Öcalan: Överge era provokativa ståndpunkter

0
117


Under sitt möte med sina advokater den 9 december uppger den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan att den delegation som det turkiska justitieministeriet sände till det nyinrättade fängelset på Imrali, har talat med honom och sagt till honom att hans villkor kan ändras till det bättre enbart om han agerar utifrån de turkiska myndigheternas perspektiv och vilja och överger sina egna politiska och personliga principer och karaktärer.

Efter den 17 november kuppen, som ägde rum med den speciella avsikten att utsätta den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan för ett ännu hårdare och mer omfattande tortyrsystem i fängelset på Imrali, och de reaktioner som detta handlande förde med sig från det kurdiska folkets och PKK:s sida, besökte en delegation från det turkiska justitiedepartementet det nyinrättade fängelset på Imrali. Men trots delegationens besök har inga förändringar skett när det gäller det hårda och intensifierade tortyrsystemet som råder i fängelset. I sitt uttalande uttrycker Öcalan stark kritik mot delegationens tillsägelser om att ’om du agerar bra kommer fängelsets rådande villkor ändras till det bättre för dig’. Öcalan uppger att han motsätter sig dessa krav då han är och kommer alltid att vara en principfast person och att han därför inte tänker överge sina politiska principer, ståndpunkter och karaktärsdrag. Öcalan uppger vidare att det 20 dagar långa disciplinstraff som utdelats och innebär isolering i isoleringen i enrum inte har verkställts än. Folkledaren framför även att han sett och träffat fyra av de fem nyinflyttade internerna som flyttats in till det nyinrättade fängelset och går vidare i ämnet genom att yttra följande: 

”För första gången fick jag se de kamrater som flyttats hit. Den personal som har ansvaret för fängelsets uppehälle har sagt till mig att de kommer att hämta en tv-apparat till mig under de kommande dagarna. En delegation från justitiedepartementet kom hit och talade med mig. En av delegationens medlemmar var enhetschefen för landets alla fängelser. Efter det att besöket hade ägt rum öppnades cellens fönster som finns ovanpå dörren och är placerade både uppåt och nedåt. I mitt rum finns lakan, ett skåp och ett bord, vilket innebär att det bara finns två tre stegs utrymme för mig att kunna röra på mig därinne. Det är på en sådan plats jag tillbringar mitt dagliga liv. Den delegation som kom hit meddelade mig att de kommer att ändra mina livsvillkor i fängelset till det bättre om jag agerar bra. Genom dessa handlingar och ståndpunkter mot mig vill staten behandla mig och agera mot mig såsom man behandlar och agerar mot ett barn. Men de kan inte lura mig på det här sättet. Jag kommer aldrig någonsin att överge mina principer och livsmåtton och detta faktum är en av mina viktigaste unika egenskaper som utgör min enhetliga ståndpunkt. Jag är ägare av en livsmåtto, men när det gäller den handlingsmässiga planen är jag av en mening som befinner sig på mitten av skalan. Detta faktum är en annan speciell egenskap av min personlighet, som med andra ord innebär att mina livsmotton i praktiken utgörs av en praktiserande ståndpunkt som befinner sig på den mittersta skalan. Fram till 1996 har tio komplotter testats mot mig och idag har dessa komplotter utökats till tjugo. Trots alla dessa försök har jag fortfarande inte övergett min ståndpunkt och jag kommer inte att överge den framöver heller. Alla skall känna till faktumet att de härifrån försökte att utplåna den kurdiska befrielserörelsen utifrån sin egen vilja. Men de såg inte faktumet att jag är en principfast person och att de därför inte kan utföra en sådan handling genom mig.”

Inled inga dödstrejker och utför inga dylika självmordsrelaterade handlingar
Öcalan vädjar till det kurdiska folket att ingen skall inleda dödsstrejk eller utföra dylika skadliga självmordsrelaterade handlingar. Öcalan ber den turkiska statsledningen att överge sina provokativa ståndpunkter och påminner om att den kurdiska frågan är en politisk fråga, som enbart kan lösas genom politiska dialoger och förhandlingar som sker med dess representerade politiska parter. Folkledaren uppmärksammar vidare den kurdiska frågans vikt och uppger att frågan inte kan lösas genom den turkiska regeringens så kallade benådningslagar, som innebär villkorslöst kapitulation för gerillan och andra dylika lagar. Öcalan uttrycker stark kritik mot den turkiska statsmaktens provokativa ståndpunkter genom att yttra följande i ämnet:

”De försöker att utplåna den kurdiska befrielserörelsen genom mig, men eftersom jag inte är något barn och är en principfast människa kommer de inte att kunna uppnå sina mål genom några sådana vägar och metoder.”

Visa inte kurdfrågan som en terrorfråga
I sitt uttalande varnar Öcalan den turkiska statsledningen för faktumet att kurdfrågan visas som en fråga om terror. Öcalan ber den turkiska statsledningen att ta sitt ansvar i det avseendet och yttrar följande i ämnet:

”Här har 50 000 människor dött. Det är krig och en politisk fråga är således ett befintligt faktum. När det handlar om politiska frågor och om krig finns det olika parter inom konflikten. En lösning kan enbart bli möjlig genom förhandlingar och dialoger parterna emellan. Om ni agerar hjärtligt i det här avseendet kan jag i så fall ta roll både när det gäller tillbakadragandet av gerillans stridande militära förband utanför gränserna och annat. ”

Jag uttrycker min sorg över mördandet av Aydin Erdem
I sitt uttalande uttrycker Öcalan sin starka sorg över mördandet av den unge kurdiske studenten Aydin Erdem, som sköts ihjäl av den turkiska polisen under en protestaktion i Amed (Diyarbakir). Den kurdiske folkledaren beklagar hans familjs och det kurdiska folkets sorg.

Världen går inte under om DTP stängs, kampen kommer att fortsätta
I sitt uttalande fokuserar Öcalan på den turkiska författningsdomstolens begäran om att stänga ner DTP och uppger vidare att världen inte kommer att gå under om DTP stängs ner. ”Om DTP stängs ner kommer det kurdiska folkets demokratiska kamp ändå att fortsätta och de kan inleda ett nytt försök sida vid sida med andra demokratiska parter i Turkiet”, framför Öcalan.

AKP:s åtgärder för lösningen är inte uppriktiga
Öcalan går vidare i sitt uttalande och uppmärksammar nödvändigheten av att synliga steg tas för att kunna få till stånd en lösning av kurdfrågan och pekar på den turkiska AKP-regeringens felaktiga försök och metoder för att lösa den. Öcalan uppger att dessa försök som görs inte utgörs av några hjärtliga försök för att lösa konflikten utan att de utgörs av en politik som syftar till att skapa motsättningar i samhället. Öcalan jämför vidare de politiska omständigheter som rådde under år 1925 och under 1990-talet, med de nuvarande politiska exemplen som AKP har rollen att genomföra. Öcalan går vidare i ämnet genom att yttra följande:

”Det är sant att de försök som görs med syftet att frambringa en lösning är ett villkor, men de metoder som brukas när det gäller de försök som görs är inte äkta. Det här utgörs av engelsmännens politik som verkställs av USA.  Engelsmännen är märkliga. I 400 års tid har de styrt världen. I Turkiet hetsar de å ena sidan upp kurderna, och å andra sidan säger de till den turkiska staten att krossa dem. Det är så att engelsmännen ingår i ett tvåsidigt spel och det här utgörs av en politik som syftar till att åstadkomma sammandrabbning.”

Den här politiken utgörs av sammandrabbningens politik
Öcalan går vidare i sitt uttalande och fortsätter att fokusera på den här politiken. Öcalan identifierar den här politiken som en sammandrabbning och tydliggör den genom att peka på tre exempel:

Det första exemplet: Ett tvåsidigt spel från engelsmännens sida
”Den första sammandrabbningen skedde år 1925. Det var under Seix Saids tid och förhandlingar inleddes med honom genom överbefälhavare Nul och de visade sig som att de stödjer honom. De inledde även förhandlingar med Said Abdullkadir i Istanbul och hetsade på så vis upp kurderna. Å andra sidan utsatte de Mustafa Kemal för ett svep genom sina egna personer under den tiden såsom Inönu, Recep Peker, och Fevzi Cakmak och på så vis underminerade de Mustafa Kemal och tog hans regering i besittning.  Under det här stadiet hetsade de upp både kurderna och stötte regeringen när det gäller det territoriella anspråket på Mosul och Kerkuk, som innebar att stöd gavs till den turkiska regeringen att krossa kurderna för att få annektera dessa områden och detta faktum åstadkom mycket smärta och lidande.”

Det andra exemplet: 90-talets intensifierade krigsföring
”Det andra exemplet skedde under 1990-talet i samband med USA:s första ingripande i Irak. De sade till oss att de kommer stödja oss i kriget. Genom våra representanter i Europa sade de till oss; gå i krig, vi kommer att stödja er. Å andra sidan tände de det gröna ljuset från Storbritannien för generalstabschefen Dogan Gures, för att denne skulle krossa den kurdiska befrielserörelsen. Även under den tiden fanns Dogan Gures uttalanden publicerade i massmediorna. Efter hans återvändande från England uppgav denne att; Storbritannien har tänt det gröna ljuset för oss. Sedan är det ett känt faktum att detta frambringade svår smärta. Närmast 3000 byar ödelades. Tusentals mord utförda av okända gärningsmän skedde under Dogan Gures och Tansu Cillers tid. Vetskapen om dessa finns även inom Ergenekon-åtalet. De hetsade å enda sidan upp oss när det gäller krigföringen, och såg å andra sidan till att morden som genomfördes, utfördes med statens händer. Av denna anledning utgjordes den tidens krigföring av en helt blind krigföring.”

Öcalan uppger vidare att Özal inte kunde avslöja dessa scenarier under den tiden och att han av den anledningen miste sitt liv. Enligt Öcalan kom några av den turkiska statens tjänstemän såsom Karadaiy, Kibrikoglu och Ecevit slutligen fram till ståndpunkten att problemet inte kan lösas genom krig. Öcalan uppger vidare att unionismens attityd i Turkiet underminerade Mustafa Kemal, CHP och den turkiska vänstern. Men samma attityd kunde inte påverka PKK och få det i samma läge som CHP.

Det tredje exemplet: AKP:s politik att skapa sammandrabbningar i samhället
”Det tredje exemplet utgörs av den process som består av AKP:s politiska makt som inleddes år 2002. Denna process har egentligen förberetts sex år tidigare. Det ena inom processen består av radikal islam och det andra består av splittrandet av kärnan inom det kurdiska folkets demokratiska befrielserörelse. I själva verket är detta ett faktum som AKP har försökt att genomföra i sju år. Efter år 2002 är frågan om Osman och Botan ett känt faktum. Till och med de personer som angav sig själva som liberala demokrater ville vinna genom eliminerande av mig och brukande av mitt efternamn. Det var så att de ville sätta Osman i mitt ställe. Även nu vill de gagna sig av dessa. Men dessa kan inte göra någonting och var och en av dem är inte ens värd fem öre. De har inte det ansikte som krävs för att gå och möta folket. ”

En demokratisk lösning av kurdfrågan kräver de rätta metoderna och AKP:s benådningslagar innebär provokationer
Öcalan yttrar vidare att för att en demokratisk lösning av kurdfrågan skall komma till stånd, krävs det att de rätta metoderna framläggs. Öcalan uppger samtidigt att de ändringar som AKP talar om inte löser frågan. Öcalan namnger den benådningslag som stiftats av AKP-regeringen som en provokation och understryker ännu en gång att frågan enbart kan lösas genom förande av dialog. Öcalan yttrar vidare att om blockeringen inte hävs för den demokratiska politiken kommer slutet för AKP att bli ett faktum.

Jag motsätter mig inte deras försök, men deras tillvägagångssätt är felaktigt
Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan går vidare i sitt uttalande och utvärderar och analyserar de försök som görs i lösningens namn genom att yttra följande:

”Jag motsätter mig inte deras försök, men deras tillvägagångssätt är felaktigt. Den rätta metoden måste framläggas. Om ni ställer vagnen framför hästen kan denne inte gå på vägen, det rätta är att ställa hästen framför vagnen. Det som är det huvudsakliga felet med dessa försök är frågan om; ”Kan vagnen föras fram på vägen på det här sättet?”  Det huvudsakliga problemet utgörs av metod och tillvägagångssätt. Den rätta metoden och tillvägagångssättet måste framläggas innan några lagändringar genomförs. Med de lagändringar som har gjorts i form av ”benådningslagen”, lagen om ”förmildrande omständigheter när det gäller barnen”, paragraf 221 och dylika lagar, kan frågan inte lösas. Benådningslagen är lurendrejeri, provokation och den är oacceptabel. Genom detta tillvägagångssätt kommer inte en enda person att återvända från Mexmur. Faktumet, att frågan är politisk och kan bli löst genom politiska metoder och tillvägagångssätt, måste accepteras. Se här, 50 000 personer har dött och de kallar detta för terror. I ett krig som kriget i Grekland dog 5 000 personer. På en plats där 50 000 personer dör kan man inte tala om terror utan här är det ett krig som råder.”

Öcalan uppger vidare att detta krig har olika parter och att en lösning enbart kan frambringas genom en dialog som förs parterna emellan och yttrar följande i ämnet:

”Detta krig har två parter och frågan kan enbart lösas genom dialog, som förs dessa emellan. Jag säger inte att jag måste vara den enda förhandlande parten utan PKK kan vara den representerade förhandlande parten. Om detta inte heller går kan DTP vara det. Om även detta inte går kan de inleda sammanträden och förhandlingar med en grupp där även PKK-medlemmar ingår.”

Om rätt tillvägagångssätt framläggs kan jag genomföra allt det som hamnar på mina axlar
Öcalan går vidare och understryker att han är beredd att ta roll igen, men på villkor att rätt metoder och tillvägagångssätt framläggs för att kunna få till stånd en demokratisk och fredlig lösning av kurdfrågan.

”Om rätt tillvägagångssätt framläggs kan jag genomföra allt det som hamnar på mina axlar. Om möjlighet skapas kommer jag att omplacera de beväpnade styrkorna på andra platser. Jag har kraften att göra det. De beväpnade styrkorna lyssnar på mig. De senaste händelserna som har skett visar att det kurdiska folket är lojala mot mig. Inom PKK finns det tiotals grupper. De personer som är ägare av autonoma grupper kan enbart jag kontrollera och avväpna. Parlamentet måste fatta beslut om en garanterad lösning. Det är även av den anledningen som hindren i min väg måste undanröjas. Jag har framfört allt det här inom den politiska vägkartan.”

Jag vänder mig till Erdogan
Öcalan går vidare i ämnet och vänder sig till den turkiska premiärministern genom att yttra följande:

”Jag vänder mig till Erdogan: Om du inte tar till det rätta tillvägagångssättet och banar vägarna för den demokratiska politiken kommer den här AKP-attityden att både splittra den turkiska staten och även bli slutet för AKP, på samma sätt som Enver Pasa splittrade det Osmanska imperiet. Om partierna CHP och MHP tar över den politiska makten kommer blod att spillas. Jag tror att herr Erdogans avsikter är goda. Jag vill fortfarande tro att det finns uppriktiga människor, som är för en demokratisk lösning, inom AKP. Men jag vet inte hur mycket kraft de har i det här avseendet.  Inom AKP finns det även många som är för eliminering. Jag kommer fortfarande att genomföra allt det som hamnar på mina axlar för att den demokratiska lösningen skall komma till stånd. Men om vägen för den demokratiska lösningen inte banas kommer då KCK att framlägga sin egen väg och då kommer de själva att fatta beslut om krig och fred. Jag kommer då inte att lägga mig i något härifrån.”

Kurd.se

Dela med dig på Facebook