Bayik och uttrycker att staten utfört massakern vid byn Roboski medvetet med syftet att sätta skräck i det kurdiska folket. ”Staten kan inte avslöja de ansvariga vid Roboski därför att de själva är medskyldiga till brottet”, understryker han vidare. Bayik uppger också att AKP-regeringen hädanefter kommer att utsätta KDP för påtryckningar för att angripa PKK, istället för att utföra gränsöverskridande operationer. Vidare i sitt uttalande framhåller Bayik att gerillan har gjort turkisk militär och polisväsende hopplösa under sommarens månader och framför att militären själva accepterade i vilken situation de hamnat i.

”Var det inte de själva som yttrade att det inte går att föra krig med soldater som tjänstgjort i 10-15 månader och att man är i behov av en speciell armé och kraft”, hette det i uttalandet. 

AKP har slagits i akilleshälet
Bayik pekar vidare på att kurdernas rörelse visat med egna försök att AKP inte är demokratiskt och uppger: ”frihetsrörelsen har genom sitt motstånd under de senaste månaderna slagit AKP i akilleshälet. De befinner sig inte längre i ett tillstånd där dem har möjligheten att lura folkmassor under sin demokrati- och muslim-mask. AKP kommer bli ett minne blott när ett frihetligt och demokratiskt alternativ uppkommer. AKP blir förbannad, fasansfull och går till anfall på grund av att de är medvetna om detta. Det är mot bakgrund av detta som dem anfaller den kurdiska demokratiska rörelsen till denna grad.”

Istället för att ha förväntningar på AKP har vi tagit beslut om ett kontinuerligt motstånd
Vidare i uttalandet uppger Bayik att dem hädanefter inte kommer att befinna sig inom en position med förväntningar på AKP, utan kommer att utveckla ett ”kontinuerligt motstånd”. Han går vidare genom att yttra följande: 

”Det har upplevts ett seriöst krig under de senaste sex månaderna. Under vintertid hade nu konflikterna minskat, men under den här vintertiden har varken konflikterna i dem militära områdena upphört eller den demokratiska politiska kampen avstannat. Folket har befunnit sig i en ständig rörelse. Folket har visat styrka i sin demokratiska kamp vid flertal tillfällen i sina aktioner för att försvara BDP. Folket har rest sig inom varje område för att protestera mot Roboski-massakern. Vi har upplevt en sådan här politisk process. AKP uppger öppet att: ”jag kommer att likvidera, jag kommer att göra slut, jag kommer att fullfölja det här arbetet på det här sättet fram till slutet”. Vad kan man förvänta sig av oss att vi ska göra mot detta? Självklart behöver ett revolutionärt drag utvecklas och ett revolutionärt motstånd och ett revolutionärt krig genomföras. […] Så länge AKP inte tar konkreta och tydliga steg vad gäller den kurdiska frågan, har vi kommit fram till beslutet att det är nödvändigt att det utvecklas ett kontinuerligt motstånd.

Vårt folk kommer redan i samband med 15 februari-årsdagen, även detta år att värna om sitt ledarskap som de har gjort varje år. Imrali befinner sig redan i krigets brännpunkt och det pågår redan ett Imrali-centrerad motstånd. Mot bakgrund av detta och i samband med att årsdagen av 15 februari-komplotten närmar sig, kommer det att utvecklas ett motstånd runt ledarskapet med Imrali som brännpunkt. I själva verket har ledaren Apo [red:anm: syftar på Abdullah Öcalan] redan offentliggjort sitt eget ställningstagande genom att inte utföra några möten.”

Revolutionärt folkkrig
På Firats fråga om vad man bör förstå av det som kallas för ett ”revolutionärt folkkrig” och vad det inrymmer samt har som mål svarar Bayik att de som rörelse redan från början är organiserade för att genomföra ett revolutionärt folkkrig och pekar på de uppror som inleddes av det kurdiska folket under 1990-talet. Bayik påminner vidare om faktumet att AKP besvarar kurdernas ”demokratiskt oberoende”- projekt med arresteringar och angrepp och uppger att ”det kan hända att det revolutionära folkkriget har bristfälligheter inom vissa aspekter. Det är fullt förståeligt att det har uppkommit en del brister under en miljö där det upplevs så mycket förtryck.”

Det kommer inte längre att göras distinktioner mellan bergen, städerna och metropolerna, kriget kommer att sprida sig överallt
”Gerillakampen kommer att genomföras mer effektivt under den kommande processen. Det kommer inte längre att göras distinktioner mellan bergen, städerna och metropolerna utan kriget kommer att sprida sig överallt. Om den turkiska staten för ett helomfattande krig mot den kurdiska frihetsrörelsen, kommer den kurdiska frihetsrörelsen att rikta sig mot statens militära, polisiära och kontragerillarelaterade styrkor. Den kommer att rikta sig mot dem administrativa och politiska befogenheterna som tar plats inom krigets centrum. Om AKP arresterar demokratiska politiker, tjänstemän, arbetare och ungdomar samt fängslar advokater och journalister, legitimeras då den kurdiska frihetsrörelsens gripanden av dem tjänstemän som tar plats inom statens militära, politiska, rättsliga och administrativa angrepp. […] Självklart kommer vi att följa krigets regler och inte vidta några som helst åtgärder mot civila som befinner sig utanför kriget.”

Ansvarsområdena för kurderna i Europa kommer att utökas
I uttalandet uppmärksammar Bayik också den lobbyverksamhet som AKP bedriver internationellt. Han uppger att AKP-regeringen vill eliminera den kurdiska frihetsrörelsen med hjälp av internationella krafter och uppger att det kurdiska folket i Europa hädanefter bör organisera sig allt starkare. Bayik påminner om faktumet att det finns närmare två miljoner kurder i Europa och yttrar följande:

”Dagens motstånd och kamp är en kamp som avgör existens eller icke-existens. Vårt folk i Europa bör noggrant följa utvecklingen i hemlandet och bör därefter omgående inta ett ställningstagande och visa ett närmande som sätter energin i handling. Det finns närmare två miljoner kurder där. Naturligtvis skall detta folk genomföra en legitim och demokratisk kamp. Deras organisering ska vara demokratisk och legitim. Fram till idag bedriver dem redan frågan inom detta ramverk. Det kurdiska folket har inte befunnit sig i ett skadligt närmande till varken den turkiska befolkningen eller någon annan befolkning i Europa. De har använt sig av rätten till demokratisk reaktion mot de tunga attacker riktade mot Kurdistans folk. De kommer utan tvekan att fortsätta sin demokratiska hållning även framöver.”

Bayik uppmärksammar även att den turkiska staten vill tysta den kurdiska massmedian i Europa och uppger att ”den turkiska staten vill begränsa och splittra våra institutioner och organisationer i Europa. Den vill avlägsna samtliga kurdiska medieorgan som är verksamma i Europa.”

Den turkiska staten kommer hellre utöva påtryckningar mot KDP för att angripa PKK än att utföra gränsöverskridande operationer
”Vi tror inte att den turkiska militären kommer att inleda gränsöverskridande operationer till våren. Dess enda problem är att skrämma folket inom gränserna och om den får möjligheten kommer den att inleda operationer mot gerillastyrkorna. Vad gäller Medya försvarsområden kommer den att utöva påtryckningar på externa krafter. Den försöker att kuva vår rörelse genom att utöva påtryckningar mot KDP. Dess närmande ”vi kommer att utföra operationer, vi kommer att ta oss in i Medya försvarsområden” utförs med syftet att utöva utpressning mot krafterna i södra Kurdistan och få gerillan i ett tillstånd av försvarande position. De är medvetna om att dem kommer att hamna i ett hjälplöst tillstånd när gerillan väl inleder en effektiv åtgärd. De kan ha hur mycket teknik och internationellt stöd som dem vill ha. Den turkiska staten har inte nått resultat trots att den i tiotal år har köpt all sort teknik i världen, trots att den varje år säger ”lite mer teknik, lite mer pengar”. Gerillan är en kraft som ger liv åt sig själv och kämpar under alla förhållanden genom att ändra stil och taktik.”

Kurd.se