Öcalan: Antingen förhandlingar eller en revolutionsfas

0
184


Under sitt möte med sina advokater den sjunde juli 2010 uppger den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan att det antingen kommer att inledas en förhandling eller en revolutionsfas i Turkiet.

I sitt uttalande den sjunde juli uppger den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan att om inga förhandlingar genomförs kan en revolutionsfas komma att utvecklas. Öcalan påminner även om faktumet att PKK inte kommer att lida nederlag genom dödande av dess gerillamedlemmar och att den professionella armén och de högteknologiska vapnen inte kan eliminera PKK.  Öcalan uppmärksammar också faran för spridningen av de våldsamma upploppen i städerna och uppger att i ett sådant läge kan ingen komma undan konflikten. I sitt uttalande redogör Öcalan även för praktiska förslag gällande lösningen av kurdfrågan i Turkiet. För att en demokratisk lösning skall uppkomma radar Öcalan upp följande förslag till KCK, BDP och alla inblandade parter:

”1: Först, införande av ett vapenstillestånd, ett läge utan militära aktioner skall uppstå som omfattar båda parter. 2: I skuggan av parlamentet kan kommissionen för rättvisan och sanningarna, dvs. något i stil med det som etablerades i Sydafrika inrättas. 3: Återvändande hem kan ske för de styrkor som kommer att samlas på ett bestämt område. 4: Kommissionen måste lyssna på var och en.”

Öcalan redogör för Rättvisa- och sanningskommissionens förpliktelser genom att uppge följande i ämnet:

”Denna kommission måste bestå av de personer som är proffsen inom sina egna områden. I parlamentet kan en kommission inrättas och utöver den måste det också finnas många verksamhetsgrupper. Och dessa grupper måste också bestå av proffsiga medlemmar. Intellektuella och civilsamhällets representanter kan ta plats inom den. Den här kommissionen kan lyssna på vem som helst och även mig gällande krigets fas. Den kan också lyssna till Ciller, Agar och de andra statstjänstemännen från tidigare skeden. Den här kommissionen skulle kunna uppdaga realiteterna och dela resultaten av sina verksamheter med allmänheten. Krigets båda parter kan också försonas med varandra och på så vis kommer det här skedet att avslutas. Genomförande av något sådant är inte så svårt. Detta lyckades i Afrika och det finns ingen anledning för att detta inte skulle lyckas även här.”

FN:s garanti
Den kurdiske folkledaren Öcalan uppger att gerillans militära styrkor också kan samlas i en enklav och detta skall ske under kommissionen för rättvisa och sanningarnas verksamhetsfas.   Öcalan vill att gerillans militära styrkor skall hållas i en enklav och det skall ske under FN:s garanti. Öcalan yttrar vidare att det tredje stadiet sedan kan inledas efter alla dessa faser. Öcalan redogör för följande faktorer för det tredje stadiet som utgörs av återvändande av alla gerillamedlemmarna till landet:

”Detta skall inte vara likt det som skedde vid Habur, utan det här är ett allomfattande återvändande. Det här stadiets säkerhetsmässiga aspekt skulle kunna avhandlas med PKK. Verksamheterna för den demokratiska förordningen skulle kunna utföras genom BDP och de andra partierna skulle också kunna ta del inom dem. Om förordningsrelaterade och grundlagsrelaterade lösningar utvecklas på denna basis skulle vapnen kunna överges.”

Frihet är till för alla
Öcalan utvärderar sin egen mission inom detta faktum på följande sätt:

”Min roll här missuppfattas. Utvärderingar såsom att: ’han vill rädda sig själv’ är billiga närmanden. Ett stadium som utförs utan mig har ingen som helst chans att lyckas och det förhåller sig så här av en självklar anledning. Mitt bekymmer är inte att jag vill rädda mig själv. Om det överhuvudtaget skulle finnas någon räddning skulle den i så fall vara till för oss allihop.”

Förhandlingarnas stadium
Vidare uppger Öcalan att han vill att förhandlingarnas stadium skall inledas med syftet att lösa kurdfrågan och ställer frågan; Vad händer om förhandlingarnas stadium inte inleds? Öcalan går vidare genom att uppge följande:

”Om revolutionens stadier inleds kommer läget att inte kunna hållas under kontroll och ingen som helst kommer hädan efter att kunna kontrollera det. Nu är den här faran ett befintligt faktum i Turkiet. Jag säger inte till PKK; ’gör så här och gör det där’ härifrån.  Jag ger de inga taktiker heller. PKK verkställer i själva verket sina egna taktiker. Det har en form av försvar i enlighet med sig självt och det är de medvetna om. Jag uppmanar inte till någon som helst intensifiering och utvidgning av kriget.”

Basbugs uttalanden är upprepning av tidigare företeelser
Öcalan utvärderar också den turkiske generalstabschefens uttalande som denna gjorde under samma period genom att uppge följande kring ämnet:

”Hans uttalande är ett upprepande av gamla saker. Denna upprepning utgör den attityd som har testats, lidit nederlag och har upphört att gälla. De säger fortfarande att; ’Vi skall göra slut på PKK, vi skall mörda och förinta dem’. Den där attityden kommer att vara mer till skada för dem själva.”

Besar Esads yttranden
Öcalan går vidare i sitt uttalande och fokuserar på den syriske presidenten Besar Esads yttranden. Öcalan uppger att han stödjer den demokratiska lösningen som grundval och påminner om de synpunkter som den syriske presidenten Esad hade för en tid sedan offentliggjort i Istanbul. Öcalan klargör att han lägger vikt vid Esads yttranden och går vidare i sitt uttalande genom att yttra följande kring ämnet:

”Han talade om en överenskommelse för att den demokratiska lösningen skall komma till stånd. En lösning inom den där ramen är viktig.”

Öppningen av BDP:s representation i Hewlêr (Erbil) är av vikt
Öcalan klargör vidare att han lägger vikt vid öppningen av BDP:s representation i Hewlêr och går vidare i ämnet genom att yttra följande:

”Det där stället utgör en region med mycket rörelse och aktion. Bryssel är viktig, och Washington är viktig men Hewlêr är viktigare.”

Öppnandet av den politiska akademin i Riha (Urfa) är av vikt
I sitt uttalande för Öcalan ännu en gång sitt eget förslag om öppningen av politiska akademier upp på dagordningen.  Öcalan uppmärksammar vikten av dessa akademier och uttrycker sin glädje över öppnandet av den politiska akademin i staden Riha på följande sätt:

”I Riha finns det mycket stora problem såsom arbetslöshet, fattigdom, och flykt. Rihas ungdomar tvingas på flykt i världens alla fyra hörn och kvinnornas situation är i själva verket ett befintligt faktum och problemen är mycket stora. För lösningen av dessa krävs seriösa insatser och en demokratisk kamp. Lösningen av situationen i Riha innebär lösningen på situationen i hela regionen. Sanningen är att kampen som fördes i Riha som fick fransmännen att lida nederlag genomfördes av kurderna. Om det inte hade varit för den där kampen hade det kunnat bli så att kampen för republikens självständighet inte hade lyckats. Det där stadiets första förmån utgjordes av avtalet med fransmännen. Det var också under det som Mustafa Kemal inledde sin karriär i Riha vid sidan av major Noel och därifrån har sträckt ut sin verksamhet till Sivas och Elazig. Men begynnelsen är ändå Riha. Vikten av kurdernas roll inom självständighetskriget visade sig inom 1921 års författningsförslag. För att oberoende för kurdernas räkning skall erkännas under det skedet genomfördes också en del rättelser och oberoendet tillerkändes. Det här finns också inom Mustafa Kemals tal under det skedet. Men Mustafa Kemals inflytande urholkades av engelsmännen och unionisternas kadrer såsom Ismet Inönu, och Fevzî Çakmak och kurder blev offer för engelsmännens politik.”

Öcalan uppger vidare att efter det att kurderna gjorts till offer för engelsmännens politik utvidgade den speciella krigföringens lobbyverksamheter alltmer sitt eget inflytande allteftersom tiden gick.

Befria från kapitalismen
Öcalan går vidare och fortsätter att fokusera på det här ämnet genom att yttra följande:

”Även under våra dagar försöker den lobbyverksamheten för den speciella krigföringen att äga inflytande över Riha. De använder sig mer av araberna inom den där politiken, den situation som vårt folk möter där är ett befintligt faktum. Trots Rihas stora möjligheter genomförs en samvetslös politik med syftet att fattigdomen skall göras gällande. Av den här anledningen lägger jag mycket vikt vid inrättningen av den politiska akademin i Riha.”

Öcalan uppger vidare att kapitalismen har ruinerat städerna Dîlok (Antep) Semsûr, Mereş (Maras) och Meletî (Malatya) och vill att dessa städer, vars demokratiska kärna är starka till sitt ursprung, skall räddas undan från kapitalismens fingrar.

Viktiga faror
I sitt uttalande radar Öcalan upp de viktiga faror som kan inträffa på följande sätt:

”Det må hända att staten också åsamkar PKK stora skador inom den här fasen, om det här vålds- och krigsstadiet fortlöper. Men som jag också har sagt tidigare har PKK en form av uthärdande. Det sker alltid deltagande i gerillan och dess möjligheter är många. De kan inte eliminera PKK.”

Öcalan fortsätter i ämnet genom att uppge följande kring den nya fasen som har uppstått:

”Krigets stadium kommer att intensifieras ännu mer. Om det här stadiet skulle spridas ut under skedet och kriget skulle förlängas kommer en bankrutt att uppkomma som också innefattar båda parter. Banditrelaterade organisationer kommer att uppenbaras. Inom staten kommer banditer såsom JITEM, vilka brände ner byarna och genomförde morden utförda av okända gärningsmän att uppenbaras. Banditer kan uppkomma även inom PKK. Kriget kommer att sprida sig till överallt, det kommer att sprida sig i städerna. Samhällsrelaterade krig och upplopp mellan folken kommer att komma upp på dagordningen. Fasen kommer att helt vara utan kontroll och en stor förvirring kommer att uppstå. Ingen kommer då att lyckas, var och en kommer att förlora på det, men den allra största förlusten och skadegörelsen kommer att vållas staten.”

Kom och låt oss släcka den här elden
Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan uppger att hans uttalande om att dra sig tillbaka den 31 maj inte har uppfattats väl och går vidare i ämnet genom att yttra följande kring faktumet:

”Jag säger att; en eld brinner nu, kom och låt oss släcka den’. En del av de, såsom Bahceli kastar fortfarande ved i elden. Elden släcks inte på det här sättet. Jag uppmärksammar de faror som den här eldens verktyg kommer att föra med sig. Jag sörjer inte enbart de gerillamedlemmar som mister sina liv, utan jag sörjer också de soldater som dödas. Jag vill förebygga dessa dödsoffer. Jag redogör för mina förslag i det här syftet och för att vägen för den demokratiska lösningen skall banas. Men problemet blir vare sig löst genom resterna av MHP:s och CHP:s unionistiska attityd eller genom Frihets och oenighetspartiets attityd som i sin tur utgör en förfalskad form av islam och en förfalskad form av ett islamiskt parti.”

Kurd.se