Öcalan: Förutom mig finns det ingen som kan få gerillan till att släppa vapnen

0
128


Under sitt möte med sina advokater den 18 juli 2011 uppger den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan att ingen förutom honom kan få den kurdiska HPG-gerillan till att släppa sina vapen. I uttalandet vänder sig Öcalan till AKP och ber partiet att utveckla en lösning grundat på konstitutionen istället för att intensifiera kriget.

Under sitt möte med sina advokater den 18 juli 2011 utvärderar den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan det politiska läget i Turkiet och norra Kurdistan. I sitt uttalande uppger Öcalan att ingen förutom honom kan få den kurdiska HPG-gerillan till att släppa sina vapen.  Öcalan uppger också att om ingen lösning av den kurdiska frågan i Turkiet kommer till stånd kommer kriget att intensifieras. Han uppger också att projektet ”det demokratiska oberoendet” hade offentliggjorts redan under år 2005 men inte hade satts i verk i praktiken.  I sitt uttalande vänder sig Öcalan sig till AKP och ber partiet att utveckla en lösning grundat på konstitutionen istället för att intensifiera kriget. Öcalan yttrar vidare att om ingen lösning utvecklas kommer kriget att bli tio gånger så mycket mer intensifierat än det strid som ägde rum vid Silvan-provinsen i Amed (Diyarbakir). Öcalan vänder sig till AKP och ber partiet att tydliggöra sitt eget ställningstagande när det gäller protokollen för lösningen. Den kurdiske folkledaren Öcalan tillkännager i uttalande att delegationen från den turkiska staten som utför sammanträden med honom har utfört ytterligare ett sammanträde med honom på fängelseön Imrali. Öcalan påminner om premiärminister Recep Tayyip Erdogans yttrande där denne hade sagt; ’så länge de inte släpper ifrån sig vapnen kommer inget att hända’ och går vidare i uttalandet genom att yttra följande kring ämnet:

”Antingen vet inte premiärministern vad han säger eller så finns det ingen skillnad mellan honom själv och hans eget yttrande. I åratal har vi talat om och talar om nedläggningen av vapnen. Jag har utfört ytterligare ett sammanträde med delegationen från staten. Under den här heta och kritiska fasen är fortsättandet av dessa sammanträden viktiga och seriösa. Inställningen om att lägga ned vapnen finns hos oss. Förutom mig finns det ingen annan som kan få gerillan till att överge vapnen. Det här är en sanning som känns till av var och en. Även staten säger det här. Av den här anledningen uppmanar jag premiärministern på ett tydligt sätt härifrån. För att jag skall kunna spela min egen roll måste ni erbjuda mig de möjligheter som krävs i det här avseendet. Jag måste kunna bruka mig av den demokratiska lösningens möjligheter.”

Om den demokratiska lösningen inte skrider framåt kommer kriget därmed att fortlöpa
Öcalan påminner om faktumet om att han tidigare föreslagit att parlamentet skall besluta sig för att inte ta ut sin sommarledighet och uppmanar det turkiska parlamentet att snabbt samla sig för att det här ändamålet skall uppnås och fortsätter i ämnet genom att uppge följande:

”Premiärministern skulle kunna göra följande uppmaning; ’Vi tror hädanefter att den här konflikten inte kan lösas genom vapnen. Vi skall lösa konflikten på basis av den demokratiska konstitutionen’. Om premiärministern skulle visa ett sådant ställningstagande kommer konflikten att bli löst inom en vecka. Om det inte skulle bli på det sättet är det möjligt att en annan omständighet uppstår. Om de sysselsättande försöken skulle fortlöpa och inga möjligheter skapas för att vi skall överge vapnen och om den demokratiska lösningen inte skrider framåt kommer kriget därmed att fortlöpa. Den eld som bränner både soldater och gerillor är samma eld. Ni ser ju händelsen vid Farqin. Om inte lösningen skrider framåt kommer kriget att bli tio gånger så mycket mer intensifierat än det som hände vid Farqin. Vad kommer ni att göra om folket i Amed (Diyarbakir) tågar mot fängelset där de politiska fångarna befinner sig i likhet med det som hände vid stormandet av Bastiljen i Paris under den franska revolutionen?  Ilskan hos folket har ökat. Ni ser ju tjejen som satte eld på sin egen kropp i staden Mus. Dessa tecken är enbart små strålar i stacken. Varje scen skulle kunna bli orsaken till stora explosioner.”

De arresterade parlamentarikernas situation är kopplad till demokratiseringsfrågan
Öcalan vill att sammanträdena mellan AKP och BDP skall fortlöpa och går vidare i ämnet genom att yttra följande kring dessa sammanträden:

”På basis av protokollen skulle ni kunna komma överens med staten i det här avseendet. Regeringen skulle kunna visa sitt eget ställningstagande gentemot dessa protokoll. De skulle kunna uttrycka sina egna synpunkter och protester gällande punkterna. Om de skulle göra så här skulle också en överenskommelse kunna uppkomma. Återvändandet till parlamentet från BDP:s sida skulle också kunna äga rum på basis av en överenskommelse. ’De kom överens med varandra’-frågan skulle kunna lösas genom ett sådant yttrande. De arresterade parlamentarikernas situation utgörs av problemet med genomförandet av demokratin. Och lösningen är politisk. Vi skall lösa den här konflikten genom ändrande av lagarna och konstitutionen. Konflikten kring Hatip Dicle skulle kunna lösas genom att ett omval sker i Amed.”

Jag utför kamp för att de kurdiska kvinnorna skall bli räddade undan brutalitet och leva som gudinnor
Öcalan går vidare i sitt uttalande och påminner om Evrim Demir som satte eld på sin egen kropp i orten Kop som är ett närområde till staden Mus. Öcalan yttrar följande kring det här ämnet:

”Jag har aldrig någonsin uppmuntrat till sådana aktiviteter. Trots det här faktumet visar jag en stor respekt för kamrat Evrims aktivitet. Det som åläggs vårt folk i det här avseendet är att de aldrig någonsin skall glömma dessa värden och för alltid hålla de vid liv. Jag vädjar att inga liknande aktiviteter skall utföras hädanefter. Istället för att utföra liknande aktiviteter kan ni skapa möjligheterna för styrkandet av kampen för friheten. Det måste skapas en staty för Mustafa Malcok och Evrim Demir som för alltid kommer att hålla minnet av dem vid liv. Jag utför kamp för att de kurdiska kvinnorna skall bli räddade undan brutalitet och leva som gudinnor. Jag skickar mina hälsningar till Evrims familj och skickar dem mina egna kondoleanser.”

Projektet ”Det demokratiska oberoendet”
Under sitt möte med sina advokater utvärderar Öcalan även projektet ”Det demokratiska oberoendet” och yttrar att modellen för Det demokratiska oberoendet skulle kunna införas i hela Turkiet. Öcalan ber det kurdiska folket att sätta projektet Det demokratiska oberoendet i verk i praktiken och ber folken i Turkiet att utveckla ”Den demokratiska nationens uppfattning. Öcalan meddelar viktiga budskap kring det demokratiska oberoendet och den demokratiska nationen och gör följande uppmaning till folken som är bosatta i Turkiet:

”Vi är inte separatister utan vi är för enighet, men vi kommer inte att acceptera en monolitisk politik. Vi är inte emot nationell enighet heller men den här nationella enigheten måste i så fall vara på basis av den demokratiska nationen. Om inte en demokratisk lösning av konflikten sker kommer då det kurdiska folkets försvarande av sig självt att vara berättigat. Den här rättigheten är också konstitutionell. Ingen kan ta den här rättigheten ifrån folket. Det viktiga är praktiserandet av projektet ”Det demokratiska oberoendet”. Modellen för projektet ”Det demokratiska oberoendets” lösning är inte enbart till för ett enda område utan vårt förslag som utgörs av ”Det demokratiska oberoendet” är en del av den demokratiska moderniteten. I själva verket framförde jag mitt senaste försvarsdokument under namnet ”Den demokratiska moderniteten”. Jag har yttrat att det finns tre aspekter inom den demokratiska moderniteten. Mot nationalstaten finns den demokratiska nationen som en alternativ aspekt, mot industrialismen finns ”Det ekologiska samhället” som en alternativ aspekt och mot kapitalismen finns ”den kommunala ekonomin” som en alternativ aspekt. Projektet ”Det demokratiska oberoendet” är en av ”den demokratiska nationens” grundläggande aspekter. Denna modell kan genomföras i hela Turkiet utifrån de olika områdenas kulturer och realiteter. Det demokratiska oberoendet är samtidigt ett styrkande av de regionala styrelserna. De syrianska och assyriska folken måste också ta del inom ”det demokratiska oberoendet”. Etniciteter såsom armenier, azerier, terekemer och araber måste också ta plats inom den demokratiska samhällskongressen.”

Arbete, frihet och demokratiblockets verksamheter
Öcalan uppmärksammar även Arbete, frihet och demokratiblockets verksamheter. Öcalan uppmanar de kretsar och partier som ger sitt stöd till den demokratiska nationen att ta sin egen plats inom blocket och redogör för de paraplyorganiserade församlande råden för de oberoende distrikten.  Öcalan uppger vidare att han utvecklar den demokratiska nationens uppfattning som ett alternativ mot nationalstatens uppfattning och vänder sig i det avseendet genom en uppmaning till socialister, demokrater, miljöaktivister, feminister, olika trossamfund och minoriteter och uppmanar var och en av dessa parter till att ta sin egen plats inom Arbete, frihet och demokratiblockets verksamheter.

”Förhandlingar måste direkt inledas med partier, demokratiska kretsar och socialister. ÖDP, BDP, och andra partier och grupperingar skall kunna bevara sin egen existens. Men för de allihop behövs ett paraply eller hur? Genom det här paraplyet kan ni skydda er mot regnet. Om inte det här paraplyet finns kommer ni att gå under redan under den första skuren. Om ni skulle splittras från varandra kommer regnet att ta med sig er allihop en efter en. Turkiet kan delas in i 20 till 25 distrikt. Siffran i sig är inte så viktig. Fyra till fem städer som vars kulturella, sociala och ekonomiska aspekter påminner om varandra skulle kunna organiseras som ett distrikt. Varje distrikt har sin egen kultur och sin egen unika status som skiljer sig åt från varandra. Det som är mest på plats i det här avseendet är att dela upp dessa distrikt på basis av deras geografiska, ekonomiska och sociala lägen. Att dela in Turkiet i sju geografiska områden är därmed inte på plats. Här finns en rik kultur. Det är därmed inte rätt att säga att det enbart finns 80 städer. De oberoende distrikten som jag talar om utgörs av de städer vars unika status påminner om varandra. De paraplyorganiserade församlande råden för de oberoende distrikten skulle kunna genomföras genom de konferenser som utförs inom kongressens regioner. Jag har tidigare sagt att kongressen kan utföras genom deltagandet av 500 delegationer. Den skall ha sina egna språkrör och de regionala kabinetten kan bestå av 25 personer. Jag lägger en stor vikt vid de regionala kabinetten. Denna fas skall vara slutförd senast under juli månad. Det här paraplyorganiserade församlande rådet skulle kunna inrättas på det turkiska parlamentet. Det turkiska parlamentet skall öppnas i juli. Verksamheterna kring konstitutionen kommer då att inledas. På så vis kommer de även att ta del av de verksamheter som utförs kring konstitutionen. AKP, CHP och MHP har inrättat ett fascistiskt samarbete med varandra inom det turkiska parlamentet och har spridit ut en publikation i det avseendet. Emot det här fascistiska samarbetet och under namnet ”Det demokratiska paraplyet” som utgörs av ett alternativt samarbete skulle följande uppmaning kunna göras; ’Emot den här monolitiska och separatistiska attityden vänder vi oss till alla demokratiska kretsar på basis av det gemensamma landet och den gemensamma nationen att samlas under skuggan av den demokratiska nationens kongress.”

I slutet av sitt uttalande skickar den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan sina hälsningar till fredsmödrarna, folken i städerna Xelat, Tetwan, Norshin och Amed (Diyarbakir).

Kurd.se