Öcalan: Vi har underminerat den internationella komplottens mål

0
174


Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan meddelar under sitt möte med sina advokater den 10:e februari att han och den kurdiska befrielserörelsen PKK har underminerat de mål som den internationella komplottens komplottmakare ämnade uppnå med en sådan åtgärd. Öcalan meddelar att detta kunde göras tack vare det kurdiska folkets oerhörda stöd till honom och den kurdiska befrielserörelsen PKK.

Under mötet med sina advokater den 10:e februari fokuserar den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan på den internationella komplott, som ledde till hans kidnappning i Kenya den 15 februari 1999, i syfte att sätta käppar i hjulet för det kurdiska folkets kamp för frihet. Öcalan går mer detaljerat på ämnet genom att uppge följande:

”Genom mitt tålamod och min befästa ståndpunkt här samt det kurdiska folkets försök hindrade jag att komplotten skulle fullbordas.”

Öcalan uppger även att det kurdiska folket och dess befrielserörelse PKK har kommit starka ur den här fasen, trots alla de komplotter och utplåningsförsök som har genomförts.

Avsikten var att få Turkiet till att acceptera tre saker
Öcalan går vidare i sitt uttalande och redogör för tre grundläggande målsättningar som komplottmakarna ämnade uppnå och befästa genom utförande av en sådan åtgärd. Öcalan uppger att komplottmakarna avsåg att få Turkiet till att acceptera tre saker genom utförande av den internationella komplotten mot honom, det kurdiska folket och dess befrielserörelse PKK.  Öcalan uppger att ett av den internationella komplottens mål var att bana vägen för den politiska kurdiska rörelsen i söder, som är under de internationella krafternas egen kontroll. Öcalan går vidare och uppger följande i ämnet:

”På samma sätt som de knöt Turkiet till sig under 1920-talet skulle en kurdisk politisk rörelse, som var under deras egen kontroll utvecklas i söder, i utbyte mot ett utplånande av PKK. De fick delvist sin vilja igenom gällande denna avsikt. När det gäller frågan om Cypern, hade Grekland fått ett löfte av dem. Utöver det hade de givit en del löften till den armeniska lilla staten. De avsåg att även få Turkiet att acceptera detta. Men av alla dessa ovannämnda målsättningar som de hade blev inte en enda av dem uppnådda.”

Öcalan utgår från det läge som Turkiet befann sig i under 1920-talet som exempel och uppger följande i ämnet:

”På samma sätt som de tidigare gav sitt stöd till armenierna och grekerna för att senare utplåna de i Anatolien, hade de en liknande målsättning under 15:e februari 1999.”

Vi hindrade att komplotten skulle fullbordas
Öcalan går vidare i sitt uttalande genom att uppge följande:

”Jag kan härifrån ge en glädjande nyhet till vårt folk. Genom min tålmodiga ståndpunkt här och vårt folks gemensamma uthärdande hindrade vi att komplotten skulle fullbordas. På samma sätt som jag har uthärdat i 11 års tid, kommer jag även att inta en uthärdande ståndpunkt även under det tolfte året. I det sista skedet har vårt folk och vår rörelse kommit starka och kraftfulla ur den här fasen, trots komplotten och alla utplåningsförsök. ”

Antingen tar AKP plats på den demokratiska sidan eller så förlorar de
Öcalan går vidare i sitt uttalande och utvärderar den sittande AKP-regeringens läge och ståndpunkt. Öcalan redogör för sina åsikter kring AKP:s framtid och påminner om AKP:s vice ordförande Hussein Celiks yttrande där denne hade sagt att de antingen kommer att fullborda den här fasen eller så kommer den här fasen att förstöra de. Öcalan går vidare och uppger följande kring ämnet:

”Antingen kommer AKP att ta plats på demokratins sida, och segra tillsammans med det kurdiska folket, det turkiska folket, alewiter, armenier och çerkezer. Eller så kommer de att ställa sig sida vid sida med MHP och CHP, det vill säga att de ställer sig på de nationalistiska, nazistiska förnekande parternas sida och stå fast vid utplånande och med detta leda till Turkiets förlust. ”

Öcalan ger de händelser som ägde rum i Turkiet under 1920-talet som exempel när han redogör för de målsättningar som ämnades uppnås med komplotten. Öcalan uppger att genom komplotten som ägde rum mot vänsteraktivisterna utplånades alla de oppositionella och influensen av denna kupp speglas även på dagens vänsteraktivister i Turkiet. Öcalan går vidare genom att göra följande utvärdering:

”Om inte den gemensamma kampen finns går det hädan efter inte längre.”

Öcalan går vidare i sitt uttalande och framför att även vänsteraktivisterna bör förstå den internationella komplotten som ägde rum den 15 februari väl och redogör för händelsen kring mördandet av Mustafa Suphi som exempel och yttrar att de sanna mördarna fortfarande inte har hittats. Öcalan utvärderar även mördandet av sina egna släktingar som har skett inom ramen för de politiska morden. Öcalan yttrar vidare att för att sätta ljus på händelser såsom mördandet av Mustafa Suphi och andra liknande händelser är det ett villkor att en kommission för rättvisa och rättslig utredning av de verkliga faktumen etableras. Öcalan uppger vidare att influensen av mördandet av Mustafa Suphi speglar sig även på dagens vänsteraktivister i Turkiet och uppger följande i ämnet:

”Vänsteraktivister måste bli fria från denna influens. Turkiet är i behov av detta alternativ. Kamraterna inom vänstern måste rycka upp sig och ta sig tillbaka till praktiskt arbete och praktisk verksamhet och organisera folket. De måste satsa mer på detta än på skrivande. De har skrivit i 30 år, men fortfarande skönjas inget synligt i det här avseendet. Varför utför de inget praktiskt handlande, blir en rörelse eller ett parti?  Dessa åtgärder kan även utföras inom BDP, och det kan också ske inom formen av ett paraplyparti. De måste hädan efter agera och sätta fart. De får inte bli sena med det här.”

Det är inte staten utan samhället som skall bli socialistiskt och det är av den anledningen som vi säger det demokratiska samhället
Öcalan går vidare i sitt uttalande och gör följande utvärderingar kring samhället och socialismen. I sina utvärderingar uppger Öcalan att det inte är staten som skall bli socialistisk utan det är samhället som skall bli det.

”Statens socialism är inte möjlig. Staten blir inte socialistisk, utan det är samhället som blir socialistiskt. Av den anledningen säger jag det ’demokratiska samhället’. Vi har ingen bra förståelse av Marx. I själva verket säger även han att den socialistiska staten inte är möjlig. Han hade gjort en rättmätig utvärdering, men Lenin gjorde ett misstag i det här avseendet. Vi måste härav ta ut förståelsen av stat och land ur deras heliga klädsel. Det är inte människan som skall finnas till för dessa begrepps skull utan det är dessa begrepp som skall finnas till för människans skull.”

Kurdiska och turkiska vänsteraktivister måste inleda en gemensam kamp
Öcalan går vidare i sina utvärderingar och pekar på faktumen som möjliggör en lösning genom att peka på följande faktorer:

”Om inte en gemensam kamp inleds mellan kurdiska och turkiska vänsteraktivister kommer det hädan efter att inte gå längre. Staten kan inte demokratiseras. Demokratin är till för folkets förfogande. Folket går till kamp mot staten för demokratins och sina rättigheters skull. Utan demokratin blir vare sig socialism eller kommunism möjlig.”

Öcalan redogör kortfattat för sitt paradigm genom att uppge följande:

”Folket måste organiseras i kommunalismens regi i kommuner och detta skall gälla såväl de som har den högsta som den lägsta sociala statusen i samhället. Den gemensamma kampen är hädan efter en rituell och tvungen verksamhet och arbete. Om inte detta faktum blir ett befintligt faktum går det inte längre. Detta behov är ett lika nödvändigt behov som bröd och vatten. Jag vänder mig till vänsteraktivisterna och säger följande till dem: Ni är inte tvungna att ta plats inom BDP. Ni kan också fortsätta ert arbete men ni bör göra det i form av ett paraplyparti eller i en annan form där ni samlas inom en gemensam plattform’. Jag vill ännu en gång yttra att BDP är ett parti för Turkiet som helhet. Att Freds- och demokratipartiet tillhör Turkiet som helhet är väldigt viktigt för Turkiet. Om vänsterrelaterade, demokratiska, socialistiska, liberala och till och med rättmätiga religiösa demokratiska falanger och individer samlas ihop gemensamt kan de få miljontals människor i aktion och de kommer att lyckas mycket i det avseendet. ”

Kurdfrågan och dess lösning
I sitt uttalande belyser även Öcalan kurdfrågan och dess lösning. Öcalan uppger att kurder organiserar sig genom KCK, KCD och BDP och understryker vikten av att dessa inte skall blandas ihop. Öcalan uppger vidare att det viktiga är att det frambringas praktiska lösningar för de vardagliga problemen och samhället skall organiseras i demokratiska grupperingar och fraktioner.

Den Samhällsomfattande Demokratiska Kongressen (KCD) måste frambringa praktiska lösningar för de vardagliga problemen
Öcalan utvärderar det första mötet som organiserades av ”arbetsgruppen för olika trosuppfattningar i Mesopotamien” som skedde under den Samhällsomfattande Demokratiska Kongressens (KCD) ledning. Öcalan uppger vikten av institutionaliserandet av denna verksamhet och föreslår Amed eller Mêrdin som dess centrum. Öcalan yttrar vidare att det viktigaste är etablerande av lösningar av de praktiska vardagliga problemen och hela den samhällsomfattande demokratiska kongressen skall agera utifrån detta tankesätt. Öcalan går vidare och uppger följande i ämnet:

”Det grundläggande tankesättet är praktiskhet, utförande av praktiska handlingar och på så vis lösande av konflikterna. I Semsur har en tjej vid namn Medina begravts levande. Det här är en brutalitet. I själva verket är det inte enbart hon som individ som har blivit begravd, utan genom henne har alla kvinnor och även vi har blivit begravda. Det förhåller sig på samma sätt enligt den Islamiska uppfattningen. Islam eller islamisk uppfattning befäster att mördande av en tjej är detsamma som att ha mördat varenda individ. Det finns många liknande samhällsproblem som detta. De måste därav ta upp alla dessa frågor. Modellen för lösningen av konflikterna är kommunernas demokrati.”

Öcalan går vidare i sitt uttalande och anger att modellen för lösningen av konflikterna är demokratisk konfederalism och yttrar följande i ämnet: 

”Vi kan också nämna detta som demokratiska kommuner. Genom etablerande av små kommuner måste hela samhället organiseras. Till och med det högsta samhälleliga sociala skiktet skall omfattas av detta sätt. De kan fatta gemensamma beslut och hitta gemensamma lösningar för alla konflikter. Samtidigt kan sådana kommuner etableras även i städer och gator.”

BDP, KCD och KCK får inte blandas ihop
Öcalan uppmärksammar ännu en gång de politiska förintelseoperationerna som inleds med syftet att förinta kurderna politiskt och uppger ännu en gång att det finns tre modeller av organisering för kurderna. Öcalans syn gällande detta avseende är följande:

”Ni får inte blanda ihop KCK, KCD och BDP. KCK har organiserat sig i bergen. De har sina förgreningar i alla fyra delarna av Kurdistan. De kan även organisera sig i städerna. Men detta faktum kommer inte att ändra de andra två organisationernas verkligheter som skiljer sig åt från varandra. Den Samhällsomfattande Demokratiska Kongressen (KCD) finns till för att organisera kurderna inom den kommunala formen. Den är en legal verksamhet. Ni måste ge denna verksamhet den vikt som krävs. BDP är ingens legala förgrening. Detta måste de yttra på ett klart och tydligt sätt. De skall säga att; ’Vi är inte deras fiender, men vi har inget med dem att göra heller, vi är en åtskild organisation’.  BDP är ett parti som omfattar hela Turkiet. Det här är den rätta vägen.  För att vi innerligt tror på denna vägens rättmätighet, och för att vi vet om att det inte finns någon annan lösning för oss, förhåller det sig på detta sätt.”

I slutet av sitt uttalande skickar Öcalan sina hälsningar till kurderna i städerna Amed, Wan, Batman, Sêrt, Mus, Antalya, Aydin, Îzmîr, Mêrsîn Akdenîz och de kurdiska politiska fångarna i Turkiets alla fängelser. Öcalan anger vikten av den demokratiska kvinnorörelsen och uppger att han kommer att meddela ett budskap för att hedra ankomsten av den internationella kvinnodagen den 8 mars.

Kurd.se