Öcalan: Ge freden en chans

0
114

 

öcalan

Under sitt senaste möte med sina advokater den 27 maj fokuserade den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan på tidsfristen för det vapenstillestånd som rapporterats av KCK. Öcalan vädjade till alla parter i konflikten att ge freden en chans. I sitt uttalande vände sig Öcalan i synnerhet till Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan och fastslog att det tyngsta verkliga fredsarbetet åligger honom.

 

 

I sitt uttalande vände Öcalan sig till premiärminister Erdogan och klargjorde för följande faktum. ”Herr premiärminister, du är kapabel till att lösa den här konflikten. Du kan ta på dig denna känsliga och mycket kritiska roll. Om en fredlig och demokratisk lösning kommer till stånd får den turkiska republiken en demokratisk status.” 

 

I sitt uttalande fokuserade den kurdiske folkledaren även på de militära operationer som äger rum trots KCK:s rapporterade vapenvila. Öcalan uppgav vidare att detta vapenstillestånd har rapporterats av PKK i syfte att etablera fred och demokrati, men att detta fredliga initiativ har besvarats med militära operationer med flit. I sitt uttalande gick Öcalan till starkt angrepp mot dessa försök som görs för att förstöra den positiva politiska atmosfär som har uppkommit genom de krafter som nämner konflikten vid dess rätta benämning och vädjade till alla inblandade parter i konflikten att ge freden en chans. Öcalan fortsatte att fokusera på de militära operationerna mot HPG:s styrkor och sade vidare:

 

”Sluta med era militära operationer och aktioner, sluta med era militära anfall mot HPG:s styrkor i området. Vad har ni där uppe på bergen att göra? Ge freden en chans. Det är ni som är orsaken till så många unga människors stupanden i kriget. Å ena sidan låter ni Iran och dess militärmakt att vara delaktiga i mördandet av kurdiska gerillamedlemmar, sedan låter ni även Irak bli en part i er krigföring genom undertecknandet av olika avtal för att motverka och motarbeta PKK. Och inte nog med allt detta som beskrivs härovan! Militära åtgärder och aktioner utökas och vidtas av era egna styrkor. I detta så kritiska läge är det fullt förståeligt och även ett måste att gerillan har rätt att försvara sig. Att försvara sig är deras naturliga och legitima rättighet!”

 

Turkisk media sprider antipropaganda och desinformation

I sitt uttalande fokuserade Öcalan på de turkiska massmediorna. Öcalan uppgav att en del tidningar och tidskrifter i Turkiet missbrukar nyhetsutbuden om den kurdiska HPG-gerillans militära aktioner, som utförs i syfte att försvara sig mot de hot som utgörs av den turkiska militärens storskaliga anfall och sprider antipropaganda och desinformation. Öcalan pekade på en del citat ur dessa tidskrifter och tidningar som lyder under rubrikerna: ”PKK:s levande bomber planerar terrordåd” och fastslog att dessa tidningar och tidskrifter har som syfte att åstadkomma provokationer och förstöra den positiva atmosfär, som trots alla negativa faktorer ändå uppkommit. ”Dessa tidningar och tidskrifter har som mål att även sprida antipropaganda om det kurdiska folket och dess frihetskamp”, framförde Öcalan och kritiserade dessa massmediala krafter genom att uppge följande:

 

”Dessa massmediala kretsar och även andra politiska kretsar som är anknutna till samma politiska och massmediala enhet känner sig hotade. Av den anledningen avser de att sabotera och oskadliggöra den positiva atmosfär som nu har skapats. Om en fredlig lösning åstadkoms kommer dessa krafter att helt förlora sina maktpositioner. Därför kommer sådana stötestenar att då och då komma i vägen för den politiska utvecklingen. Dessa krafters strävan att bromsa den politiska utvecklingen i en annan riktning har även speglats här hos mig. Av den anledningen blev jag utsatt för fysiskt våld och flera gånger intensifierades isoleringen av mig genom att jag inte fick lämna min cell.”

 

En fredlig lösning innebär inga förluster för någon part

Öcalan fokuserade på de politiska diskussioner som under den senaste perioden ägt rum om den kurdiska frågan i Turkiet. Öcalan påminde om en del journalisters hävdelser om att AKP inte har några politiska planer för att åstadkomma en fredlig lösning av den kurdiska frågan. Enligt dessa journalister kör AKP med den här typen av politiska spel enbart i syfte att köpa tid. Öcalan klargjorde för sina ståndpunkter genom att uppge följande:

 

”Om de politiska diskussionerna och diskurserna om den kurdiska frågan i Turkiet råkar vara ett spel för gallerian, kommer det att innebära en stor fara. Om dessa diskurser och diskussioner utgörs av politiska spel bakom gallerian, då är situationen mycket allvarlig och farorna och hoten stora. Är dessa diskurser och diskussioner en del av spelet? Eller är det Ergenekon-systemet som bromsar de krafter som vill föra den politiska utvecklingen i en annan riktning? Har dessa krafter ingen makt eller ingen kapacitet att bekämpa Ergenekon? Jag har inga svar att ge i detta ämne. Dessa komplikationer är väldigt svårlösta för mig. Jag vädjar ännu en gång till er Herr premiärminister. Hela fredsarbetet ligger nu i era händer. Ni har en stark position och därför åläggs ni alla de uppgifter som det politiska arbetet inrymmer. Som jag har tidigare sagt gör jag allt som åläggs mig för att vi tillsammans skall åstadkomma fred och lösa konflikten med fredliga och diplomatiska medel. Ni måste dra lärdom av historien genom att blicka tillbaka på Özals och Menderes öden. Herr premiärminister, du är kapabel till att lösa den här konflikten. Du kan ta på dig denna känsliga och mycket kritiska roll. Om en fredlig och demokratisk lösning kommer till stånd får den turkiska republiken en demokratisk status. Turkiet kommer att omvandlas till en demokratisk republik och en välfärdsstat. Turkiet har inget att förlora på en fredlig lösning. En fredlig lösning innebär inga förluster för någon part. Tvärtom innebär en fredlig lösning en vinst för alla parter och den turkiska staten i allra högsta grad. Om Turkiet löser den kurdiska frågan kommer landet att bli en politisk modell för hela Mellanöstern.”

 

Kurdfrågan kräver en politisk lösning

Den kurdiske folkledaren vädjade till den samhällsomfattande demokratiska kongressen, DTP och andra demokratiska krafter att ta sitt politiska ansvar för att kunna åstadkomma en politisk lösning. Öcalan underströk vikten av att upplysa det kurdiska folket om befintliga politiska förutsättningar och omständigheter genom information och analyserandet av den givna informationen så att man på så vis kan förhindra de provokativa spel som åstadkoms i syfte att sabotera och förstöra fredsarbetet. Detta arbete kan i synnerhet genomföras av den samhällsdemokratiska kongressen [fritt översatt av kurdiskans ”Kongreya civaka demokratik” red. anm]. Öcalan underströk ännu en gång vikten av bildandet av politiska akademier och fastslog vikten av att kunna se de bagatellartade konflikterna i samhället ur ett mikroperspektiv. Även en lösning av dessa konflikter skall omfattas av en lösning som också är framtagen ur ett mikroperspektiv, menar Öcalan.

 

Öcalan fastslog vidare att en av de största uppgifterna för en politiker är att kunna frambringa lösningar vad gäller olika konflikter i ett samhälle. Om det skulle bli nödvändigt måste de härav sända tio delegationer för att kunna skapa fred och demokrati i landet. Att föra politik kräver kraften och styrkan att kunna skapa fred. Konflikten kräver en politisk lösning. Den kurdiska frågan kan inte lösas med ekonomiska medel. Det blir bara en förlust i er budget och era pengar kommer att gå förlorade för ingenting. Varken militära operationer, politiskt förtryck och kuvande av DTP eller påtryckningsmetoder mot det kurdiska civilsamhället kommer att lösa konflikten. Öcalan fastslog att i detta läge kommer det kurdiska folket att bli tvunget att försvara sig. Öcalan erinrade sig den turkiska premiärministerns uttalande där han hade framhållit att den turkiska staten har lagt ut två miljarder för att sätta fart på det ekonomiska utvecklingsarbetet i de kurdiskdominerande områdena och sade vidare:

 

”Herr premiärminister, den ekonomiska lösningen kan inte komma före den politiska lösningen. Den kurdiska frågan är först och främst en politisk fråga och kräver därför en politisk lösning. Om inte konflikten får en fredlig lösning, kommer kriget att fortlöpa.”

 

De största farorna och hoten utgörs av tystnaden

Öcalan fastslog vidare att den turkiske presidenten Abdullah Gul inte har någon fullmakt att ensam lösa konflikten. Det största ansvaret ligger på premiärminister Erdogan. Öcalan erinrade sig den turkiske presidenten Abdullah Guls uttalande där han hade framhållit att var och en måste bära det ansvar som åläggs en för att åstadkomma fred och en fredlig lösning och uppgav följande:

 

”Staten gör ingenting och tar inga initiativ, medan president Gul gör det, eller mer rätt sagt, han vill bli uppfattad på det sättet, som om han genomför och verkställer de åtgärder som en fredlig lösning kommer att kräva. Om presidenten klart och tydligt markerar att alla skall ta sitt ansvar vad gäller fredsarbetet så menar han det. Budskapet får inte uppfattas och tolkas omvänt. Det är av stor vikt att alla förstår och utrönar budskapet i detta uttalande. Det här kräver en politisk deklaration och en politisk vägledning. DTP borde vid det här laget förberett ett lösningspaket och presenterat detta lösningspaket för president Gul. Detta lösningspaket skulle ha inrymt alla representerande politiska parters åsikter och yttranden. Det är genom att göra detta som DTP kan hjälpa presidenten vad gäller lösning av konflikten och skapandet av fred. Presidenten är ålagd så mycket mer svårartade politiska arbeten. Han är inte kapabel att enbart själv agera för att få till stånd en lösning. Andra parter måste kunna hjälpa honom i hans politiska arbete för fred. Även vänstergrupper åläggs ett tungt ansvar och ett hårt politiskt arbete för fred. ”

 

Öcalan vädjade även till de befintliga demokratiska krafterna i Turkiet genom att fastslå följande:  

 

”Här pågår politiska diskussioner och fruktbara debatter, samtidigt som kriget ändå fortlöper. Vad gör de demokratiska krafterna? Vad gör de åt de mer negativa incidenterna? Jag har tidigare pekat på de faror som dessa incidenter kommer att innebära. De största farorna och hoten utgörs av tystnaden. En lösning kräver många försök och vidgade politiska vyer. Det är tydligt att en lösning kräver kolossala försök. Ett stort ansvar ligger på de personer, grupper och fraktioner som anser sig själva som vänsterrelaterade.”

 

 

För att lösa konflikten måste en demokratisk enighet skapas i Turkiet 

Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan fokuserade även på den turkiska författningen och demokratiseringen av dess innehåll. Öcalan fastslog att det finns parter som vill demokratisera innehållet i författningen men att dessa krafter är ensamma på den fronten. Öcalan pekade på det spanska exemplet som också inrymde de krafter vars syften var att demokratisera innehållet i landets politiska författning. Öcalan pekade på den politiska kamp som genomfördes under Frankos tid i syfte att skapa demokrati och uppgav vidare att dessa krafter finns även i Turkiet och att de är kapabla till att åstadkomma förändring och demokratisering. För att lösa konflikten måste en demokratisk enighet skapas i Turkiet. Öcalan pekade på den politiska kamp som genomfördes under Frankos tid och sade vidare att det skapades en politisk demokratisk enighet för att kunna motarbeta Franko och skapa demokrati i landet. Dessa krafter utgjordes av de krafter som ville ändra landets författning och ge den ett mer demokratiskt innehåll. Italien följde samma exempel, men lyckades inte så väl i sitt politiska arbete som Spanien gjorde. Öcalan fastslog att Spanien hade en stark demokratisk enighet som lyckades med att skapa demokrati i landet. ”Idag är Spanien ett av Europas mest demokratiserade länder. Jag tror på Turkiet och enligt min uppfattning kommer dessa demokratiseringsprocesser att snart äga rum här. I Turkiet finns det konservativa krafter, liberala krafter och radikala demokratiska krafter. Dessa tre politiska huvudfraktioner kan samlas i en politisk enhet och starta demokratiseringsprocesserna i landet”. Öcalan uppgav följande i sitt uttalande:

 

”Följ det spanska exemplet. De personer och krafter som anser sig ha demokratiska värderingar, kan ta plats inom denna enighet. De som ställer sig utanför denna enighet kan benämnas som nationalister, fascister och rasister.  Dessa utgör de så kallade ”vita turkarna”. Dessa krafter har starkt inflytande och dominerar den militära arenan, byråkratin i landet, och även civilsamhället. Dessa krafter och personer har en nationalistisk, fascistisk och rasistisk mentalitet. Dessa profiler och krafter har fortfarande starkt inflytande och dominans inom samhällets alla enheter. En del av dem sitter i fängelse, men flertalet är på fri fot. De har fortfarande den politiska makten och det politiska inflytandet. Det sägs att en del av de för närvarande befinner sig i USA. De väntar på att den politiska utvecklingen skall ta steg som gagnar deras fördelar. Gör den det kommer de att dra fördelar av detta. De kommer att återigen besitta makten inom kort. Men om politiken tar en annan riktning i sin utveckling som är till deras nackdel kommer dessa krafter att åstadkomma komplikationer som i sin tur utgörs av bromsande faktorer. Om den demokratiska enheten bildas, kommer dessa fascister, nationalister och rasister att försvagas och förlora sin maktposition. Men om de ännu en gång erhåller amerikanskt stöd, kommer deras positioner att stärkas igen. De kommer då att ta makten i landet. Om det blir nödvändigt kommer de att genomföra en militärkupp. Med detta menar jag inte att alla inom den turkiska generalstaben och den turkiska militären uppbär en sådan mentalitet eller utgörs av dessa Ergenekon-aktivister. Det finns de inom den turkiska militären och generalstaben som har ställt sig utanför dessa enheter och dess ramar. Det finns de som har vetskap om dessa nämnda faktorer och dessa personer är därför yrkare av en fredlig lösning. Hilmi Özkök säger att vägen för politik bör öppnas. Herr premiärminister, du är kapabel till att lösa den här konflikten. Du kan ta på dig denna känsliga och mycket kritiska roll. Om en fredlig och demokratisk lösning kommer till stånd får den turkiska republiken en demokratisk status.”

 

De så kallade ”vita turkarna” utgör de bromsande faktorerna för en fredlig lösning

Öcalan framförde att det även finns andra personer i den turkiska generalstaben som har vetskap om dessa nämnda faktorer och framförde följande:

 

”Sali Derwisuglu är en annan ur den turkiska generalstaben som också har vetskap om dessa faktorer. Det är flera som vet och har kunskap om dessa krafter. Men dessa har ingen makt och inflytande. Därför kan de inte avverka och motarbeta Ergenekon-systemets anhang. Vi måste också komma ihåg att CHP är numera starkt influerat av tysk mentalitet och Tyskland. De så kallade vita turkarna utgör de bromsande faktorerna för en fredlig lösning. De har alltid utgjort det största hindret för en lösning. De har en lång historia. De utgörs av de så kallade Terakisterna och unionisterna.  De är alla falska turkar. I själva verket finns inga etniska turkar bland dessa människor. De har inget med vare sig turkisk kultur eller etnicitet att göra. De där är i själva verket de icketurkiska syntetiska turkarna. Dessa utsatte både Mustafa Kemal och Sultan Ebdulhamid för ett svep. Sultan Ebdulhamid blev undanröjd av dessa krafter. Om undersökningar och utredningar görs i syfte att ta reda på detaljerade upplysningar i ämnet då kommer detta faktum att framträda ännu tydligare. Mustafa Kemal skiljde politiken och militären från varandra. En del talar högt och öppet om detta faktum. Ergenekon och de krafter som livnär sig på kriget har fortfarande starkt inflytande i Turkiet. De utgör 70% av militärtjänstemännen och inom byråkratin. Hilmi Özkök försökte hindra dessa krafter. Men Mustafa Balbay skrev i sina försvarsdokument att vi är 99 och han är bara en. Detta hände även Mustafa Kemal, han var också ensam på den här fronten. Hilmi Özköks anföranden innebär att en kultur som utgörs av militärkupper, som har varat i sextio år, har nu blivit slopad. Özkök sade, att vägen för det politiska arbetet måste öppnas. Han sade även att han skulle skilja politiken från de militära angelägenheterna och militärens ledning. Det som Özkök ville var att bereda vägen för att politik och rättssäkerhet skulle överta den politiska och juridiska arenan i Turkiet. Mustafa Kemal ville också skilja mellan politik och den militära ledningen. Han ville också skilja politik och militären från varandra. AKP missbrukade Özkök politiska ställningstaganden under sina första fem år vid makten. Men AKP öppnade inte vägarna för ett politiskt arbete och när Ergenekon ville komma åt AKP vädjade AKP om amerikanskt stöd och fick det. Det var då de började vidta åtgärder mot Ergenekon. Vill man förstå ämnet ännu tydligare och bättre kan man blicka tillbaka på exemplet i byn Zanqirt. De som inte vill ha en fredlig lösning, det vill säga Ergenekon, står bakom dessa grymheter. Dessa personer visar upp sig genom sina brutaliteter och grymma handlingar.”

 

Kurd.se