Öcalan: Överensstämmelser har gjorts gällande fredsrådet

0
145


Under sitt möte med sina advokater den 6 juli 2011 ger den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan viktiga upplysningar om de förhandlingar som pågår mellan honom och delegationen från den turkiska staten. Öcalan ger också viktiga upplysningar om andra ämnen såsom de protokoll som har diskuterats under förhandlingarna, det viktiga datumet den 15 juli, bildandet av ett paraplyparti, eds-krisen och vapenstilleståndets läge.

Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan mötte sina advokater den 6 juli 2011. I sitt veckomöte ger Öcalan viktiga upplysningar om de förhandlingar som pågår mellan honom och den turkiska staten på fängelseön Imrali. Öcalan uppger att överensstämmelser har gjorts gällande bildandet av det fredsråd som skall frambringa en fredlig och demokratisk lösning av kurdfrågan. I uttalandet ger Öcalan även viktiga budskap om andra ämnen såsom de protokoll för lösningen av konflikten som har diskuterats under förhandlingarna, det viktiga datumet den 15 juli, bildandet av ett paraplyparti, eds-krisen som har uppstått på det nybildade parlamentet och vapenstilleståndets läge.

Inga underskrifter på sammanträdesprotokollen
Öcalan yttrar följande om delegationen som han har utfört förhandlingar med och de protokoll som han har framfört till Qandil (Kandil):

”Jag vill föra upp följande på tal om delegationen som utförde sammanträden med mig och det sammanträdesprotokoll som jag har framfört till dem. Gällande sammanträdesprotokollen finns det en felaktighet och en missuppfattning bland den allmänna opinionen. Även Karayilan har fört upp det här faktumet på tal. Det förhåller sig inte på det sättet som den allmänna opinionen har uppfattat, sammanträdesprotokollen har inte blivit undertecknade av mig och av den turkiska staten. Det finns en missuppfattning kring det här ämnet. Sammanträdesprotokollen är inga avtal som är till för att bli undertecknade utan de är enbart till för att man skall se att man är överens om ett ämne kring lösningen av konflikten. Protokollen är vägbanande, det är de som får lösningen att gro och de saker som vi kommer att komma överens om med staten när det gäller lösningen kommer vi att implementera bland oss själva. Avtalen för lösningen av konflikten utgörs således inte av lösningens sammanträdesprotokoll. Dessa protokoll handlar om det antal av elementära steg som vi kommer att ta under de dagarna som vi har framför oss. Att sammanträdesprotokollen skall skrivas under är inget som finns på dagordningen. Vi har än så länge inte kommit till det där stadiet. Fortfarande pågår sammanträden och verksamheter med delegationerna kring sammanträdesprotokollen, och det arbetas på dem.”

Den 15 juli-domen finns inte längre
Öcalan som tidigare hade talat om datumet den 15 juli och dess betydelse går vidare i uttalandet och uppger följande kring samma ämne:

”Den 15 juli-domen finns inte längre och har således ingen betydelse. Datumet den 15 juli som jag tidigare har talat om skall inte missförstås. Den 15 juli innebar att mitt sammanträde med delegationen från staten skulle ske under ett datum som var nära den 15 juli och det var av den anledningen som den var av vikt.  I själva verket skedde mitt sammanträde med delegationen tidigare än vad som var tänkt. För min del var det grundläggande faktumet sammanträdet i sig självt och inte datumet den 15 juli. På grund av att vi redan har utfört sammanträdet har den 15 juli ingen dom och ingen betydelse för mig längre.”

För att fredsrådet skall bli inrättad har vi nått överensstämmelser
Öcalan går vidare i sitt uttalande och uppger att överensstämmelser har nåtts för att fredsrådet skall kunna bildas under det senaste sammanträdet mellan honom och delegationen från den turkiska staten. Öcalan går vidare i uttalandet genom att yttra följande om ämnet:

”Vårt senaste sammanträde som skedde idag med delegationen var den allra viktigaste överenskommelsen och det allra viktigaste praktiska steget som bör tas gällande bildandet och etablerandet av fredsrådet. Gällande inrättandet av fredsrådet har vi nått en överensstämmelse tillsammans med delegationen. Det här faktumet tar i sig självt plats inom protokollen. Etablerandet av fredsrådet utgör det nödvändiga steget och det steg som tas i den riktningen utgör således det mest elementära och det allra viktigaste och mest synliga steget. Fredsrådet måste garanterad bli etablerat. Fredsrådet skall vare sig enbart vara en officiell inrättning som tillhör staten eller enbart ett civilt organ. Fredsrådet skall verka för de fredliga försök som utförs, den skall verka för att freden skall inrättas och den skall verka för att lösning av konflikten skall frambringas. Fredsrådet måste bildas under loppet av en månad eller under loppet av en kortare tid som innefattar en mindre period.”

Konstitutionsrådet måste etableras  
Öcalan fortsätter att fokusera på ämnet genom att yttra följande kring processen som måste genomföras för att få till stånd en demokratisk och fredlig lösning av kurdfrågan i Turkiet:

”Ett annat ämne som också utgör ett av de allra viktigaste ämnena i det här avseendet handlar om inrättandet av konstitutionsrådet. Konstitutionsrådet kommer att utföra verksamheterna för skapandet av konstitutionen. Konstitutionsrådet skall uppfattas på det sätt som bär formen av ett församlande råd verksam för bildandet av den nya konstitutionen. Den skall inte uppfattas som ett separat parlament eller ett klassiskt parlament eller något dylikt. Konstitutionsrådet utgörs av det råd som kommer att utföra verksamheterna för skapandet av en konstitution.  BDP kan också ta plats inom det rådet och utföra verksamheterna kring konstitutionen. BDP skall också ta plats inom de verksamheter som utförs kring skapandet av konstitutionen och således utföra även verksamheter i det avseendet. I samband med skapandet av konstitutionen finns också andra verksamheter, men det som angår mig utgörs av blocket. På samma sätt kommer även jag att vara stödjande för de verksamheter som utförs för skapandet av konstitutionsrådet.”

Hur löses eds-krisen?
Öcalan går vidare i sitt uttaland och fokuserar på det politiska kris som har uppstått i Turkiet på grund av den turkiska valmyndighetens beslut att annullera Hatip Dicles parlamentarikerpost och de turkiska myndigheternas fortsatta arrestering av denne och fem andra kurdiska folkvalda politiker som har valts in i det turkiska parlamentet. Öcalan ställer frågan om hur den så kallade eds-krisen skall lösas och går vidare i uttalandet genom att uppge följande kring ämnet:

”Om den här krisen kommer att bli löst eller inte vet jag inte. Men BDP får inte hamna in i spelen såsom de gjorde förra gången. Som jag har sagt även tidigare skall de svära eden efter det att de har nått en överensstämmelse med regeringen. Den där överensstämmelsen måste garanterat och återigen garanterat ske och den är av vikt. De avtal som inrymmer överenstämmelsens punkter skulle kunna innefattas inom ramen för det protokoll som jag har framfört till staten eller så skulle ni kunna förbereda dessa utifrån era egna villkor och er egen situation. Till samma protokoll kan element såsom exempelvist Hatip Dicles status, frigivandet av alla de fem folkvalda parlamentariker som för närvarande är arresterade, frigivandet av KCK-medlemmarna, och till och med frigivandet av alla de politiska fångarna, sänkningen av den 10-procentiga valtröskeln och ändringen av antiterroristlagen läggas till. Det är möjligt att frågan om Hatip Dicle och andra frågor inte blir lösta bara så där och det är möjligt att frigivningar inte kommer att äga rum bara så där. Men för att de här villkoren och förutsättningarna skall bli ett faktum skall de saker, som så småningom kommer att bli utförda av regeringen, samlas in i en skriftlig handling och utifrån det skall ett skriftligt avtal skapas, som så småningom skall verkställas i praktiken. Inom den här skriftliga handlingen kommer på så vis en överensstämmelse att bli ett faktum gällande lösningen av de här konflikterna och problemen och det här sker med tidens gång. Den här överensstämmelsen kommer att vara vägbanande för lösningen av problemen och konflikterna och för utvecklingen av lösningen i sig själv. Om CHP kommer att gå med på att skriva under på protokoll tillsammans med regeringen eller inte i samband med eds-krisen angår mig inte utan det som angår mig är enbart Arbete, frihet och demokratiblocket.”

Cemil Cicek måste göra allt det som åläggs honom
Öcalan fortsätter att fokusera på den politiska krisen i Turkiet och uppger följande:

”Det är nödvändigt att staten inte tar i med hårdhandskarna och ställer hinder i vägen mot BDP:s skriftliga överensstämmelse. I själva verket framkom det också inom massmediorna att även Cemil Cicek säger att den allra viktigaste frågan som måste lösas är den kurdiska frågan. Gällande det här avseendet måste Cemil Cicek göra allt det som åläggs honom.  Om det sker en skriftlig överensstämmelse på det där sättet skulle också BDP kunna svära eden i parlamentet och delta i parlamentets arbete och vara verksam i det där avseendet. Jag önskar de lycka till i deras verksamheter.”

Paraplypartiet skulle kunna dela upp Turkiet i 20 till 25 distrikt
Öcalan går vidare i sitt uttalande och yttrar följande kring paraplypartiet:

”Som jag har sagt tidigare gällande frågan kring paraplypartiet skulle Turkiet kunna delas in i 20 till 25 distrikt. Området kring Svarta havet skulle exempelvist kunna delas upp i östra distriktet, västra distriktet och mittersta distriktet och således bestå av tre distrikt. Istanbul skulle kunna bli ett eget distrikt för sig självt. Ni skulle kunna dela upp området kring Egeiska havet i tre distrikt och på andra platser kan distrikten delas upp utifrån det sociala, kulturella och ekonomiska förhållandet som är rådande där på liknande sätt. Ni skulle till exempel kunna dela in Kurdistan i sju distrikt. På det här sättet skulle ni kunna dela in Turkiet i 20 till 25 distrikt. Med det här menar jag lokalisering. Lokalisering skall vara grunden och utgöra basen. Det skulle kunna vara så att två eller tre provinser förenas med varandra och bli ett med varandra och genomför sina egna konferenser i det här avseendet. Inom de här lokala konferenserna skall 20 till 25 personer som är bosatta i just distrikten och är ifrån distrikten väljas in som delegationer. Det ungefärliga antalet valda personer från varje lokal kan utgöras av 400 personer. Men som jag har sagt skall de personer som väljs in under lokala konferenser utgöras av de personer som är därifrån och är bosatta där. Det måste förhålla sig på det här sättet. Om det till exempel utförs en lokal konferens i Istanbul skall då människor från Istanbul att välja de personer som är bosatta där. På samma sätt skall lokala konferenser utföras i området vid Svarta havet och även i Botan skall en sådan lokal konferens utföras och på liknande sätt skall de personer som är bosatta där och är därifrån väljas in. På det här sättet skulle närmare 400 personer fastställas genom lokalvalen. De ytterligare 100 personer kan fastställas av experter, akademiker, civila organisationer, personer från fackförbunden och från andra delar av samhället. Dessa skall väljas ifrån de ovannämnda samhälleliga och sociala kretsarna. På det här sättet skulle en kongress som består av 500 personer inrättas. Det här paraplypartiet som skall inrättas skall inte enbart vara en kongress eller enbart vara som ett parti. Den skall både bära formen av ett parti och en kongress och vara till hälften en kongress [red. anm: med andra ord är den här inrättningen en hybrid mellan en kongress och ett parti].”

Den demokratiska nationens kongress-parti
Öcalan fortsätter att fokusera på denna hybrid mellan en kongress och ett parti som han föreslår som en politisk struktur för det paraplyparti som han föreslår skall bildas. Paraplypartiet skall enligt Öcalan bära en politisk form som skall vara en hybrid mellan en kongress och ett parti. Den skall bestå till hälften av en kongress och till hälften av ett parti. Öcalan går vidare med sina egna politiska förslag gällande ämnet genom att uppge följande:

”Jag har tidigare föreslagit namnet ”de demokratiska församlingarnas parti” som paraplypartiets namn. Men idag skall jag för första gången föreslå ett annat namn som jag anser är mer lämplig i det här avseendet: ”Den demokratiska nationens kongress-parti”. Anledningen till att jag har satt ett bindestreck mellan dessa är för att denna inrättning varken är en komplett kongress eller ett komplett parti. Den skulle kunna bära formen av en halv kongress. Men samtidigt skulle Den demokratiska nationens kongress-parti också kunna inrättas som ett parti för att dess existens skall erkännas juridiskt och få en juridisk legitimitet och för att den skall framhäva sig på sin egen existerande plan utifrån det konstitutionella språket och de konstitutionella procedurerna.  På det här sättet kommer dess juridiska existens att befästas och få en legitim status. På så vis kommer även konstitutionen och grundlagarna att ändras. Men i dagens läge kommer den här inrättningen att accepteras på den juridiska planen på det här sättet.”

Det skulle också kunna vara ett kongress-parti-råd bestående av 100 personer
”Det här kongress-partiet skulle samtidigt också kunna bli ett kongress-parti-råd bestående av 100 personer. Dessa 100 personer skulle kunna väljas ur de 500 personer som ingår i kongressen. Efter det att kongress-parti-rådet för den demokratiska nationen har bildats kan de samlas och mötas en gång per kvartal eller en gång på tre månader. Och de kan fortsätta att utföra sina egna verksamheter på det här sättet. Den här kongress-partiet skall ha en styrelse som består av 25 personer. Denna styrelse som består av 25 personer kan verka som en församlande råd. Ledarskapet för denna kongress-parti skall vara mer av en sådan politisk karaktär som utgörs av språkrör än enbart en ledande gestalt som utgör ledarskapet för hela partiet. Det finns en stor möjlighet att språkrören för den här inrättningen kommer att väljas ur de parlamentsledamöter som i nuläget har valts in i det turkiska parlamentet. Men språkrören för BDP får inte bli språkrör för paraplypartiet. Istället får det vara två parlamentsledamöter från BDP som inte är språkrör för BDP som får bli språkrör för paraplypartiet. På det där sättet kommer den Demokratiska nationens block att inrättas. Inom det här blocket skall alla vänsterrelaterade och socialistiska kretsar ta plats. I själva verket har tre socialistiska och vänsteranknutna kandidater blivit invalda som parlamentariker in i parlamentet. De tre personer som har blivit invalda räcker i nuläget för ändamålet och är således tillräckliga. Jag sätter inga som helst gränser och gör inga som helst skillnader mellan den kurdiska och den turkiska vänstern och jag sätter inga som helst gränser och gör inga som helst skillnader mellan kurder och turkar heller. För mig utgörs grunden och basen av den Demokratiska nationens block. Jag tar det här som grund och basis.”

Om den Demokratiska nationens block inrättas kommer vänstern att göra en oerhörd framgång
”Om den demokratiska nationens block inrättas kommer vänstern att vinna en stor och kolossal seger. Inom de val som kommer att äga rum framöver kommer de att få minst 20% av rösterna. Då kommer det här blocket att bli ett med alla av Turkiets tre block. Inom den här ramen vill jag skicka mina egna hälsningar till Sirri Sureyya Önder, Ertugrul Kurkçu och EMEP’:s ledare Levent Tuzel. Alla de socialistiska kretsarna måste ingå och ingen som helst socialistisk eller vänsterinriktad krets skall lämnas utanför paraplypartiet. Till och med frihetssträvande liberaler kan finnas inom paraplypartiet. Ni skall tro på det här och utföra och utveckla era egna verksamheter inom den här ramen. Dessa verksamheter kan inledas snarast möjligt. Jag tror att verksamheterna och arbetet kring ”den demokratiska nationens kongress–parti” blir färdig till oktober månad.”

Den politiska vägkartan läses inte väl
Öcalan uppmärksammar sin egen politiska vägkarta och går vidare genom att yttra följande kring ämnet:

”Den politiska vägkartan som jag har utvecklat läses inte väl. Varför läser ni inte den politiska vägkartan? Antingen har BDP inte läst den politiska vägkartan eller så förstår de sig inte på den. Även staten tog den politiska vägkartan i två år och läste den, de fördjupade sig i den och utförde verksamhet kring den, de drog nytta av den. Men BDP har inte ens läst den, de läser den inte heller eller så förstår de sig inte på den. De drar inte nytta av den. Varför läser och följer inte BDP eller jurister den politiska vägkartan? Min politiska vägkarta måste läsas och tolkas väl. Så mycket som jag bevakar det här faktumet har också turkiska skribenter ett positivt närmande.  I sin egen rapport har även TESEV dragit nytta av den, de har tagit ställning gällande den och de har också givit plats åt den inom rapporten. Mitt senaste försvarsdokument liknar den politiska vägkartan men är mer täckande än den.”

Mitt senaste försvarsdokument utgör manifestet för Mellanösterns befrielse
Öcalan ger upplysningar kring sitt senaste försvarsdokument och yttrar följande i ämnet:

”Mitt senaste försvarsdokument utgör manifestet för Mellanösterns befrielse. Det här dokumentet är väldigt viktigt. Den inrymmer precis allting och ni måste veta hur ni skall dra nytta av den. I själva verket är BDP:s läge i Dersim (Tunceli) och i Riha (Urfa) ett befintligt faktum under det senaste valet. Jag har även sagt det här tidigare. Akademierna för den demokratiska politiken är viktiga av den här anledningen. Ni måste stärka de väldigt väl. Tiotals professionella personer kan utbildas inom de här akademierna. Dessa kan föra verksamheter överallt. Ni skulle kunna börja bedriva dessa verksamheter redan nu. Dessa verksamheter kan utföras i en anda av mobilisering.”

Beslutet om vapenstilleståndet skall fattas av KCK
Öcalan fortsätter i sitt uttalande och yttrar följande kring det vapenstillestånd som för närvarande har rapporterats av KCK:

”Jag vill yttra följande kring vapenstilleståndet. I nuläget är gerillan utspridd på många områden. På samma sätt är också soldater från armén utspridda på många områden och utför militära operationer. Soldaterna har utökats i gränsområdena och i andra områden. Dessa aktioner från båda sidor är mer ett besvarande på varandras militära angrepp än något annat. Jag vill inte att kriget intensifieras. Jag blir sorgsen över nyheterna som meddelar dödsbuden, jag säger att jag önskar att det här inte hade hänt. I nuläget finns det vare sig ett eldupphör eller ett krig som bryter eldupphöret. Vi har även satt stopp för folkets revolutionära krig. Militära aktioner sker mot varandra i form av beskjutningar mot varandra. Det här skulle kunna både minska och öka. Men under alla omständigheter skall gerillan utföra sitt berättigade självförsvar och försvara sig själva. För det här ändamålet finns vare sig aktivt eller passivt försvarsposition. Gerillan skall föra självförsvar under dygnets alla 24 timmar. De kommer också att besvara de angrepp som utförs mot dem på ett kraftfullt sätt. Gerillan skall inte missuppfatta mig gällande den här frågan. Jag säger ingenting om vapenstilleståndet. I själva verket är det fel om jag säger något gällande den här frågan. Jag kan inte fatta beslut i KCK:s namn härifrån. För att jag inte exakt vet gerillans utspridning i nuläget kan jag inte göra en generell utvärdering. De skall beakta alla säregenheter och skall fatta sitt eget beslut utifrån dem. Det är inte rätt av mig att ge några order härifrån, det är inte rätt under några som helst omständigheter. KCK skall hädanefter utvärdera alltsammans av det här och fatta sitt eget beslut gällande vapenstilleståndet. Jag har även tidigare sagt att om ni ålägger mig en mission i det här avseendet kommer jag att spela min egen roll och att jag är beredd på det här. Som jag sa tidigare gällande den här frågan: regeringen samlar ihop parlamentet – regeringen har i det här fallet redan inrättats och dess ordförande i församlingen har redan valts – om de vädjar till mig, kommer jag då att göra allt det som åläggs mig för att samla de beväpnade gerillastyrkorna på ett ställe. Det är KCK som kommer att fatta beslutet om vapenstilleståndet. På samma sätt skall KCK fatta sitt eget beslut gällande den Demokratiska nationen. De skall själv besluta om vad de kommer att göra i Iran, Irak och Syrien.”

Den nationella konferensen
Öcalan uppmärksammar ännu en gång den nationella konferensen kurder emellan och uppger följande:

”Angående den nationella konferens som kurderna skall utföra mellan sig själva är det inte rätt att jag direkt yttrar mig om något namn eller föreslår namn på den. De namn som skall föreslås skall göras med klokhet, de skall vara kreativa och de skall vara vinnande. Angående det här ämnet måste de personer som väljer att ta på sig ansvar i det här avseendet föreslås. Det är dock inte rätt att jag anger ett namn. Den förberedande kommittén utför inte sina verksamheter i det här avseendet baserade på sin egen talan utan den utför tekniska verksamheter för konferensen. Ett exempel på alla de tekniska verksamheter som skall utföras för den nationella konferensen är hur och i vilken form konferensen skall ske, vilka som skall delta i den, hur deltagande skall ske och vad som skall komma på konferensens dagordning.  Namnen i sig är inte av vikt utan det viktiga är hur den skall ske. Talesmännen inom den här konferensen kan bestå av ett fåtal personer. Det behövs inte många personer för det här ändamålet. Som jag har sagt tidigare handlar den förberedande kommitténs talan för den nationella konferensen om de tekniska verksamheterna för konferensen.”

I skuggan av den nationella konferensen skall ett parlament inrättas
Öcalan uppger vidare att ett parlament måste inrättas inom och i skuggan av den kurdiska nationella konferensen genom att yttra följande kring ämnet:

”Ahmet Turk och Serafettin Elci skulle kunna utföra de här verksamheterna. Jag skickar hälsningar till de båda. Arbetet för konferensen kan bedrivas genom krigs- och fredsprincipen samt de andra grundläggande principerna och praktiska förslagen som jag har föreslagit tidigare. Den nationella konferensens allra viktigaste punkt är att inrätta ett parlament. Kurdistans nationella kongress, KNK är redan ett befintligt faktum, men det parlament som skall inrättas skulle kunna bli som nyinrättandet av KNK. Även FKO modellen i Palestina kan tas som exempel. Den andra viktigaste punkten som den nationella konferensen skall göra är att inrätta ett styrande organ för det här parlamentet. Man skulle till och med kalla det för den dolda kabinetten. På det sättet kommer en styrelse för det där parlamentet att bli skapad. Den nationella konferensens tredje allra viktigaste bas är koordinerandet av de beväpnade styrkorna. KCK:s representanter måste ta plats inom den här nationella konferensen och KCK måste självt få representera sig självt genom sina egna representanter.”

Kurderna i Syrien måste befinna sig inom samarbetet
Öcalan redogör också för de utvecklingar som sker i Syrien. Öcalan yttrar följande kring västra Kurdistan (norra Syrien) och deras enighet:

”Elva kurdiska partier i Syrien har inrättat ”Koalitionen för de kurdiska partierna i Syrien”. Här är projektet ”Det demokratiska oberoendet” av vikt. Ni måste samarbeta med varandra. Jag framför mina hälsningar till dem och till hela vårt folk i Syrien. Ni måste fortsätta med era verksamheter inom den här ramen. Ni måste också ta projektet ”Det demokratiska oberoendet” som bas. Modellen för projektet ”Det demokratiska oberoendet” som jag ser av vikt för Turkiet skulle kunna rättas efter de villkor och förutsättningar som råder i Syrien och inom den här ramen blir de försök som görs för att få till stånd lösningen viktiga. Det är inte klart hur situationen för Syrien och dess framtid kommer att vara. Kurder skulle kunna utföra möten såväl med den makthavande regimen och med de oppositionella krafterna gällande lösningen på basis av projektet ”Det demokratiska oberoendet”. Ni skall också från och med nu inrätta ”Det oberoende försvaret” för att motstå lämpliga attacker mot er egen existens.”

Kondoleanser
I sitt uttalande ger den kurdiske folkledaren Öcalan plats åt kondoleanser. Öcalan beklagar sorgen för de gerillamedlemmar som har mist sina liv ur HPG-gerillan och TIKKO-gerillan. Han beklagar även sorgen för den avlidne kurdiske parlamentarikern Nuri Yamans från staden Mus och för Hatice Idin, som blev mördad av den turkiska polisens gasbomber som användes av för att kuva gatu-firare som firade Arbete, frihet och demokratiblockets stora valseger i Turkiet och norra Kurdistan. Öcalan skickar sina kondoleanser till dessa berörda parter genom att yttra följande:  

”Jag uttrycker min djupa sorg över Nuri Yamans död och beklagar sorgen för hans familj. Jag hedrar minnet av Hatice Idin som miste sitt liv på grund av den turkiska polisens gasbomber under de gatufirandena som ägde rum för att fira den stora valsegern för Arbete, frihet och demokratiblocket. Jag hedrar minnet av de maoistiska gerillamedlemmarna som mist sina liv, de gerillamedlemmarna från TIKKO-gerillan som mist sina liv, och gerillamedlemmen ur den kurdiska HPG-gerillan Mazlum Erenci och kommer att minnas dem med respekt. Jag beklagar sorgen för vårt folk och för deras familjer.”

I slutet av sitt uttalande skickar den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan sina hälsningar till det kurdiska folket, de kurdiska politikerna och de politiska fångarna genom att yttra följande:

”Jag framför mina hälsningar till Hatip Dicle. Jag vill också yttra något om fängelserna. Jag är medveten om de sjuka kamraters situation och kamp i fångenskap. Det kommer många brev från fängelset i Bakirkoy till mig. Under den senaste tiden har de placerat många kamrater där. Det finns en samling där. Jag är medveten om kamrat Hediye Aksoys situation. Jag skickar speciella hälsningar till henne och till alla de fångar som är sjuka. Jag kan inte besvara ett och ett på alla breven som jag får men deras nivå är god och deras fördjupande är bra och deras verk är fullgod. Jag framför mina hälsningar till alla de kamrater som sitter i fängelserna. Jag skickar mina hälsningar till alla de kamrater som sitter i fängelserna som är belägna i städerna Wan, Mûs och Bitlis. Jag skickar också speciella hälsningar till folket i städerna Colemêrg (Hakkari), Amed (Diyarbakir) och Êlih (Batman).”

Kurd.se