KCK förlänger tidsfristen för vapenstilleståndet

0
113

KCK

Den kurdiska befrielserörelsen ger nu freden en ny chans genom att ta ytterligare ett historiskt beslut för att visa det internationella samfundet sin vilja att lösa konflikten med diplomatiska och fredliga medel och etablera fred i området. KCK:s ledning förlänger tidsfristen för vapenstilleståndet som löpte ut den 1 juni. Tidsfristen blir nu förlängd till den 15 juli.

 

I sitt uttalande uppger Kurdistans samhällsunion, KCK samtidigt att om åtgärder i form av militära aktioner vidtas mot HPG:s försvarsstyrkor i området kommer gerillan att effektivt besvara de militära attackerna och försvara sig enligt ramarna och reglerna för sin passiva berättigade försvarsposition. KCK kräver därför att den turkiska staten med dess AKP-regering i spetsen tar sitt ansvar för att en fred skall kunna skapas och etableras. I sin skriftliga redogörelse klargör KCK för vilka befintliga bakomliggande faktorer som ligger till grund för beslutet om att förlänga tiden för vapenstilleståndet som inleddes den 13 april och löpte ut den 1 juni till den 15 juli. KCK beskriver valresultaten från kommunalvalen i Turkiet och norra Kurdistan (sydöstra Turkiet) som ett historiskt genombrått och uppger att det kurdiska folkets politiska vilja och styrka har uppkommit och blivit ett faktum som har fört med sig stora möjligheter att kunna vinna mark på den politiska arenan. De politiska framgångar som den kurdiska befrielserörelsen har gjort har skapat de största möjligheterna som hitintills åstadkommits i kurdisk historia för att kunna frambringa en fredlig lösning av den kurdiska frågan. Även om vissa internationella krafter och parter motsätter sig en lösning på grund av ekonomiska vinster och intressen kommer lågkonjunkturen att inte utgöra ett större hinder för en lösning.

 

KCK uppger vidare i sitt uttalande att en lösning kan komma att bli ett verkligt faktum om både det kurdiska folket och det turkiska folket visar sin vilja och sin styrka att kunna lösa konflikten. KCK uppger vidare att det vapenstillestånd som rapporterades den 13 april och löpte ut den första juni hade ett syfte som gick ut på att analysera de nya befintliga förutsättningar och omständigheter som hade uppkommit och frambringat nya möjligheter för en demokratisk och fredlig lösning av den kurdiska frågan i Turkiet. KCK vill inleda en ny fas i utvecklingen som banar vägen för en fredlig och demokratisk lösning. Befrielserörelsen uppger vidare att den kurdiska HPG-gerillans styrkor i området därför har intagit en passiv och berättigad försvarsposition som innebär att gerillastyrkorna inte genomför några egna militära aktioner mot den turkiska militären, om den turkiska militären inte genomför några militära anfall mot dem. Trots detta har den turkiska militären intensifierat sina militära aktioner mot den kurdiska HPG-gerillan i syfte att helt utplåna och avverka den kurdiska befrielserörelsen. Resultaten av den turkiska militärens blodiga aktioner mot den kurdiska HPG-gerillan har krävt 35 gerillamedlemmars liv. KCK rapporterar därför alla de gerillamedlemmar som mist sina liv under vapenstilleståndet som ”fredens martyrer”.

 

KCK fokuserar även på det politiska förtryck som DTP och KESK blir utsatta för och uppger vidare att detta görs i syfte att hålla det kurdiska folket borta från den politiska arenan. Ett annat tydligt exempel som KCK pekar på i sitt uttalande är de grymheter som nyligen bevittnades i byn Zanqirt, utförda av byväktarsystemet och andra provokativa försök som har gjorts i syfte att förstöra den positiva atmosfären. Men trots alla dessa negativa företeelser är det av stor vikt att inte glömma de positiva uttalanden som har gjorts av Turkiets president om den kurdiska frågan och lösningen av den, anser KCK. Det finns andra politiska delar, anknutna till dessa uttalanden som också är viktiga att notera. Men trots alla positiva uttalanden, har inga praktiska steg tagits i syfte att nå en annan fas i den politiska utvecklingen vad gäller lösningen av den kurdiska frågan. Det har även inte framkommit några politiska projekt som en lösning kan baseras på, anger KCK. Kurdistans samhällsunions ledning fokuserar på Guls uttalande om att ”alla enheter inom staten är överens om att en lösning bör komma till stånd” och fortsätter vidare i sitt uttalande genom att peka på följande faktorer:

 

”Om alla är överens om att problemet bör lösas med politiska medel, varför upphör i så fall inte de militära operationerna mot den kurdiska befrielserörelsen? Men om dessa överenskommelser som nämns här utgörs av politiska spel bakom gallerian, har man i så fall tagit med de konsekvenser som dessa spel kommer att få i sina beräkningar? Den turkiska premiärministern och landets president måste klargöra för sina egna ståndpunkter i den här frågan.”

 

Den kurdiska frågan skall lösas med fredliga och demokratiska medel

KCK klargör för sitt beslut om att förlänga tidsfristen för vapenvilan genom att peka på följande faktorer som inryms i beslutet:

 

”Den grundläggande orsaken bakom förlängandet av tidsfristen för vår rapporterade vapenstillestånd är att vår rörelse står fast vid att den kurdiska frågan skall lösas med fredliga och demokratiska medel i Turkiet. Vi har tagit detta beslut på basis av vår tro på fred och demokrati. Om steg tas i en positiv riktning och utvecklingen når en annan fas som frambringar fler positiva möjligheter inom denna tid, det vill säga fram till den 15 juli, kan ytterligare ett beslut tas som ser över den kurdiska befrielserörelsens militära aktioner och vapenstilleståndet kan då förlängas igen.”

 

Vi har hörsammat vår ledare Abdullah Öcalans vädjanden

KCK klargör för alla de åtgärder som skall vidtas under den här perioden för att fred och demokrati skall kunna etableras och den kurdiska frågan skall kunna lösas. KCK:s ledning klarlägger vidare att de hörsammat och besvarat alla parters vädjanden om att förlänga vapenstilleståndet och upphöra med militära aktioner för att ge freden en chans och klargör för sina ståndpunkter genom att peka på följande faktorer och företeelser:

 

”Här vill vi som rörelse klarlägga att vi hörsammat vår ledare Abdullah Öcalans vädjanden om att välja demokratiska vägar och metoder för att kunna lösa konflikten med demokratiska medel och därav kunna åstadkomma en chans att kunna skapa en stabil fred och kunna få ett slut på kriget. Efter att ha granskat och analyserat befintliga faktorer och rådande förutsättningar och omständigheter inom ledningen för KCK har vi kommit fram till ett beslut om att se de viktiga faktorer som vår ledare Abdullah Öcalan pekar på i sina uttalanden. Alla våra ledande enheter inom vår rörelse är överens och delar samma uppfattningar och detta faktum har resulterat i ett beslut om att praktisera och genomföra de konkreta handlingar som vår ledare Abdullah Öcalans teser inrymmer för att kunna skapa fred och demokrati. Om positiva utvecklingsfaser uppkommer under den här tiden kommer vår rörelse i så fall att ytterligare ta ett beslut om att förlänga tidsfristen för vapenstilleståndet till den 1 september. Detta är ett gemensamt beslut som har fattats av alla våra ledande enheter inom KCK. Men för att ett sådant beslut skall kunna tas ses befintliga rådande förutsättningar och omständigheter över och beslutet kommer att baseras på de resultat som kommer att framkomma under den här perioden. Men en fredlig lösning är omöjlig att frambringa genom enbart en parts uppoffringar och politiska steg. Den kurdiska frågan kan inte bli löst om samma mönster upprepas, det vill säga att vi som konfliktens första part agerar för att kunna få en fredlig och demokratisk lösning till stånd, medan den andra parten som utgör den turkiska staten fortsätter med sina motaktioner mot vår rörelse, vårt folk och våra politiker. För att kunna lösa frågan med demokratiska medel krävs det att alla parter agerar och vidtar åtgärder för att både kunna lösa konflikten och på så vis verka för att en fredlig lösning uppkommer.”

 

Turkiska staten måste upphöra med sina militära anfall och aktioner

I sin skriftliga redogörelse klarlägger även KCK de krav som ställs på motparten och ber motparten att se över sina ageranden.

 

”För att en stabil fred skall kunna bli ett faktum och vapnen skall för gott kunna tystna krävs det att den turkiska staten upphör med sina militära anfall och aktioner mot den kurdiska befrielserörelsen. Detta krävs för att vapenstilleståndet skall kunna omvandlas till en stabil fred. Ingen skall påstå att den turkiska militären inte kan upphöra med sina militära aktioner. Den turkiska militären genomförde inga militära aktioner under perioden januari och slutet av mars i år. Det är därför inte omöjligt att upphöra med militära aktioner även under den här perioden.”

 

Alla parter måste ta sitt ansvar

KCK uppger vidare att de som rörelse inte avser att bruka några taktiska politiska närmanden under den här perioden. De politiska närmanden som rörelsen däremot kommer att bruka är strategiska närmanden.

 

”Men om det trots alla våra försök och uppoffringar genomförs militära attacker och aktioner mot oss och våra befästningar i området kommer vi att besvara de militära aktionerna genom att försvara oss i enlighet med de gällande ramar och regler som vi följer inom vår passiva och berättigade försvarsposition. Alla måste ta sitt ansvar. Det är en historisk skyldighet att alla parter agerar och tar sitt ansvar. Det handlar om staten, oppositionella krafter och makthavarna. Alla dessa parter måste klargöra för sina ståndpunkter om huruvida de militära aktionerna mot den kurdiska HPG-gerillan skall fortlöpa eller inte.  För att den positiva politiska atmosfären inte skall förstöras måste all terror och förtryck mot kurdiska valda politiker och andra demokratiska verksamheter genast upphöra. Den politiska arenan måste vara öppen och överlåtas helt åt det kurdiska folket, i likhet med och under samma förutsättningar som det turkiska folket. Alla måste ta sitt ansvar och se de steg som tas av den kurdiska befrielserörelsen för att en fred skall kunna åstadkommas. Det krävs att alla demokratiska krafter såsom liberala krafter, konservativa och radikala demokratiska krafter bildar en demokratisk enighet mot alla de parter som avser att sabotera de positiva förutsättningar som för närvarande råder. Alla politiska parter i Kurdistan och inom det kurdiska folket måste bilda en nationell enighet och arbeta och vidta åtgärder för att motverka och synliggöra alla de provokationer som framkommer. Alla de regionala samt internationella krafter som är en direkt eller indirekt part i konflikten måste vidta åtgärder för att skapa fred både i Mellanöstern och uppmuntra och stötta Turkiet i sitt arbete med att kunna våga vidta de åtgärder som krävs för att lösa den kurdiska frågan med fredliga och demokratiska medel.  Den kurdiska frågan bör ses inom ramen för en stabil och heltäckande fred i hela Mellanöstern.”

 

Kurdistans samhällsunion, KCK pekar i slutet av sin redogörelse på vikten av att kunna beakta och se denna historiska chans för att kunna skapa fred i området. ”Om inte detta görs, bär den turkiska militärmakten, den turkiska staten och alla de parter som blundar för de militära operationer som genomförs och låter tystnaden dominera händelseförloppen ansvaret för alla nya dödsoffer och andra negativa företeelser som kommer att uppkomma, om inte den kurdiska frågan får en fredlig lösning i Turkiet”, fastslår KCK.

 

Kurd.se