Öcalan: I syfte att frambringa fred vill jag presentera mina sista förslag

0
122

öcalan

Den kurdiske folkledaren mötte sina advokater den 10 juni och utvärderade och analyserade de försök som görs i syfte att frambringa fred och belyste även de militära planer som klarläggs av de tre staterna Iran, Turkiet och Syrien med målet att både krossa den kurdiska befrielserörelsen och köra över det kurdiska folkets politiska budskap och politiska vilja. Öcalan framförde även de förslag som kommer att inrymmas i hans lösningspaket.

 

I sitt senaste uttalande uppgav den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan att han har ett historiskt ansvar och förpliktelse att presentera sina slutgiltiga förslag i syfte att skapa fred och lösa den kurdiska frågan i Turkiet med diplomatiska och fredliga medel. Den kurdiske folkledaren upplyste det kurdiska folket och världssamfundet om att han påbörjat sitt arbete med att förbereda det lösningspaket som han avser att presentera för alla parter i slutet av augusti månad. Lösningspaketet kommer att presenteras för den turkiska staten, den turkiska militärmakten, KCK och det kurdiska folket. Öcalan fokuserade även på spörsmålen kring krig och fred och belyste de befintliga svårigheter och komplikationer som utgör ett hinder för fredsarbetet och fredsprocessen i Turkiet och Kurdistan. Öcalan uppgav vidare att freden kräver ett hårt och seriöst arbete. Därför är det av stor vikt att det finns en stark ideologi som fredsarbetet och fredsprocessen skall baseras på. Öcalan gick vidare i sitt uttalande och klargjorde för följande ståndpunkter:

 

”Förutom de teoretiska delar som fredsarbetet skall omfattas av, krävs det även att praktiska åtgärder vidtas. Fredsarbetet skall alltså utgöras av en teoretisk och ideologisk del som går ut på att ett intensivt arbete genomförs i syfte att befästa ett demokratiskt tänkande och demokratiska värden i samhället och inom politiken. Fredsarbetet skall även inrymma en praktisk del som går ut på att praktiska åtgärder vidtas i form av politiska aktiviteter och aktioner med målet att kunna göra sin röst hörd inför både den turkiska staten och andra politiska aktörer på såväl regional som internationell nivå.” 

 

Jag kommer att uppfylla mitt löfte som jag gav till mitt folk och presentera ett lösningspaket inom kort
Den kurdiske folkledare gick vidare i sitt uttalande och fokuserade på det lösningspaket och det löfte som han gav till sitt folk om att presentera sina slutgiltiga fredsförslag för det kurdiska folket, KCK och den turkiska staten med dess militärmakt. Öcalan tydliggjorde sitt klarläggande av ämnet genom att yttra följande:

 

”Jag kommer att uppfylla mitt löfte som jag gav till mitt folk och presentera ett lösningspaket inom kort. Jag kommer att åta mig alla de uppgifter som åläggs mig. Jag kommer att göra det som krävs av mig i syfte att kunna presentera ett lösningspaket som alla politiska parter och aktörer kommer att få ta del av. Jag har tagit så många politiska steg och genomfört ett hårt arbete i syfte att kunna frambringa en lösning. Det fredsarbete som jag har genomfört härifrån väger tio gånger så mycket mer än det fredsarbete som genomfördes av Gandhi under hans tid som politisk ledare för befrielserörelsen i Indien. KCK:s beslut att förlänga vapenstilleståndet innebär i sin tur att gerillan inte kommer att genomföra några militära aktioner mot den turkiska militären. Detta kommer att fortlöpa fram till juli och jag förmodar att gerillan inte kommer att genomföra några militära aktioner efter slutdatumet det vill säga den 15 juli och även i augusti. Men under den här perioden som har fortlöpt fram tills idag har jag inte kunnat förstå och uppfatta den turkiska regeringens och i synnerhet premiärminister Erdogans ståndpunkter i frågan och deras syn på det rådande politiska läget. Under den här perioden kommer vi eventuellt att kunna förstå och uppfatta den turkiska regeringens och premiärminister Erdogans ståndpunkter i frågan och deras syn på det rådande politiska läget. Jag har tidigare uppgivit för mitt folk att jag kommer att förbereda ett lösningspaket i slutet av augusti månad. Jag står fast vid mitt beslut. Jag står fast vid mitt löfte till mitt folk och jag kommer att uppfylla mitt löfte. För att kunna uppfylla mitt löfte som jag har givit mitt folk har jag påbörjat ett hårt och seriöst arbete. Jag har påskyndat mitt arbete med att förbereda ett lösningspaket. Jag kommer att göra det som krävs av mig och åläggs mig.”

 

Jag uttrycker en stark sorg över soldaters och gerillamedlemmars död i de pågående stridigheterna 
Den kurdiske folkledaren uttryckte sin starka sorg över turkiska soldaters och kurdiska gerillamedlemmars död i de pågående stridigheterna mellan den kurdiska HPG-gerillan och den turkiska militären. Öcalan uppgav vidare att han försöker förhindra att fler dödsoffer på båda sidor skördas av kriget och stridigheterna. Öcalan vände sig till den turkiske premiärministern Erdogan och uppgav vidare att det är tveksamt om Erdogan verkligen är en person med demokratiska värden och en demokratisk mentalitet. ”Detta faktum påvisas mer tydligt när resultaten av hans politiska arbete och verksamhet genomsyras av en tvetydighet vad gäller skapande av fred och demokrati i samhället. Erdogan tar ett steg i fredlig och demokratisk riktning inom den politiska utvecklingen i landet för att vid ett senare skede ta flera steg bakåt i demokratiseringsprocessen och de demokratiska steg som tagits av premiärministern omfattas av flera politiska backsteg i en negativ riktning”. Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan fastslog vidare att om avsikten är att klarlägga planer för utplånande och förgörande av det kurdiska folkets befrielserörelse och köra över dess politiska vilja och politiska budskap, istället för att klarlägga planer för att kunna frambringa en fredlig och demokratisk lösning, kommer resultaten av detta handlande att stå alla parter mycket dyrt. Öcalan tydliggjorde sina ståndpunkter genom att yttra följande:

 

”Jag vill härifrån vända mig till premiärminister Erdogan och CHP:s ledare Deniz Baykal och öppet klargöra för mina ståndpunkter. Vår rörelse är inte emot den turkiska republikens grundläggande principer. Den turkiska regeringen med premiärminister Erdogan i spetsen bär därför ansvaret för de negativa resultat som kommer att frambringas av de negativa incidenter deras handlande kommer att föra med sig. Genom att stifta dessa planer som avser att förgöra och utplåna PKK är avsikten inte enbart att kunna utplåna PKK utan planerna omfattar även alla det kurdiska folkets politiska parter, instanser och institutioner. Avsikten är att knäcka och köra över det kurdiska folkets politiska vilja och osynliggöra dess politiska budskap. Detta faktum utgörs av en stor fara och ett stort hot för det kurdiska folkets existens. Jag vänder mig härmed till både premiärminister Erdogan och CHP:s ledare Baykal och vill klargöra för följande ståndpunkter: Vi är inte emot den turkiska republikens grundläggande principer. Vi är heller inte emot Mustafa Kemal och hans politiska teser. Mustafa Kemal är grundläggaren av den här republiken som vi är bosatta i. Mustafa Kemals avsikt var att bevilja kurderna i landet en politisk autonomi och ge det kurdiska folket ett begränsat självstyre. Detta faktum är tydligt befäst inom 1921 års turkiska författning. Bakom befästandet av politisk autonomi för den kurdiska befolkningen inom Turkiets geografiska gränser stod Mustafa Kemal Ataturk. Av den anledningen är den turkiska republikens grundläggande principer av stor vikt för oss.”

 

Mötet mellan Buyukanit och Erdogan måste offentliggöras inför allmänheten
I sitt uttalande fokuserade den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan på det möte som ägde rum mellan den turkiska premiärministern och den turkiska generalstabens före detta ledare Yasar Buyukanit. ”Erdogan är skyldig att öppet belysa de frågor som han diskuterade med den turkiska generalstabens förre överbefälhavare Yasar Buyukanit under mötet som ägde rum vid Dolmebahce”, fastslog Öcalan. Öcalan erinrade sig premiärminister Erdogans pressmeddelande som ägde rum strax efter mötet där denne hade sagt att han inte kommer att avslöja vad som har yttrats under mötet ens efter döden och pekade på vikten av att de punkter och frågor som diskuterades under mötet offentliggörs inför allmänheten. Öcalan fortsatte i ämnet och belyste följande faktorer:

 

”Ni kan inte bortse från det folkvalda parlamentet och den folkvalda regeringen genom att både låtsas om att dessa instanser inte existerar och fatta era egna beslut utan att ta reda på de andra representerande parternas ståndpunkter och åsikter i frågan. Något liknande har hittills inte ens förekommit i länder med totalitära system som omfattas av diktatur.”

 

Köpslagning om Öcalan och det kurdiska folket i mötet vid Dolmebahce
I sitt möte med sina advokater den tionde juni fastslog Öcalan vidare att köpslagning har gjorts både om den kurdiska befrielserörelsen och det kurdiska folket. Öcalan sade vidare att denna köpslagning som har gjorts mellan Erdogan och Buyukanit även omfattar honom själv. Men trots dessa nämnda negativa fakta kommer den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan att fortsätta med sina försök att skapa fred och demokrati för det kurdiska folket och den turkiska staten uppgav han vidare i sitt uttalande.  Öcalan uppgav även att han påbörjat ett seriöst och hårt arbete för att få till stånd ett lösningspaket med ett politiskt budskap som kan accepteras av alla parter. Öcalan uppgav vidare att lösningspaketet kommer att presenteras för den turkiska staten, den turkiska militärmakten, KCK och det kurdiska folket. Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan sade vidare att han bär ett historiskt ansvar och har därav en historisk förpliktelse att presentera sina slutgiltiga förslag inom ett lösningspaket i syfte att kunna frambringa en fredlig lösning och få ett slut på det blodiga kriget som har krävt så många dödsoffer på båda sidor. ”Om inte den turkiska staten ser detta faktum som en viktig chans att kunna lösa konflikten överlåter jag alla beslut till det kurdiska folket och dess befrielserörelse”, underströk Öcalan vidare i sitt uttalande.

 

Viktiga diskussioner kring det kurdiska folkets frihet och dess frihetskamp
Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan uppgav vidare att förslagen som presenteras inom lösningspaketet omfattas av viktiga diskussioner kring det kurdiska folkets frihet och dess frihetskamp. Öcalan gick vidare i ämnet och yttrade följande:

 

”I mina förslag inom lösningspaketet skall jag redogöra för mina tankar och funderingar kring första september som har blivit utlyst till världsfreddagen. Förslagen kommer även att inrymma de teser som jag tidigare redogjort för vad gäller fredsprocessen. Vi avser inte att röra de nuvarande geografiska gränserna och vidtar härmed inga åtgärder för att ändra dessa geografiska gränser. Vi har heller inga avsikter som helst att ändra på eller motverka det nuvarande statsskicket i Turkiet. Vi är också för en enad nationalstat och en stark och enig centralmakt. Men jag vill härifrån klargöra för det kurdiska folkets politiska vilja och understryka vikten av att den demokratiska och politiska arenan överlåts och tillgängliggörs för det kurdiska folket. Det politiska förtrycket mot kurdiska organisationer och kurdiska politiska partier måste upphöra. Det kurdiska folket skall i likhet med det turkiska folket garanteras rätten att själv kunna bilda sina egna politiska partier och politiska institutioner. Det kurdiska folkets politiska vilja får inte köras över. Det kurdiska folkets rätt att själv kunna välja sina egna politiska representanter skall säkras. Det lösningspaket som jag avser att presentera kommer att offentliggöras i slutet av augusti månad. Jag kommer att presentera lösningspaketet för den turkiska regeringen och PKK. Sedan kommer jag att inta en passiv roll inom den politiska utvecklingen. Jag har i mitt nuvarande läge inte några möjligheter och förutsättningar att åta mig uppgiften att leda partiet och det kurdiska folket och kan inte härifrån utgöra en ledare i praktisk bemärkelse på grund av politiska och juridiska hindrande faktorer som ligger bakom de omständigheter som för närvarande råder. Men jag kommer att diskutera det kurdiska folkets frihet och klargöra för mina förslag och mina ståndpunkter i ämnet.”

 

En seriös politik är en nödvändighet under den här perioden 
Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan fastslog vidare att det är av stor vikt att en seriös politik förs under den här känsliga och kritiska perioden. Öcalan vände sig till alla berörda parter och i synnerhet till premiärminister Erdogan, KCK, DTP och den intellektuella eliten i samhället att handla inom ramarna för en seriös och långsiktig politik och inte ödsla tid och kraft på den bagatellartade och kortsiktiga dagliga politiken. Öcalan varnade även för en del provokationer som kan åstadkommas under de här kritiska omständigheterna. Öcalan fokuserade i sitt uttalande även på Erdogans avvisande av Ahmet Turks begäran om ett möte och uppgav vidare att Erdogans avvisande och vägran att delta i ett möte med DTP:s språkrör Ahmet Turk innebär att Erdogan bortser från Turks politiska status och även vägrar acceptera att en del av den politiska arenan i landet överlåts till honom och det kurdiska folket. Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan vände sig till premiärminister Erdogan och ställde följande frågor till Erdogan och den turkiska regeringen:

 

”Varför vägrar premiärminister Erdogan att delta i ett möte med DTP:s språkrör Ahmet Turk? I ett pressmeddelande uppger premiärminister Erdogan att dödandet av nio turkiska soldater i stridigheterna mellan den turkiska militären och den kurdiska HPG-gerillan har lett till att han avvisat ett möte med DTP och dess språkrör Ahmet Turk. Men herr Ahmet Turk har inget med dessa incidenter att göra eftersom han inte har några kopplingar till de militära verksamheternas ageranden. Genom att vägra delta i ett möte med Turk vill Erdogan bortse från hans politiska status och härav utöva ett politiskt förtryck mot honom. Men vad vinner du, premiärminister Erdogan på att bortse från Turks politiska status? Vad vinner du på att slopa Turks politiska ställning och hans politiska status och position?”

 

KCK, den turkiska regeringen, DTP och den intellektuella eliten i samhället måste handla inom ramarna för en seriös och långsiktig politik, uppgav Öcalan vidare. En oseriös och kortsiktig politik utgörs av det dagliga politiska arbetet som saknar långsiktiga och ändamålsenliga planer. Erdogans politik präglas av den här formen av politiska verksamheter. Öcalan uppgav vidare att Erdogan inte uppvisat några tecken på att föra en tillfredsställande demokratisk politik. Öcalan klargjorde för sina ståndpunkter genom att peka på följande faktorer:

”Att skapa fred kräver ett hårt och seriöst arbete. Fred kan inte skapas och frambringas genom att en daglig politik förs. Freden kräver långsiktiga och seriösa politiska planer och åtgärder.”

 

Den kurdiske folkledaren gick vidare i sitt uttalande och fokuserade på de incidenter som har ägt rum i syfte att frambringa provokationer och klargjorde för sina ståndpunkter i ämnet genom att peka på följande faktorer:  

 

”Den myndighetsperson som tog sig rätten att slå till kurdiska barn med sitt pistolskaft i Colemêrg (Hakkari) och skada de i huvudet utgör den verkliga provokatören bakom alla de negativa incidenter som hittills har ägt rum i samhället. De myndighetspersoner som står bakom sådana övergrepp och brukande av dessa brutala former av våldsutövning i det kurdiska samhället och mot det kurdiska folket utgörs av Ergenekonsystemets gestaltade personifikationer inom det turkiska rättsväsendet och det turkiska polisväsendet. Det politiska förtrycket och de politiska repressalier som inleddes mot DTP påbörjades samtidigt som dessa övergrepp begicks mot det civila kurdiska samhället. Detta faktum kan skönjas av vem som helst. Det fanns de personer inom den turkiska staten som var ovilliga att acceptera dessa former av våldsutövande och övergrepp. Men trots detta faktum genomfördes dessa operationer i syfte att motverka en fredlig lösning och provocera fram bromsande faktorer som leder till att kriget blossar upp på nytt igen och ännu fler människor mister sina liv på båda sidor.  De nio soldater som mist sina liv stupades genom att de marscherat på minerade marker i de områden där stridigheterna mellan den turkiska militären och den kurdiska HPG-gerillan ägde rum. De parter och krafter som ligger bakom kommandot bär härav ansvaret för mistandet av deras liv. Vi måste härmed vara mycket vaksamma och kunna se och urskilja dessa former av provokationer som uppkommer under den här perioden.”

 

KCK:s rapporterade vapenstillestånd är enbart en parts agerande och är därför otillräcklig 
Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan fokuserade i sitt uttalande på det vapenstillestånd som nyligen förlängdes av KCK.  Öcalan uppgav att KCK:s rapporterade vapenstillestånd är enbart en parts agerande och är därför otillräcklig. ”För att kunna frambringa en fredlig lösning måste båda parter agera i syfte att skapa fred och demokrati i landet”. Öcalan vände sig till den turkiska militären och varnade för de negativa konsekvenser som deras militära aktioner kan föra med sig genom att peka på följande faktorer:

 

”Den turkiska militären kan förhindra att fler soldater mister sina liv genom att inte skicka ut sina stridande militära förband i området om natten”.

 

Öcalan uppgav vidare att det tydligaste exemplet som påvisar faktumet att enbart en parts ageranden inte räcker för att kunna frambringa en fredlig lösning är de massakrer som ägde rum i byn Zanqirt, ett närområde tillhörande Mardin-provinsen. Öcalan fastslog vidare att en del politiska parter och krafter i Turkiet hade en avsikt att genomföra massakern och sedan beskylla PKK för att ha utfört dåden. Dessa krafter och parter är även i nuläget förmögna att åstadkomma liknande provokationer och utföra liknande dåd för att sedan beskylla PKK för att både ha åstadkommit provokationer i syfte att förstöra den positiva politiska atmosfären i Turkiet och ha utfört blodiga dåd och massakrer. Öcalan underströk vikten av att dessa krafters avsikter synliggörs för alla parter och inför allmänheten och framförde även att alla måste vara vaksamma på deras ageranden. En politik måste föras i syfte att genomföra ett politiskt arbete som inrymmer motaktioner för att motverka dessa parters och krafters provokativa ageranden.

 

Turkiet, Syrien och Iran planerar att förgöra det kurdiska folkets politiska förmåner  
I sitt uttalande belyste den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan de diskreta möten som sker mellan de tre staterna i syfte att kunna bilda en politisk och militär allians mot det kurdiska folket och dess politiska förmåner. ”Turkiet, Syrien och Iran samverkar i syfte att kunna utplåna och underminera det kurdiska folkets politiska förmåner. Avsikten är inte enbart att utplåna befintliga politiska förmåner. Den utgörs även av framskridna och välformulerade planer för att kunna förhindra att det kurdiska folket vinner mer politisk mark och stiftar politiska institutioner som utgör en garant för dess nationella trygghet och säkerhet”. I sitt uttalande pekade Öcalan på följande faktorer:

 

”Om dessa stater avser att utföra militära interventioner kommer dessa interventioner att inte enbart omfatta PKK. Alla det kurdiska folkets politiska förmåner och institutioner kommer att innefattas inom dessa militära interventioner. Iraks premiärminister Nuri El Maliki tar också plats inom den här alliansen och är på så vis delaktig i de planer som klarläggs i syfte att bilda ett samarbete som går ut på att köra över det kurdiska folkets politiska vilja och slopa befintliga politiska förmåner som för närvarande har vunnits av det kurdiska folket genom dess långa kamp för frihet och oberoende.”

 

Ett politiskt projekt för ett demokratiskt oberoende och en kurdisk nationell konferens 
Ett politiskt projekt i syfte att frambringa ett demokratiskt oberoende och en nationell kurdisk konferens är en nödvändighet för en politisk och fredlig lösning, fastslog Öcalan vidare i sitt uttalande. Den kurdiske folkledaren vädjade till de politiska ledarna i södra Kurdistan att se och uppmärksamma de befintliga hoten mot det kurdiska folkets existens. Alla de befintliga politiska vinster som hittills har gjorts kan komma att förloras och av den anledningen är en kurdisk nationell konferens av stor vikt och en nödvändighet för det kurdiska folkets nationella trygghet och säkerhet. Öcalan gick vidare i ämnet och yttrade följande:

 

”Genom att föreslå en sådan nationell konferens, underströk jag vikten av att en kurdisk nationell enighet bildas. Denna nationella konferens skall baseras på fem grundläggande principer, varav fyra skall omfattas av ändamålsenliga praktiska förslag. Genom att en sådan nationell konferens hålls kan vi motverka den enighet som har bildats mellan de tre staterna Iran, Syrien och Turkiet vars grundläggande mål är att avlägsna våra politiska förmåner och politiska vinster. Vi kan underminera och undanröja de befintliga hot mot vår nation som inryms inom dessa staters enighet genom att vi bildar vår nationella enighet och skapar utrymmen för nationellt samarbete inom den nationella konferensens ramar och regelverk. Frågan om vilken form av självstyre som skall säkerställas i de olika delarna av Kurdistan samt diskussioner kring det kurdiska folkets frihet på en heltäckande nivå inom alla delarna av Kurdistan kan diskuteras och ventileras inom ramarna för ett politiskt projekt för demokratiskt oberoende och en nationell kurdisk konferens. De ovannämnda politiska projekten som omfattas av det politiska projektet för ett demokratiskt oberoende och den nationella kurdiska konferensen kan inrymma diskussioner kring minoritetsgruppers politiska roller inom dessa politiska instanser. Jag åsyftar att framföra att frågan kring det assyriska och syrianska folkets mänskliga fri- och rättigheter skall belysas och uppmärksammas. Jag vill understryka vikten av att deras mänskliga fri- och rättigheter säkerställs och garanteras inom ramarna för dessa två politiska projekt som jag nämnt här.”

 

Israel är hjärnan bakom GAP-projektet och Dogus-gruppen utgörs av projektets verkställande hand 
Under sitt möte med sina advokater belyste Öcalan ännu en gång GAP-projektet. Syftet med projektet är att få det kurdiska folket att lämna ifrån sig sina marker, fastslog Öcalan vidare. Öcalan uppgav att Israel är hjärnan bakom GAP-projektet och Dogus-gruppen i Turkiet utgör projektets verkställande hand. Dogusgruppen innehar en direkt roll och delaktighet i utförandet av det verkställande arbetet inom projektet. Öcalan gick vidare i ämnet genom att yttra följande:

 

”Bakom projektet står judiska kapitalägare. Sitibank utgör också en ekonomisk garant för projektet. Enka och en annan israelisk organisation vid namn ”flyktinggruppen” har också utökat sina ägodelar i området genom att köpa sig flera av befintliga marker i området. De utökar sin ekonomiska kontroll och dominans i området genom köpandet av nya marker. För varje år som går utökas deras ekonomiska vinster ännu mer genom att de har makten att köpa sig ännu fler ägodelar i området som utgörs av dessa marker. De anbud som tagits hem av israeliska företag i syfte att undanröja de tusentals minor i området utgör en ekonomisk garant för ändamålet som nämns här. Det spelar härmed ingen roll att uttrycka sin åsikt i sakfrågan. De kommer att få igenom sin vilja, oavsett om man är för eller emot projektet. Att tala om en opposition är i nuläget en ren lögn. Avsikten är att frånta det kurdiska folket sina marker i området. Detta dilemma har alltid varit ett faktum för alla utsatta folkgrupper. De utsatta och maktlösa folkgrupperna tvingas in i en sådan brutal och omfattande fattigdom och ekonomisk missär att deras överlevnad säkerställs enbart genom tiggeri. Förutom tiggeri erbjuds de inga andra möjligheter för att kunna skapa sig en ekonomisk status och ett ekonomiskt välstånd.  Sedan avser de att ge en dålig bild av det kurdiska folket och dess kultur genom att sprida ut sina lögner som utgörs av deras antipropaganda om hedersmord och hedersrelaterat våld mot kurdiska kvinnor. De sprider ut antipropaganda om både vedergällningsaktioner som äger rum vid släktfejder och hedersrelaterade mord och övergrepp på kurdiska kvinnor och hävdar bestämt att den kurdiska kulturen och det kurdiska samhället består av dessa två mycket negativa och onda faktorer. Det är detta faktum som är smärtsammast. Kurdiska tjejer i fjortonårsåldern sprids ut med flit i hela Turkiet och de sysselsätts genom att arbetstillfällen skapats åt dem inom den turkiska jordbruksbranschen. De unga tjejerna är även beredda att ta dessa tillfällen i akt och jobba inom den turkiska jordbruksbranschen. Men i själva verket har de inte chansen att ens kunna få dessa öronmärkta arbetstillfällen som sägs ha skapats åt dem. Det hela utgörs av flera politiska och ekonomiska spel bakom gallerierna och för att jag avslöjar dessa spel och för fram de i rampljuset är jag inte omtyckt av många inblandade parter som står bakom den här politiken och de här vämjeliga spelen.”

 

Staten ämnar överlåta kurdiskt ägda marker till GAP-projektet
I sitt uttalande fokuserade Öcalan ännu en gång på AKP:s och den turkiska statens organiserande av överlåtandet av kurdiskt ägda marker till GAP-projektet och uppgav följande:

 

”Även länderna inom den förenade Arabemiraten köper sig marker och skaffar sig fler kapital i området genom sina tillgångar av råolja. Dessa försöker att stärka sina ekonomiska positioner och sitt ekonomiska inflytande genom Seadet-partiet. Avsikten är att visa de här företagen som turkiska nationella ägodelar, ägda av den turkiska staten.  Även om dessa företag har turkiska namn och ser på så vis ut att tillhöra den turkiska nationen, ägs de ändå av ekonomiska aktörer utanför den turkiska staten.  Dessa företag har lyckats med att skaffa sig tusentals hektar mark i området genom att bruka sig av den turkiska statens juridiska legitimitet för ändamålet. Eftersom jag är från staden Riha (Urfa) känner jag till dessa faktorer. När jag inledde och påbörjade det kurdiska folkets frihetskamp valde jag Urfa för ändamålet och det var där som våra första militära anfall mot den turkiska militären och den turkiska staten ägde rum. Genom att göra detta väcktes israelernas och arabernas avsky mot mig och deras avsky resulterade i frambringandet av den politiska och internationella komplott som jag blev utsatt för. Israelerna såg mig redan från början som ett hot mot sig och sina politiska och ekonomiska intressen. Det politiska läget i Urfa som för närvarande råder påvisar detta faktum mer tydligt. I kommunalvalen som ägde rum i Urfa, valde de konservativa araberna en kandidat som representerade det konservativa Seadet-partiet. Med detta vill de öka sitt politiska och ekonomiska inflytande. Som det tidigare har tillkännagivits vid flera andra tillfällen vet vi att AKP inte omfattas av en islamisk förankrad politik. AKP omfattas av en evangelistisk form av islamiskt förankrad politik. AKP utgör härav muslimernas evangelistiskt präglade islamistiska politik . Som ni säkert känner till, finns det en form inom den kristna trosläran i Europa och USA som kallas för den evangelistiska kristna läran. På samma sätt har AKP formulerat en liknande lära för muslimerna och det är den här läran som presenteras inom deras politik. Men Seadet-partiets politik utgörs av den forna och konservativa arabiska islamismen. Den här formen av Islamisk förankrad politik är i nuläget oacceptabel. Därför har Seadet-partiets politiska ställning kraftigt försvagats. Men AKP:s politiska ställning och dess politiska inflytande har styrkts genom att partiet för en politik som USA och Israel stödjer. AKP:s politiska förankring har bejakats och bekräftats av både USA och Israel. Det är av stor vikt att kunna skönja att båda dessa partiers politiska strävan är att motverka det kurdiska folkets politiska verksamheter och köra över det kurdiska folkets politiska vilja. Båda partiernas avsikter är att det kurdiska folket skall tvingas att lämna ifrån sig sina marker i området och på så vis överlåta sina ägodelar till andra aktörer.”

Kurd.se