Öcalan: Parternas roller är av stor betydelse för lösningen

0
111


Under sitt möte med sina advokater den 30:e september understryker den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan att parternas roller är av stor vikt för lösningen av kurdfrågan. I uttalandet uppger Öcalan att om demokratiska förhandlingar utvecklas ur processen kommer dessa att kretsa och utvecklas kring DTP. Öcalan uppger också att det under de närmaste två veckorna kommer att tydligt framkomma om kriget kommer att fortsätta eller om demokratiska förhandlingar kommer att inledas med syftet att frambringa en lösning.

I sitt uttalande den 30:e september redogör den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan för viktiga budskap gällande lösningen av kurdfrågan. Den kurdiske folkledaren Öcalan hade under sitt förgående möte den 23:e september redogjort för vikten av att demokratiska förhandlingar inleds i oktober månad gällande lösningen av kurdfrågan. I sitt senare uttalande redogör Öcalan för parternas viktiga och betydande roller för lösningen genom att redogöra för följande ståndpunkter:

”Om demokratiska förhandlingar inleds kommer dessa att både kretsa och utvecklas kring DTP. Det är klart att även jag och de kombattanter som finns uppe i Qandil kommer att indirekt bli involverade inom utvecklingsprocessen. För att utvecklingen av de demokratiska förhandlingarna skall ske åläggs DTP att ta på sig ett viktigt ansvar. DTP måste härmed vara förberedd gällande detta faktum. En kommission måste inrättas av de diplomatiskt lagda profilerna och personerna inom DTP eller de personer som förstår sig på förhandlingar och om hur förhandlingar skall inledas. Denna kommission skall förbereda sig själv i enlighet med sina starka förslag. Denna kommissions starka förslag måste hamna på parlamentets dagordning.  I själva verket har denna kommission rätt att framlägga sådana förslag. Inom parlamentet måste en kommission inrättas för inledandet av de demokratiska förhandlingsprocesserna. Frågor som Kocgiri-upproret har tagits upp i parlamentet och problemet löstes genom fattandet av beslut som kan liknas vid en allmän amnesti. Som vi alla vet har det tidigare inrättats en kommission i parlamentet med avsikten att utreda händelserna vid Susurluk. Inom den här kommissionen som kommer att inrättas i parlamentet kan förutom parlamentsledamöter även intellektuella, författare, akademiker och civila samhälleliga organisationer ta plats. Denna kommission kan inleda förhandlingar med såväl kombattanterna i Qandil till Imrali som den turkiska generalstaben, MHP, DTP och varje annan enhet i samhället. Om detta ämne diskuteras kommer stora vinster göras och på detta sätt kommer även vägarna banas för demokratiseringsprocessen. Inledandet av demokratiska förhandlingar och frambringandet av lösningsprocessen framkommer tydligt inom de närmaste två veckorna. De budskap som staten kommer att framlägga inom den här utvecklingsprocessen är av stor vikt.”

AKP har en betydande roll för utvecklingsprocessen
Öcalan fokuserar vidare på regeringspartiet AKP:s betydande roll för utvecklingsprocessen och uppger följande:

”I samband med öppnandet av parlamentet är det som AKP kommer att framföra av stor vikt. Detta kan i sin tur leda till uppkommande av två faktum. Antingen kommer det leda till att kriget fortlöper eller så banas vägarna för ett stödjande av inledandet av demokratiska förhandlingar. Detta faktum måste härmed tydliggöras och klarna under de två närmaste veckorna. Om AKP tar initiativet och därmed agerar med mod kommer vägen att banas för utvecklingsprocessen. Om inte demokratiska förhandlingsprocesser inleds kommer detta faktum leda till att ett underlag skapas som medför våld, krig och förtryck.”

Ingen har förståelse för de omständigheter och villkor som jag befinner mig under
Öcalan uppger vidare att han försöker hindra den utvecklingsprocess som skapar underlag för ett fortlöpande av kriget och uppmärksammar de villkor som han för närvarande befinner sig under. Öcalan går vidare i sitt uttalande och yttrar följande:

”Staten kräver att jag skall frambringa en lösning. DTP flyttar över ansvaret för lösningen på mina axlar. Det är ingen som har förståelse för de villkor och omständigheter som jag befinner mig under här. Jag har tillbringat elva år här. Om andra tillbringar bara elva dagar här kommer de att börja slå huvudet i väggarna.”

Den nuvarande politiska attityden kräver att kurderna överger sitt kurdiska ursprung
Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan uppger vidare att den nuvarande politiska attityden i landet kräver att kurderna överger sitt kurdiska ursprung och varnar för detta faktum genom att yttra följande: 

”Kurderna är ärbara människor. De kommer att fortsätta föra kamp och försvara sitt kurdiska ursprung. Om processen leds in i en negativ fas, kommer folket att själva få ta sina egna beslut. Özal ville närma sig processen på ett annat sätt, men de mördade honom. Erbakan ville också vidta en del åtgärder, men han tvingades att lämna makten. De gjorde även Ecevit handlingsförlamad och initiativlös. AKP däremot har ett annat närmande till utvecklingsprocessen. Partiet värnar först och främst om sina egna partipolitiska intressen och prioriterar dem framför statens intressen. Ett sådant närmande är farligt och riskabelt.”

AKP kan komma att offra DTP för att stärka sig själv
Öcalan uppmärksammar de politiska och juridiska påtryckningsmetoderna som han blir utsatt för av den turkiska staten och anger samtidigt att AKP kan komma att offra DTP för att kunna stärka sig själv. I sitt uttalande fokuserar Öcalan även på det turkiska domstolsväsendets terror mot DTP och dess prägel på politiken genom att yttra följande: 

”Det är inte enbart byråkratin, utan även den rättsliga byråkratin har en negativ påverkan på det politiska livet i landet.  Beslut från författningsdomstolen är också ett befintligt faktum.  Författningsdomstolens chef Hasim Kilinc hade uppmärksammat rättsväsendets påverkan på det politiska livet. Den rättsliga byråkratin avser att ställa politiken inför en ruinerande omständighet. Försök görs med avsikten att hämma utvecklingsprocessen. Den person som befinner sig på den högsta toppen inom den rättsliga hierarkin i landet yttrar sig om detta faktum med en rädsla i kroppen och naturligtvist är detta en farlig företeelse. Att den rättsliga byråkratin lägger sig i den politiska byråkratins angelägenheter kan föra med sig stora faror. DTP utgör ett mål även för den politiska makten i Turkiet och AKP kan komma att offra DTP för att partiet skall kunna försvara sig själv. Det är därför av stor vikt att DTP inser detta faktum”

DTP har brister när det gäller skapande av politik
Den kurdiske folkledaren fortsätter att utvärdera detta faktum och varnar för följande företeelser i sitt uttalande:

”DTP genomgår en viktig process. Det kan hända att staten kommer att ge sig på DTP-arna och fängsla dem. Det viktigaste blir i ett sådant fall att DTP-arna har en viktig politisk ståndpunkt. De måste kunna försvara och bibehålla de politiska förmåner som de har lyckats med att erhålla. De måste vidareutveckla det nuvarande faktumet. AKP:s mentalitet går ut på att försvara och värna om dess egna partipolitiska intressen. AKP:s uppfattning är fallinriktad.  AKP tar sitt stöd från staten, använder sig av statens möjligheter och vill med detta stärka sin kraft. Det är en sådan politik som AKP för. AKP kan komma att offra DTP inom den här utvecklingsprocessen för att försvara och värna om sitt parti och sina egna partipolitiska intressen. De politiska kalkyleringar som görs av AKP går ut på faktumet att om DTP slopas och röjs ur vägen kan AKP ta över det politiska arv som kvarstår efter partiet. DTP måste se detta faktum och genomföra ett politiskt arbete enligt det.  Det kan hända att de avser att fängsla partiets politiker, medlemmar och anhängare. Men DTP-arna ser inte detta faktum. De har brister när det gäller skapande av politik.”

En del inom staten vill inleda åtal mot DTP som ett alternativ till åtalen mot Ergenekon
Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan fokuserar även på de åtal som inleds mot DTP och uppger vidare att vissa parter inom den turkiska staten avser inleda åtal mot DTP som ett alternativ till de åtal som inleds mot Ergenekon. Öcalan uppger vidare att avsikten är att inleda polisiära operationer mot DTP istället för att genomföra samma operationer och gripanden mot Ergenekon och dess anhang.

”AKP bibehåller sin tystnad kring den här omständigheten. Under den här rådande omständigheten ses DTP som ett offerlamm av AKP. Den rättsliga byråkratin har även försökt att lägga ner AKP som verksam politiskt parti. Samma part, det vill säga den byråkrati som tillhör det turkiska rättsväsendet, vill inleda juridiska åtal mot DTP istället för att inleda rättsliga processer mot Ergenekon. AKP är tyst om fallet och säger ingenting om det rådande dilemmat. AKP vill varken se CHP eller DTP på den politiska arenan. AKP vill ha hela den politiska arenan för sig själv. Sådan är AKP:s uppfattning. AKP försvarar och värnar om sina egna partipolitiska intressen och prioriterar dem framför statens intressen. Den rättsliga byråkratin har även försökt bana vägarna för inledande av åtal mot president Gül via chefen för domstolsväsendet i staden Sincan. Men deras styrka räckte inte till för ändamålet. Existensen av dessa personer är fortfarande ett fortlöpande skarpt faktum. Varför har det fram tills nu inte förekommit att andra parlamentsledamöter förts med polisvåld till förhör? Varför försöker de att enbart föra DTP:s parlamentsledamöter till förhör med tvång? Detta faktum måste uppfattas väl.” 

Staten vill begränsa DTP, men DTP måste vidga sina underlag
Öcalan uppger vidare att staten avser att begränsa DTP men att DTP måste vidta nödvändiga åtgärder för att motarbeta detta faktum genom att vidga sina politiska underlag ännu mer och uppmärksammar ännu en gång vikten av politiska akademier och demokratiska borgarråd.

”Politiska akademier är mycket viktiga för vårt folks utbildning. Dessa akademier måste öppnas på många platser och orter. Kan uppfattningen av och förståelsen för demokratiska borgarråd utvecklas? Kommer förståelsen om folkets borgarråd utvecklas? Folkets delaktighet inom borgarråden måste genast ske. Genom att vänta på de pengar som kommer uppifrån eller att yttra ’vi har inga ekonomiska möjligheter’ kan inte borgarråden skötas. Det viktiga är att göra folket delaktiga inom borgarrådens styrelser. Även folkets resurser skall brukas och borgarrådens verksamheter skall styras och organiseras tillsammans med folket. Om det blir nödvändigt kan folk till och med själva få städa sina egna gator. Borgarrådens och borgmästarens uppgift blir att leda arbetet. DTP förfogar över 100 borgarråd i området. Om partiet skapar en bra modell för arbetet, kan de vara ledande inom dessa verksamheter.

De nya styrelseledamöter som väljs in i DTP:s styrelse måste vara kunniga personer
I sitt uttalande fokuserar den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan även på DTP:s kongress och yttrar följande i ämnet:

”De nya styrelseledamöter som väljs in i DTP:s styrelse måste vara kunniga personer. Dessa personer måste äga en hjärtlig vilja att betrakta den omsorg som de skall ge folket med kärlek och kunna genomföra det som åläggs dem. Detta kan etableras och organiseras i DTP:s regi, eller inom vidgade ramar såsom ett paraplyparti.”

Genom mördandet av civila vill de visa vad de är kapabla till att göra mot det kurdiska folket
I sitt uttalande fokuserar Abdullah Öcalan på den turkiska statens mördande av civila kurder i Kurdistan och uppger att staten vill med detta säga: ”så här kan jag kuva er”. Öcalan ber därför alla demokrater och de människor som har juridiska kunskaper om mänskliga fri- och rättigheter att bryta sin tystnad och höja sina röster mot den turkiska statens ageranden mot civila kurder. Öcalan uppger vidare att en del av statens tjänstemän håller fast vid sina ståndpunkter när det gäller kriget och avser att kriget skall fortlöpa. 

”Genom sådana aktioner avser de att sprida skräck bland det kurdiska folket. Dessa händelser måste utredas väl. I Sirnak mördade de två kurder genom att deras huvuden trycktes mellan stenblock. Deras bilar slängdes sedan in i de närliggande dikena i området. Detta är skräckens budskap. Med detta vill de säga att ’så här skall vi utplåna och förgöra er’. Mördande av personer som har ett mycket litet inflytande inom den politiska arenan är ett uppenbart tecken som påvisar det här faktumet. De kan mörda andra personer också. Om jag inte minns fel läste jag för ett tag sedan i en dagstidning om ett kurdiskt barn från Mêrdîn (Mardin) som blivit mördad i en park i staden Adana för att barnet vägrat sjunga den turkiska nationalsången. Fallet uppmärksammades som att mordet var genomfört av andra barn. Dessa skeenden verkställs med flit och har även genomförts tidigare. De mördade även Ogur Kaymas. Det är inte enbart i Lice som ett barn har mördats. Många kurdiska barn blev mördade vid floden Tigris stränder. En mentalitet som även mördar barn är en farlig mentalitet. Jag förstår inte hur de kan genomföra en sådan gärning. Alla mina försök går ut på att hindra sådana skeenden. Allmänheten, de personer som har juridiska kunskaper om rättssäkerhet och mänskliga rättigheter och de människor som besitter en demokratisk medvetenhet måste höja sina röster mot sådana ageranden. Det spelar ingen roll vem det är som har genomfört dessa handlingar, de måste ändå utredas och avslöjas.” 

Juristerna och advokaterna måste försvara och värna om folkets mänskliga rättigheter
I sitt uttalande fokuserar den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan på de rättsliga åtgärder som måste vidtas av juristerna och advokaterna i området genom att yttra följande:

”Juristerna och advokaterna måste försvara och värna om folkets mänskliga rättigheter. De måste utreda och rannsaka dessa skeenden. De advokatbyråer som finns i området måste inleda det juridiska arbetet med att dra igång utredningsprocesser mot dessa skeenden och avslöja dem. Om sådana företeelser hade förekommit i Europa skulle juristerna och advokaterna gjort så att domedagen hade uppstått där. De skulle ha samlat tiotals juridiska dokument och annat bevismaterial och avslöjat verkligheten. Juristerna och advokaterna måste hålla dessa skeenden under uppsikt och avslöja dem inför allmänheten. Sådana mord och död avslöjar de personers mentaliteter som ligger bakom dessa skeenden.”

Den turkiska generalstaben har skapat sina egna politiska aghor
I sitt uttalande uppger den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan att den turkiska generalstaben har skapat sina egna politiska aghor. Öcalan utvärderar den turkiska statens beslut att sända nya militära förband till Afghanistan som ett avtal mellan USA och Turkiet. Öcalan uppger vidare att många andra fångar från andra fängelser har sänt brev till honom, men eftersom dessa brev har ansetts farliga av fängelsets direktörer har han inte fått ta del av dem. Öcalan går vidare och yttrar följande i ämnet:

”Från fängelserna i Diyarbakir, Tekildag, Trabzon, Kandira, Sirt och Semsur har det kommit brev till mig. Jag skickar mina hälsningar till alla fängslade kamrater. Jag skickar mina speciella hälsningar till de sjuka fångarna. Jag vill att de skall ta väl hand om sig själva.”

Kurd.se

Dela med dig på Facebook