KCK: Vi uppmanar vårt folk till en omfattande och inflytelserik kamp

0
207


KCK:s verkställande råd utvärderar den senaste tidens händelseförlopp i norra Kurdistan och Turkiet. KCK uppmärksammar att isoleringen mot den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan nu pågått i över 141 dagar och uppmanar det kurdiska folket till en mer omfattande och inflytelserik kamp mot AKP:s och dess religiösa församlingars fascism. KCK utvärderar också 15 åriga Firat Izgins aktion och BDP:s kampanj som går under parollen ”Jag är här: Jag försvarar min vilja”.

I ett skriftligt uttalande den 15 december utvärderar KCK:s verkställande råd isoleringen av den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan, AKP:s och dess religiösa församlingars angrepp, Freds- och demokratipartiets (BDP) kampanj som går under parollen ”Jag är här: Jag försvarar min vilja” och 15 åriga Firat Izgins aktion. KCK uppmärksammar att åtta kurdiska ungdomar har satt eld på sina kroppar under loppet av ett år och uppger att dessa aktioner inte är ”periodiska aktioner”. ”Det krävs aktioner som besegrar systemets ägare”, heter det i uttalandet.

Den förvärrade isoleringen mot Öcalan är inne på sin 141:e dag
I sitt uttalande uppger KCK att isoleringen mot den kurdiske folkledaren Öcalan nu pågått i över 141 dagar och yttrar att målet med isoleringen är ”kapitulerandet och eliminerandet av den fria kurden”. KCK går vidare i uttalandet genom att yttra följande:

”AKP-staten kör över alla nationella och internationella konstitutioner och utför sedan 141 dagar tillbaka isolering och psykiskt tortyr mot ledaren Apo [red.anm: syftar på Abdullah Öcalan]. Det här agerandet baserar sig varken på någon som helst moral eller några som helst rättsordningar utan illustrerar den turkiska kolonialismens utföranden i Kurdistan. För bara fem år sedan accepterade tre och en halv miljon kurder ledaren Apo som sin egen politiska vilja. I själva verket förs denna isolering och psykologiska tortyr emot hela det kurdiska folket. Den turkiska statens mål med det här utförandet är kapitulerandet och eliminerandet av den fria kurden. Turkiska ockupationsstatens utföranden som inte känner till några som helst regler och gränser har även bejakats av internationella organisationer. Detta koncept och tillämpning av isolering utgör i själva verket en internationell politik som i synnerhet bedrivs gemensamt av institutioner som Europadomstolen och CPT [red.anm: CPT – Europeiska kommittén för förebyggandet av tortyr]. Av den här anledningen bör vårt folk som är bosatta inne i och utanför landet se kampen mot dessa ockuperande och fascistiska handlingar vars målsättning har eliminerande som sin egen huvudsakliga uppgift.”

Under loppet av ett år har åtta personer tänt eld på sina egna kroppar
I uttalandet utvärderar KCK även den kurdiske 15-åringen Firat Izgins aktion. Den 12 december tände Izgin eld på sin egen kropp i byn Bahrava (Gülveren) i Midyat-distriktet. KCK beklagar sorgen för hans familj och hela det kurdiska folket och går vidare genom att yttra följande:

”Alltsedan 1998 har den kurdiska ungdomen bedrivit ett värdefullt och meningsfullt motstånd mot dessa angrepp, som helt saknar humana och samvetsenliga egenskaper, mot ledaren Apo och vårt folk, genom att göra sina egna kroppar till klot och sköldar av eld. Under det senaste året har sammanlagt sju ungdomar från folkets och gerillans arenor tänt eld på sina kroppar efter ledning av Mustafa Malçok. Under det här viktiga skedet tände den värdefulla kurdiske ungdomen Firat Izgin eld på sin egen kropp och blev således den åttonde av länkarna inom den här kedjan. Firat Izgin från en av Midyats byar gav ett mycket starkt budskap till ockupanterna och deras lakejer genom att tända eld på sin 15 åriga unga kropp. Det här var samtidigt en varning från den kurdiska ungdomen till den turkiska staten. Den var också en uppmaning till alla patrioter och kurdiska ungdomar i Kurdistan. Det är av stor betydelse att var och en förstår sig väl på det här värdefulla uppoffrande budskapet från det kurdiska folkets mest framstående och känslofullaste son. Med den här aktionen har den här värdefulla kurdiska ungdomen visat att han bär på fullt socialiserade känslor för sitt ledarskap samt folk och att han är villig att offra sitt liv för sakens skull. Med den här aktionen har han uppvisat hur ett uppoffrande ställningstagande skall visas mot ett utvecklingsskede som denna. I detta avseende hälsar vi aktionen som genomfördes av den värdefulla minderåriga ungdomen med stort hjärta, Firat Izgin och beklagar sorgen för ärade Izgins familj och det kurdiska folket.”

Tänd inte eld på era kroppar utan gå med i den professionella kampen
KCK går vidare i sitt uttalande och yttrar följande:

”Aktionerna som går ut på att tända eld på sina egna kroppar utgör en protesterande aktion, men det utgör inte en periodisk aktion. De former av åtgärder som krävs under det här skeendet är inte protester. Under det här skedet krävs det aktioner som kan krossa Imrali förödelsesystemet och besegra det här systemets ägare. Vi uppmanar alla patriotiska och uppoffrande kurdiska ungdomar att ta del inom den organiserade strukturen och utvecklingen av den professionella kampen som kommer att besegra den turkiska kolonialismen och dess Imrali förödelsesystem och inte en enskild protestaktion.”

Ett starkt deltagande bör säkerställas till ”Jag är här: Jag försvarar min vilja”-kampanjen
KCK uppmärksammar också BDP:s kampanj som går under parollen ”Jag är här: Jag försvarar min vilja” och de möten samt aktiviteter som anordnas under kampanjens namn. KCK utvärderar BDP:s kampanj som ett starkt svar på AKP-Gülen-enighetens fascistiska handlingar och uppger att hela Kurdistan bör med ett starkt deltagande följa Ameds (Diyarbakir), Istanbuls och Êlihs (Batman) spår.

AKP-Gülen scenarierna är dömda att förbli resultatlösa
I uttalandet framhåller KCK även att AKP-regeringen utför psykologiskt krigföring på ett aktivt sätt med ändamålet att skapa en illusion av att den kurdiska befrielserörelsen har lidit nederlag. KCK går vidare genom att yttra bl.a. följande kring det här faktumet:

”Ansträngningarna från koalitionen mellan AKP och Gülen-församlingen att invertera sanningen med lögner och bluffscenarier är dömda att förbli resultatlösa. Det mest slående resultat som visar på AKP statens hjälplösa och misslyckande tillstånd är dess användning av internationellt förbjudna vapen mot gerillans och vårt folks motstånd.” 

Nedstängningen av Roj TV kommer att innebära ett slut på det kapitalistiska rättsväsendet
KCK går vidare i sitt uttalande och uppmärksammar även rättegången som inletts mot den kurdiska tv-kanalen Roj TV. KCK utvärderar rättegången som en internationell pelare i förödelse- och förintelsekonceptet mot Kurdistans frihetskamp och yttrar bl.a. följande:

”Som vårt folk och hela allmänheten redan vet så lovade Danmarks före detta statsminister Rasmussen Turkiet att stänga Roj TV i gengäld mot att Turkiet röstar för hans post som NATO:s generalsekreterare. Rättegången som har utvecklats som en följd av detta utgör därmed en politisk rättegång. Det är uppenbart att det som avses är att befläcka det stadie som har uppnåtts av Skandinavisk och dansk lag under vår tids senaste process. Om ett negativt beslut om att stänga ner Roj TV fattas kommer det här faktumet att innebära ett slut på den kapitalistiska modernitetens rättsväsende. Genom den här rättegången kommer det således att bli allt tydligare om de agerar utifrån en verklig lag, rättvisa och åsikts- och yttrandefrihet eller om de agerar enligt sina smutsiga ekonomisk-politiska intressen som förs bakom kulisserna.”

Uppmaning till en omfattande och inflytelserik kamp
KCK går vidare i sitt uttalande och gör följande uppmaning:

”Vårt patriotiska folk bör ta del i kampen mer kraftfullt och följa uppmaningen som görs i linje med de uppoffrande kurdiska ungdomarna som gör sina kroppar till eldklot enligt ledarskapets linje mot AKP-Gülen-regeringens helomfattande angrepp mot vårt ledarskap, rörelse och folk. Vårt folk bör utveckla sitt försvar av sitt ledarskap och vilja genom att delta i kampen ’mot isolering och det politiska folkmordet’ och frammarschen för ’säkerställning av ledaren Apos frihet’ som har utvecklats av kvinnorörelsen. För att en mer omfattande och inflytelserik kamp skall kunna utvecklas krävs det dock att de förberedelser samt organiseringar som är nödvändiga prioriteras och i samband med att förberedelserna fulländas krävs en mer kraftfull strategi som kan stärka vår nya frammarsch som utgör en del i vår historiska “Êdî Bes e!” [red.anm: ”Nu får det vara nog!”] marsch. Mot bakgrund av detta uppmanar vi främst kvinnor och ungdomar – hela det kurdiska folket att se de befintliga bristerna som har uppkommit fram till nu, överskrida dessa snabbt och visa starkt deltagande i de nödvändiga förberedelser och praktik som krävs för den nya erans praktiska utgångspunkt.”

Kurd.se