Bayik: Vi redo att förlänga vapenstilleståndet fram till 1 september

0
115

C.Bayik

Trots KCK:s rapporterade vapenstillestånd har den turkiska staten inte tagit några synliga och märkbara steg i fredlig riktning för att lösa den kurdiska frågan i Turkiet. Men KCK står fast vid sitt beslut att söka de vägar som möjliggör en fredlig lösning.

 

Kurdistans samhällsunions (KCK) verkställande råds vice ordförande Cemil Bayik sade i en intervju till den kurdiska nyhetsbyrån ANF att KCK är redo att förlänga det vapenstillestånd som nyligen förlängdes av rörelsen fram till första september, på villkor att märkbara och synliga steg tas i en fredlig riktning för att lösa den kurdiska frågan i Turkiet. Bayik uppgav samtidigt att beslutet om förlängningen av vapenstilleståndet kommer annulleras om den turkiska staten och dess militärmakt fortsätter med sina militära anfall mot den kurdiska HPG-gerillan och sitt politiska förtryck av det kurdiska folket. I sin intervju klargjorde Bayik för de bakomliggande faktorerna som resulterade i KCK:s beslut om att förlänga vapenstilleståndet fram till den 15 juli.

 

Bayik uppgav vidare att de faktorer som kvarstår inte kan lösas av kriget och att kriget inte lönar sig för någon part. Bayik uppgav vidare att deras beslut om att förlänga vapenstilleståndet och fortsätta att söka fredliga vägar för att lösa konflikten är baserat på deras tro på en fredlig lösning. Bayik sade vidare att KCK:s beslut om att förlänga vapenstilleståndet och vidta flera åtgärder för att få till stånd en fredlig lösning fattats i hopp om och i tron att kunna få de parter och krafter, vars mål är att klarlägga och stifta nya planer för att utplåna den kurdiska befrielserörelsen, på en fredlig bana som möjliggör dialog och kompromisser för att en stabil fred skall kunna inrättas och det kurdiska folkets mänskliga fri- och rättigheter garanteras. Bayik uppmärksammade de spel som döljer sig bakom kulisserna med avsikten att kunna manipulera det kurdiska folket och uppgav följande:

 

”En del parter och personer menar att en del möten har ägt rum och att den turkiska staten således har tagit några märkbara och synliga steg för att lösa konflikten. Vårt beslut att förlänga vapenstilleståndet har baserats på dessa uppgifter. Men i själva verket existerar inte dessa märkbara och synliga steg som omtalas enligt de obekräftade uppgifterna. Inga möten har ägt rum i syfte att lösa konflikten med demokratiska och fredliga medel. Inga steg har tagits av den turkiska staten som möjliggör en fredlig lösning. Inga åtgärder har vidtagits av den turkiska staten för att kriget skall upphöra och det kurdiska folkets mänskliga fri- och rättigheter skall därmed säkras. Vårt agerande som har målet att etablera en stabil fred genom lösningen av den kurdiska frågan i Turkiet med demokratiska och fredliga medel är därför ensidig.”

 

Steg som tas i syfte att enbart ge en fin och ytlig kamouflage kan inte bedra oss
Bayik gick vidare i sitt uttalande och fokuserade på en del innebördslösa steg som tas av den turkiska staten i syfte att ge en bra image av Turkiet. ”Dessa så kallade politiska steg är enbart befästa på pappret och utgörs av en teoretisk formalitet som saknar praktiska innebörder och några praktiska verkställande handlanden”. Bayik fastslog att de steg som tas i syfte att enbart ge en fin och ytlig kamouflage inte kan bedra den kurdiska befrielserörelsen och dess ledning. Bayik klargjorde för sina ståndpunkter genom att peka på följande faktorer:

 

”Så länge det kurdiska folket inte erkänns enligt den turkiska författningen, det kurdiska folkets rätt att få undervisning på sitt modersmål inte garanteras, den kurdiska kulturen inte ges utrymme att utvecklas, det kurdiska folkets rätt att offentligt klargöra för sin identitet inte säkras och det politiska förtrycket mot det kurdiska folket inte upphör är de steg som har tagits innebördslösa och betydelselösa i praktiken. De bromsande faktorer som ligger bakom inskränkningen av det kurdiska folkets demokratiska rättigheter att fritt kunna organisera sig och bilda sina egna organisationer och partier måste undanröjas och avverkas. Det åligger därför den turkiska staten att kunna förstå detta faktum och inte ödsla mer tid på den klassiska och forna politik som har förts under en tid med avsikten att manipulera både det internationella samfundet och det kurdiska folket och ge ett falskt sken av att Turkiet är på väg mot en förändring. Priset för den här politiken som enbart lett till död och förödelse skall inte behöva bli högre än vad det redan har blivit. Den turkiska staten skall därför inte tillåta att fler människor och samhället som helhet skall få betala ett högre pris på grund av de omständigheter som för närvarande råder. Alla de faktorer som frågan och konflikten inrymmer är klarlagda och synliga för alla parter. Frågan och konflikten kan inte lösas enbart inom ramen för säkrandet av individuella rättigheter. Frågan och konflikten handlar om ett folks mänskliga fri- och rättigheter. Frågan och konflikten handlar om ett folks rätt att få existera och synliggöras inom ramarna för den offentliga och politiska arenan. Det handlar om ett folks rätt att få ta plats på den politiska arenan, bilda sina egna politiska organisationer inom ramarna för demokratiska spelregler och regelverk, det handlar om rätten att offentligt klargöra för sin identitet och etnicitet och rätten att få modersmålsundervisning på kurdiska. Den kurdiska kulturen skall ges fritt utrymme att få utvecklas under samma villkor som den turkiska kulturen.”

 

Den positiva atmosfären avvärjdes av den turkiska generalstaben
KCK:s verkställande råds vice ordförande Cemil Bayik fokuserade på de positiva diskussioner och diskurser som för en tid sedan ägde rum i syfte att bana vägarna för en fredlig och demokratisk lösning och den turkiska generalstabens ingripande som avvärjde och avlägsnade alla dessa diskurser och diskussioner på den politiska arenan i Turkiet. I sin intervju med den kurdiska nyhetsbyrån ANF uppgav Bayik att det politiska övergrepp som DTP och KESK har blivit utsatta för under den senaste perioden och de militära operationerna mot den kurdiska HPG-gerillan äger rum parallellt med den turkiska generalstabens ledare Ilker Basbugs ingripanden och ageranden.  Bayik gick vidare i sitt uttalande och uppgav att Basbugs ingripande inom den politiska utvecklingsfasen resulterade i att en del parter låter sig behärskas av tystnaden medan andra parter tar plats inom Basbugs militaristiska och hårdföra politik.

 

Den rådande tystnaden innebär ett bejakande av Basbugs politik
Bayik gick vidare i sitt uttalande och uppgav att den rådande tystnaden mot Basbugs politik i grund och botten innebär ett bejakande av hans militaristiska och hårdföra politik. Bayik klargjorde för dessa ståndpunkter genom att belysa följande faktorer:

 

”Den turkiske generalstabens ledare baserar sina handlanden på den rådande tystnaden och fortsätter därav med att utveckla sina planer i syfte att krossa och förgöra den kurdiska befrielserörelsen. Detta faktum utgör en stor fara och ett stort hot mot det kurdiska folket och den politiska situationen blir därav svårartad. Detta faktum måste uppmärksammas och ses av var och en. Om det nuvarande läget fortlöper, kommer vi att se över vårt beslut om att förlänga vapenstilleståndet. Om den turkiska militären fortsätter med sina militära planer mot oss i syfte att utplåna och krossa den kurdiska befrielserörelsen och om den rådande tystnaden mot den turkiska militärens aktioner fortlöper, kommer vi att se över vårt beslut om att ensidigt agera för att en fredlig lösning kommer till stånd. Ingen skall förvänta sig att vi kommer att finna oss i att planer och aktioner inleds mot oss i syfte att utplåna och förgöra vår rörelse, vårt politiska budskap och vår politiska vilja. Vi kommer att tvingas in i en situation där vi kommer att besvara den turkiska militärens omintetgörande planer med liknande militära medel. Vår militära och politiska frihetskamp som har fortlöpt i så många år har gått ut på att bekämpa den här typen av politiska och militära planer vars syfte har varit att undanröja och avverka det kurdiska folkets existens. Så länge som den turkiska staten och dess militärmakt fortsätter med den här politiken och de här militära planerna kommer vår frihetskamp att fortsätta, tills dess att vår rörelse och vårt folk uppnår alla sina mål med att säkra sina mänskliga fri- och rättigheter. Alla parter måste förstå och inse detta faktum.  Om vår rörelse tvingas in i ett läge där vi blir tvungna att se över vårt beslut om att förlänga vapenstilleståndet och besvara den turkiska militärens militära anfall med samma militära medel är det inte vi som bär ansvaret för de negativa konsekvenser som ett sådant agerande kommer att bära med sig. De personer och parter som inte tar sitt ansvar och verkar för att en stabil fred skall etableras och demokratin skall befästas i samhället genom lösningen av den kurdiska frågan bär därmed ansvaret för alla de negativa incidenter som kommer att äga rum. Dessa parter och personer har därmed de nya offrens liv på sina samveten som ett fortsatt krig kommer att skörda.”

 

Cemil Bayik pekade även på de åtgärder som skall vidtas i syfte att kunna förhindra en sådan negativ utgångspunkt av konflikten. Bayik underströk vikten av att synliggöra faktumet att det trots alla negativa faktorer finns en chans att kunna lösa konflikten med fredliga och demokratiska medel.

 

Viktigt att vänta på det lösningspaket som kommer att klarläggas av Öcalan
Cemil Bayik fokuserade vidare på det lösningspaket som kommer att klarläggas av den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan. Bayik gick vidare i ämnet och klargjorde för följande ståndpunkter:

 

”Vår ledare Abdullah Öcalan försöker att ta reda på alla parters ståndpunkter i frågan och basera sitt lösningspaket på en mångfacetterad och flersidig politisk deklaration som inrymmer alla politiska parters tankar och idéer, åsikter och yttranden.  Vår ledare Abdullah Öcalan tar verkligen sitt ansvar och gör allt som åligger honom för att skapa och etablera fred och demokrati både för det kurdiska folket och det turkiska folket. Alla parter och var och en av oss måste följa hans exempel och dra sitt strå till stacket för att möjliggöra en lösning som är baserad på fred och demokrati. De parter som åsyftar att agera för att motverka och motarbeta en lösning genom både militära handlanden och andra massmediala och ideologiska konfrontationer skall fördömas och deras politik skall protesteras.”

 

Bayik gick vidare i ämnet och belyste de åtgärder som måste tas genom att understryka vikten av följande politiska aktioner:

 

”Enbart uttalanden kan inte lösa konflikten. Praktiska steg måste tas i fredlig och demokratisk riktning. De parter som vill motverka en fredlig lösning skall fördömas. Deras ageranden skall både fördömas och protesteras. Det finns en del synliga och tydliga hotande faktorer och faror mot det kurdiska folket och dess befrielserörelse. Den turkiska militärens operationer fortsätter i syfte att utplåna den kurdiska befrielsekampen. Det politiska förtrycket mot kurdiska organisationer har intensifierats. Kurdernas politiska vilja och politiska budskap körs över. På den internationella arenan äger stödjande polisiära och politiska övergrepp, operationer och förtryck rum mot det kurdiska folket och dess befrielserörelse. Det kurdiska folket måste intensifiera sina motaktioner och protester mot en sådan politik. Det kurdiska folket måste kräva att sådana operationer och övergrepp upphör. Det kurdiska folket måste visa sin protest mot och sitt fördömande av det nationella och internationella politiska och militära förtrycket mot den kurdiska befrielserörelsen genom att öka det politiska trycket på de parter som avser att intensifiera kriget. Marscher kan äga rum mot de områden där de pågående stridigheterna äger rum. Det kurdiska folket skall därav försvara sin befrielserörelse genom att utgöra levande mänskliga sköldar. Genom ett sådant handlande kommer trycket på de parter som avser att utplåna och avverka det kurdiska folkets politiska vilja att öka. Det kurdiska folket har då givit alla dessa parter två olika bekräftelser med två olika huvudbudskap, varav det ena utgörs av utryckandet av ett oerhört starkt stöd till och sympati med sin befrielserörelse och det andra utgörs av fördömande och protesterande av dessa parters och krafters ageranden och handlanden. Att stoppa den turkiska militärens konvojer från att ta sig till de områden där striderna äger rum är ett exempel på de aktiviteter som omfattas av demokratiska och berättigade aktioner. Baserad på dessa former av demokratiska och berättigade aktioner måste det kurdiska samhället utrycka sin protest mot den turkiska militärens och den turkiska statens planer genom organiserande av massdemonstrationer på gatorna och de allmänna platserna. Det civila samhället med alla dess enheter i form av politiska parter, politiska och civila instanser och institutioner, intellektuella, socialistiska och liberala personer och parter som tror på demokratiska mänskliga fri- och rättigheter, alla de parter som vill arbeta för en fredlig lösning måste enas och detta måste omfatta både kurdiska och turkiska civila och politiska organisationer och verksamheter. Det kurdiska folket och det turkiska folket måste enas inom ramarna för en demokratisk heltäckande enhet och agera tillsammans för att tvinga de parter som motsätter sig en fredlig och demokratisk lösning till förhandlingsbordet. Genom organiserande av massdemonstrationer och andra former av protester skall alla de parter som vill att mer blod spills motverkas.”

 

Kurderna måste bekräfta sin existens genom bildandet av en kurdisk nationell enighet
Cemil Bayik fokuserade på nödvändigheten av skapandet av en kurdisk nationell enighet och uppgav att parter med olika politiska åsikter kan samlas inom ramarna för en heltäckande politisk enhet. ”På så vis kan en gemensam kraft ha styrkan att motverka alla de parter som avser att sabotera befintliga förutsättningar som möjliggör en fredlig lösning. Om en kurdisk nationell enhet bildas kan alla de parter som motsätter sig en lösning motverkas genom att det politiska trycket ökar på dem. Det kurdiska folket kan genom bildandet av en nationell enighet tvinga fram en lösning genom att en gemensam kraft bildas som effektivt motverkar alla de militära operationer och övergrepp och omintetgörande planer som klarläggs mot dess nationella säkerhet och trygghet. De kan hindra att fler massakrer utförs mot det civila kurdiska samhället. Det kurdiska folket kommer då att frigöras från de onda och negativa faktorer som hittills resulterat i att utvecklingen av den kurdiska nationella frihetskampen har stagnerat och fastnat inom samma onda politiska och nationella fas.  Om inte en nationell enighet bildas kommer detta faktum att föra med sig mycket negativa konsekvenser för det kurdiska folket. Den samhällsomfattande demokratiska kongressen skall omvandlas till en enhetlig kurdisk institution som inrymmer det kurdiska folkets politiska vilja, politiska krav, politiska budskap och politiska mål. Om den samhällsomfattande demokratiska kongressen tar sitt historiska ansvar kommer en lösning att vara ett faktum inom kort”. Bayik gick vidare i ämnet och pekade på följande faktorer:

 

”Det finns fortfarande en chans att kunna lösa konflikten med demokratiska och fredliga medel. Det rådande politiska läget har inte helt saboterats än. Men om den turkiska militärens aktioner och övergrepp och operationer fortlöper mot den kurdiska befrielserörelsen och det kurdiska folket kommer båda parter att omfattas av oerhörda förluster. Den turkiska staten med dess militärmakt kanske tror att det är det kurdiska folket och dess befrielserörelse som enbart kommer att omfattas av militära och politiska förluster. Men genom utförandet av militära och politiska övergrepp och operationer mot det kurdiska folket och dess befrielserörelse kommer den turkiska staten och den turkiska militären inte kunna utplåna den kurdiska befrielserörelsen utan istället kommer de att utplåna sig själva. Den turkiska staten kommer i så fall att planlägga sin egen undergång.”

 

Bayik uppgav vidare att det kurdiska folket inte kommer att ge upp sin frihetskamp, tills dess att friheten har vunnits. ”Det kurdiska folket är redo att betala vilket pris som helst för att säkra sin frihet och kommer därav inte att underkasta sig slaveri och fångenskap”. Bayik gick vidare i ämnet och fokuserade på de åtgärder som måste vidtas för att kunna åstadkomma en lösning genom att belysa följande faktorer:

 

”Alla parter måste vara medvetna om att vi inte vill röra de nuvarande geografiska gränserna. Vi vill att en lösning skall åstadkommas på basis av en tes som garanterar ett demokratiskt oberoende och formandet av den demokratiska republik som den kurdiska folkledaren Abdullah Öcalan har klargjort för i sina teser. I Turkiet har det sedan en tid tillbaka pågått diskussioner kring stiftandet av en ny författning. Vi vill att det kurdiska folkets existens i Turkiet skall erkännas enligt den nya turkiska författningen. Vi vill att det kurdiska språket skall offentliggöras och bli en del av det nya utbildningssystemet och denna rättighet skall säkras enligt den nya turkiska författningen. Vi vill att den kurdiska kulturen ges fritt utrymme att få verka och utvecklas och bli således en del av Turkiet och det turkiska samhället. Vi vill att det kurdiska folkets politiska budskap och dess politiska vilja skall vara representerade inom den nya författningen. Om sådana politiska steg tas kan en lösning möjliggöras och bli ett verkligt faktum inom kort. Men om utvecklingen inleds i en motsatt och negativ riktning kommer det kurdiska folkets frihetskamp att fortlöpa, och det kurdiska folket kommer då att ta ut sin rätt att försvara sig. Det kurdiska folkets frihetskamp kommer att fortsätta tills det slutgiltiga skedet. Det kurdiska folket vägrar att finna sig i ett liv i slaveri. Det kurdiska folket kommer inte att kapitulera, och är redo att försvara sig till sin död.  Om Turkiets avsikter är att utplåna och omintetgöra det kurdiska folket, kommer landet att även utplåna och omintetgöra sig självt. Att utplåna och förinta det kurdiska folket och dess befrielserörelse är en omöjlighet, Turkiet måste förstå och inse detta faktum.”

Kurd.se