PKK offentliggör en fredsdeklaration baserad på tre principer och fyra punkter

0
114


Kurdistans samhällsunion KCK offentliggör en fredsdeklaration som är baserad på de tre grundläggande huvudprinciperna och fyra grundläggande punkter, som den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan tidigare redogjort för. Detta sker under en tid då den turkiska regeringen, dess militär och massmediorna i Turkiet skapat en provokativ plattform för militära attacker mot PKK, och utökat sina politiska övergrepp och förtryck mot det kurdiska folket och dess legalt folkvalda politiker.

Ordförandet för KCK:s verkställande råd Murat Karayilan offentliggör ytterligare en fredsdeklaration och med detta tar den kurdiska befrielserörelsen ännu ett historiskt steg och gör ännu en historisk uppoffring för att kurdfrågan i Turkiet skall lösas med demokratiska och fredliga medel. I detta syfte offentliggör Karayilan en fredsdeklaration bestående av tre principer och fyra punkter för att en fredlig politisk demokratisk lösning mellan den turkiska staten och den kurdiska befrielserörelsen PKK skall bli möjlig. Karayilan redogör för alla de uppoffringar som den kurdiska befrielserörelsen gjort och utvärderar hur dessa har bemötts av den turkiska staten. Han framhåller att rörelsens alla fredliga initiativ besvarats med komplotter mot den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan, den kurdiska gerillan och befrielserörelsen PKK. Karayilan framhåller vidare att det kurdiska folket utsätts för förintelseprocesser och att Öcalan utsätts för systematisk tortyr och övergrepp. Förintelse- och förnekelsepolitiken mot kurderna utvärderas även visa sig på den politiska arenan i landet.  Karayilan framför att regeringen utövar politiskt övergrepp och förtyck mot kurdiska folkvalda politiker och att det monumentala förtryck som utövas av den turkiska AKP-regeringen omfattar såväl vuxna som barn och gamla som unga i det kurdiska samhället.

Karayilan understryker faktumet att den turkiska staten utökat sina försök att i synnerhet skapa splittring mellan den kurdiska befrielserörelsen PKK och de politiska krafterna i södra Kurdistan och försöker få de om halsen på varandra genom att få de att slåss mot varandra. Karayilan understryker även faktumet att den turkiska staten inte accepterar kurderna som ett nationellt samfund eller ett samhälle och denna politik utövas mot hela det kurdiska folket som helhet i alla delarna av Kurdistan.

”Turkiets avsikter är att lura kurderna genom bagatellartade individuella rättigheter och ser dem som enbart enstaka individer och inte som en enhetlig nation, vilket i sig innebär en stor fara för hela det kurdiska samhället och alla fyra delarna av Kurdistan. Deras målsättningar med detta är att skapa krig mellan kurderna, avverka och undanröja den kurdiska befrielserörelsens alla politiska förmåner samt vidareutveckla sin förintelsepolitik mot kurderna och deras befrielserörelse PKK.”

Karayilan anger vidare att AKP ser kurdfrågan som en terrorfråga och försöker att förbereda ett diplomatiskt, samhälleligt, ekonomiskt och psykologiskt underlag för detta ändamål. De avser enligt Karayilan även att inleda en militär attack i ett senare skede och uppnå ett resultat på detta sätt. Karayilan framför att de som rörelse utvärderar detta faktum som förklarande av ett utvidgat krig.

Tre principer
Karayilan uppger att dess fredsdeklaration är baserad på de tre principer som den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan tidigare klargjort för och framhåller att den kurdiska frågan skall lösas i enlighet med Öcalans politiska vägkarta. Karayilan uppger vidare att de trots alla attacker och politiska förtryck och övergrepp som de och det kurdiska folket har blivit utsatta för har tagit detta steg i syfte att förhindra att den turkiska statens och AKP:s politik skall få ännu mer förödande konsekvenser.  Detta har gjorts med hänsyn till deras respekt för och ansvar gentemot folken, framför Karayilan vidare.

KCK uppger vidare att den turkiska sidan skall närma sig kurdfrågan i enlighet med Öcalans politiska vägkarta. Dessa tre huvudprinciper utgör nyckeln för en demokratisk lösning och för skapande av ett förtroende parterna emellan. Dessa tre huvudprinciper skall tas som grunden för lösningen. Principerna som radas upp för att kunna få till stånd en permanent lösning och skapa en överenskommelse i samhället är följande:

  1. Den demokratiska nationen under vars regi ingen nationell identitet omfattas av en överordnad ställning när det gäller frågan om innehavande av en dominerande maktställning och andra överordnade förmåner.
  2. Det gemensamma demokratiska landet där inget land eller annat geografiskt område som innefattas inom samma geografiska gränser och tillhör en annan etnicitet bortses ifrån.
  3. Den demokratiska republiken inom vars ramar gränser inte utgör någon konflikt. De olika samhällenas nationella och politiska rättigheter som innefattas inom dess regi har erkänts i enlighet med demokratin.

KCK klargör också att dessa tre principer skall etableras genom en ändring av den turkiska författningen och uppger följande i ämnet:

”Perspektivet för en permanent lösning blir möjlig genom ändringen av den turkiska författningen. Om en civil och demokratisk författning, som är en nödvändighet för Turkiet, kommer på dagordningen och accepteras, leder detta faktum till att Turkiet blir ägare av ett verkligt demokratiskt system. Lösningen av kurdfrågan blir också möjlig i enlighet med detta faktum.”

Fyra punkter
I fredsdeklarationen som offentliggörs av KCK inför allmänheten ingår fyra punkter, vilka utgör villkoren som en permanent lösning skall baseras på och skall utgöra garanten för en hederlig och värdig fred för det kurdiska folket. De fyra punkterna utgörs av följande punkter:

  1. Att båda berörda parter skall tysta vapnen. Ingen lösning kan frambringas om en part tystar vapnen och den andra berörda parten tar det som en chans och intensifierar sina attacker.
  2. Alla demokratiskt folkvalda och andra kurdiska politiker som arresterades den 14 april och därefter och fängslats på orättsliga och tomma grunder måste genast friges.
  3. Den aktör som har den viktigaste och mest positiva rollen för lösningen av kurdfrågan och utvecklingen av freden är den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan. Öcalan utgör chansen för att kurdfrågan skall lösas på en grund som får till stånd brödraskap mellan folken. Detta faktum måste beaktas och i enlighet med detta faktum måste det första steget som skall tas vara att hans status som fånge undanröjs. Öcalan skall förflyttas från fängelseön Imrali och inte hållas i husarest för att han skall kunna ta roll så att en demokratisk politisk lösning kommer till stånd.
  4. Så länge som kurdfrågan inte diskuteras med kurderna själva, kan den inte lösas. Varje samhälle har sin egen politiska kraft och politiska representant. För att en demokratisk lösning skall komma till stånd måste politiska förhandlingar inledas parterna emellan. För att Turkiets grundläggande problem skall lösas måste sådana parter såsom vänstern, socialister, alevitiska samfund, liberala parter, till och med demokratiska islamister och alla demokratiska krafter ta initiativ för ett demokratiskt agerande inom den mest vidgade demokratiska ramen och bli en grundläggande aktör för lösningen av konflikten.

 

Faktaruta KCK och PKK
Kurdistans samhällsunion, KCK är den rörelse som internationell media syftar på när de skriver PKK.  PKK är idag en ideologi som rymmer den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalans ideologiska och politiska teser. KCK utgör ett system som är byggt på denna ideologiska förankring. Man kan säga att PKK är kärnan och KCK samt dess andra ideologiska och politiska fraktioner kretsar runt den här politiska och ideologiska kärnan.

Kurd.se