KCK: En lösning kräver ett fredligt perspektiv

0
119

KCK

Kurdistans samhällsunions (KCK:s) ledning offentliggjorde tidigare under veckan en politisk deklaration som inrymmer fyra olika huvudpunkter. KCK har genom sina analytiska granskningar av den senaste tidens händelser kommit fram till nya slutsatser som inrymmer ett nytt perspektiv för att kunna lösa den kurdiska frågan med fredliga och diplomatiska medel och på så sätt kunna skapa fred och stabilitet i området.

Denna politiska deklaration som har formulerats i fyra omfattande huvudpunkter inrymmer den kurdiska befrielserörelsens och det kurdiska folkets politiska budskap och krav. KCK:s politiska deklaration lyder under rubriken ”en lösning kräver ett fredligt perspektiv” och pekar på alla de bromsande faktorer som ligger till grund för konflikten. För att kunna degenerera och avlägsna dessa bromsande faktorer krävs ett nytt tänkande och ett nytt perspektiv, menar KCK. Rörelsen har klargjort för hur dessa bromsande faktorer skall slopas för att kunna få till stånd en fredlig och demokratisk lösning av den kurdiska frågan, skapa en politisk atmosfär i Kurdistan som präglas av en anda av fred och demokrati och åstadkomma fred och stabilitet i hela området. Enligt KCK:s politiska deklaration som inrymmer fyra huvudpunkter uppmanas det kurdiska folket till en gemensam kamp inom ramen för en fredlig och demokratisk lösning av konflikten.

KCK uppger i sin politiska deklaration att valresultaten som framkom efter kommunalvalen i Turkiet och norra Kurdistan (sydöstra Turkiet) har frambringat viktiga och historiska möjligheter för den kurdiska frågan. Valresultaten är samtidigt av stor vikt för hela området och har även frambringat en historisk möjlighet för demokratiseringsprocessen i hela Mellanöstern. I deklarationen belyses faktumet att Demokratiska samhällspartiet, DTP fått de flesta av det kurdiska folkets röster. Genom valresultaten har faktumet att lösa den kurdiska frågan med politiska och fredliga medel än en gång förts upp på den politiska agendan. KCK uppger att denna totala politiska seger för DTP är i enighet med det kurdiska folkets berättigade försvarskamp för sin överlevnad. Detta har i sin tur fört med sig en oerhört värdefull politisk styrka. Dessa resultat måste betraktas och analyseras inom ramarna för en fredlig och demokratisk lösning.

KCK uppger vidare att valresultaten inte har tolererats av en mängd yttre och inre krafter. Av den anledningen har förtrycket mot det kurdiska folket eskalerats. KCK belyser speciellt den turkiska AKP-regeringens reaktioner efter de bekräftade valresultaten och de politiska aktionerna mot DTP som parti och dess medlemmar. Genom arrestering av kurdiska politiker har den turkiska regeringen visat att den inte kommer att överlåta den politiska arenan till det kurdiska folket och dess valda politiker. Ett land vars syfte och mål enbart består av brukandet av militära metoder för att lösa konflikten, har nu befäst sina militära planer för att föra ett omfattande krig under en längre period.

KCK fastslår att valresultaten under kommunalvalen i Turkiet och norra Kurdistan kan räknas som en samhällelig demokratisk revolution och detta utgör det största hindret för den turkiska staten och dess militärmakt att kunna fullborda och befästa sina militära planer i Kurdistan. KCK påminner om det vapenstillestånd som nu har förlängts fram till den första juni och alla de försök som har gjorts från deras sida som part av konflikten att få en fredlig lösning till stånd och uppgav att KCK som rörelse ställer upp och bejakar alla de krav som kommer att ställas på deras rörelse, om alla parter blir delaktiga och visar sin vilja att lösa den kurdiska frågan med diplomatiska och fredliga medel.

KCK upplyser om sin politiska deklaration genom att peka på följande faktorer: ”För att vår rörelse skall kunna lyckas i sin strävan att lösa den kurdiska frågan med fredliga och diplomatiska medel och för att det kurdiska folkets mänskliga fri- och rättigheter skall säkerställas anser vi som rörelse att det är av stor vikt att klarlägga våra ståndpunkter, våra förslag, vårt politiska budskap och våra krav inför hela världssamfundet.”

KCK klarlägger sina ståndpunkter genom formulerandet av följande punkter i sin politiska deklaration:

1. Organiserandet av en kurdisk nationell konferens 
 ”En nationell konferens måste hållas snarast för att få till stånd en heltäckande kurdisk enighet i hela Kurdistan. Denna nationella konferens måste inrymma alla kurdiska politiska organisationer och rörelser i alla fyra delarna av Kurdistan oavsett politisk åsikt eller religiös tillhörighet. Förutom de krafter som har samarbetat eller samarbetar med de förtryckarregimer, som Kurdistan och det kurdiska folket har delats mellan, måste alla parter få delta och få politisk fullvärdig legitimitet och representation inom denna nationella konferens. Förutom alla kurdiska parter skall andra religiösa och etniska minoritetsgrupper i Kurdistan också vara representerade med sina politiska aktörer. Politiska krafter med demokratiska syften och mål inom de länder som har geografiska förbindelser med Kurdistan och det kurdiska folket kan också vara representerade inom denna nationella konferens.”

 

KCK menar att tiden är inne för att en sådan nationell konferens skall hållas. DTP:s totala politiska seger i norra Kurdistan skall betraktas som en av de politiska förmåner och fördelar som det kurdiska folket lyckats få genom sin långvariga kamp i de olika delarna av Kurdistan. DTP:s politiska seger kan också användas som ett demokratiskt verktyg för att en fredlig lösning i alla delar av Kurdistan skall åstadkommas. De politiska aktörer och de länder som på regional och internationell nivå har indirekta kopplingar till Kurdistan och den kurdiska frågan skall också delta som politiska bevakare av konferensen och bidra med sitt politiska stöd till konferensen genom att närvara med sina politiska aktörer.

KCK klarlägger sina förslag angående den kurdiska nationella konferensen genom att använda följande formuleringar för att belysa sina politiska krav och sitt politiska budskap:

”Ingen kurdisk politisk part eller aktör skall uteslutas ur en sådan nationell konferens. Men de krafter inom Kurdistan som har samarbetat eller samarbetar med de krafter som förtrycker det kurdiska folket och på så vis oskadliggör den kurdiska nationen skall helt uteslutas och förbjudas att delta i en sådan konferens. Den nationella konferensen måste analysera och granska alla nya politiska händelser som äger rum i Kurdistan och den nya politiska utvecklingen i Kurdistan. Alla beslut som fattas av denna konferens måste baseras på de politiska granskningar och analyser som har gjorts under konferensen. Besluten skall fattas på basis av en demokratisk kurdisk konferens med politiska strategier för hur den kurdiska nationen skall handla inom ramarna för en demokratisk nationell kurdisk enighet. Den nationella kurdiska konferensen skall utgöra det första strategiska och demokratiska steget mot bildandet av en kurdisk nationell politisk instans.  Den kurdiska nationella konferensen skall även innefatta och tydliggöra det kurdiska folkets ståndpunkter vad gäller frågan om krig och fred och skall fatta sina beslut i frågan inom ramen för denna politiska basis. De politiska ramarna skall omfattas av en lösning som vilar på moderna principer och möjliggör fredliga och diplomatiska tillvägagångssätt som leder till att frågor och konflikter skall lösas enligt ett fredligt perspektiv. Den nationella konferensen måste stifta och fatta beslut om de villkor som den kurdiska nationen kräver för att en fredlig lösning skall komma till stånd. Detta måste omfatta alla delar av Kurdistan och alla politiska parter inom Kurdistan. Denna nationella konferens kan fatta beslut om politiska projekt som skall omfatta en demokratisk lösning av den kurdiska frågan inom hela det geografiska område som omfattar alla de fyra delarna av Kurdistan.  Detta är av stor vikt för den kurdiska frihetskampen och för den kurdiska frågan. Detta skulle samtidigt innebära en ny historisk händelse och en ny politisk utveckling på den politiska agendan för det kurdiska folket och för Kurdistan.”

 

2. En demokratisk konferens i Turkiet

 ”En demokratisk konferens måste hållas i Turkiet där alla parter är representerade och där alla garanteras fullvärdig legitimitet att kunna yttra sina åsikter och klargöra för sina ståndpunkter. Genom samlandet av alla politiska krafter med demokratiska syften och mål kan en enig demokratisk rörelse skapas. Samlandet av alla demokratiska krafter i Turkiet inom samma politiska enhet är en nödvändig politisk strategi för Turkiets folk. Därför är det av stor vikt att lyckas i utförandet av det politiska arbetet för att dessa mål skall uppnås. Att lyckas i arbetet med att bilda en sådan politisk enhet är en historisk skyldighet. Denna enhet skall representera alla politiska parter och krafter i Turkiet och får inte enbart domineras av en enda politisk ideologi. Det får exempelvis inte enbart representera en socialistisk eller en vänsterrelaterad politisk fraktion utan denna politiska enhet måste ge lika mycket politiskt utrymme till alla demokratiska krafter som finns i Turkiet.  Målet skall vara att ena alla demokratiska krafter i Turkiet. En sådan konferens måste analysera och granska de rådande omständigheterna och ena alla befintliga demokratiska krafter inom samma politiska enhet och skapa acceptabla och moderna principer för en gemensam demokratisk grogrund. Vår ledare Abdullah Öcalan har tidigare diskuterat ämnet och framfört sina förslag om att skapa principer och ramar för att motverka det monopolbaserade politiska tänkandet. Öcalan fastslår att det monopolbaserade politiska tänkandet skall ersättas av demokratiska och fredliga politiska principer. Han brukade alltid påpeka för oss att hans politiska kamp utgör fortsättningen av Deniz Gezmis och Mahir Cayans politiska kamp.  Av den anledningen kommer även han att vara delaktig i en sådan konferens, genom sitt förespråkande av en sådan lösning och en godkännare av de politiska resultat som denna konferens kommer att åstadkomma.

Skapandet av gemensamma principer och ramar kräver i sin tur två olika politiska instanser. Konferensen måste dels därför skapa sina gemensamma demokratiska ramar och principer där alla parter och politiska krafter inryms. Konferensen måste därför skapa två politiska instanser som består av en teoretiserande politisk instans och en praktiserande politisk instans. Principerna måste skapas utifrån teoretiskt tänkande. För att kunna praktisera dessa nya politiska principer som har skapats utifrån den teoretiska instansens grogrunder och strukturer krävs även en specifik instans som praktiserar de nytillkomna politiska principerna och ramarna. För att skapa en politisk enighet i Turkiet mellan alla politiska parter och krafter har många förslag formulerats. Det har handlat om att skapa ett politiskt parti vid namn ”Partiet för en demokratisk kongress” [översättning från kurdiskans ”Partiya kongreya demokratik”, red. anm.] och skapandet av en politisk paraplyorganisation som inrymmer alla de politiska krafterna med olika politiska åsikter för att skapa en politisk enighet. Det alternativ som möjliggör en politisk enighet kan ligga till grund för att en demokratisk enighet skall åstadkommas inom kort.”

    

3. Organisering av det kurdiska folket på en kommunal och regional nivå

”Organisering av det kurdiska folket för att bidra till demokratiseringen av det kurdiska samhället på en regional och en kommunal nivå. Ett system måste skapas inom ramarna för ”den demokratiska konfederalismen” [översättning av kurdiskans ”Konfederalisma demokratik”, red. anm.] som omfattar samhällets alla delar med alla dess olika politiska organisationer och politiska instanser på lägre och högre nivåer. Valresultaten från kommunalvalen har möjliggjort detta historiska faktum.”

 

KCK uppger vidare att valresultaten måste brukas av samhällets alla delar och i synnerhet kvinnor och de unga för att skapa en demokratisk kommunal politisk organisering som bidrar till utvecklandet av demokratiseringsprocessen i det kurdiska samhället. KCK går vidare i sitt uttalande och uppger att skapandet av en sådan politisk organisering kräver en gemensam hård kamp där prioritet läggs vid att uppnå målen med att skapa ett folk som skapar sin egen organisering. Folket skall organisera sig och agera i en gemensam samhällelig helhet för att befästa sin politiska vilja. Det kurdiska folket skall försvara sina mänskliga fri- och rättigheter med demokratiska medel inom ramarna för denna politiska organisering som nämns här ovan.

 

4. Ansvarstagande och disciplin

”Var och en måste ta sitt ansvar och utföra ett disciplinerat hårt arbete för att vi som kurder skall kunna uppnå våra politiska mål och uppfylla våra politiska krav. Om inte de politiska rådande omständigheterna används på rätt sätt för att skapa de verktyg som behövs för demokratiseringsprocessen och lösningen av den kurdiska frågan, kommer de krafter som livnär sig på kriget och konflikten att starkt öka sin politiska roll och sitt politiska inflytande . Den senaste periodens attacker är ett starkt bevis på detta faktum. De nya omständigheterna som inrymmer en hel del nya aktioner mot det kurdiska folket har skapat en ny atmosfär med en rad hotande faror som kan leda till att kriget blossar upp på nytt igen. Det kurdiska folket och de demokratiska krafterna måste härav använda sig av rätt perspektiv för att kunna analysera och granska de nya händelserna. Om en kommunal organisering kommer till stånd och en fortsatt kamp förs kan ovannämnda faktorer som inrymmer många goda förutsättningar för det kurdiska folket uppkomma. Det är av vikt att alla politiska krafter inom Turkiet och Kurdistan tar sitt ansvar och ser de politiska förpliktelser som åläggs dem.”

 

KCK vädjar också till Turkiet, andra nationer i regionen, USA och andra internationella aktörer att ta sitt politiska ansvar och inte bidra med åtgärder och aktioner som leder till att skapa fler hotande faktorer för konflikten. KCK går vidare i sitt uttalande genom att klargöra för följande negativa faktorer som kan uppstå om rörelsen skulle tvingas in i ytterligare en period av krig mot sin vilja. 

”Om kriget blir ett faktum som vi tvingas in i mot vår vilja kommer vi att försvara oss med samma höga moral och samma Apoistiska [den ideologi som den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan har skapat och som den kurdiska frihetskampen vilar på, red. anm.] anda som vi alltid gjort. De nya omständigheterna kräver var och ens uppmärksamhet. Alla måste vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att motverka den turkiska staten och dess bruk av provokativa vägar för att provocera det kurdiska folket. Alla måste resa sig i protest mot den turkiska statens statliga terror i Kurdistan och dess kränkande av det kurdiska folkets mänskliga fri- och rättigheter. Den turkiska staten kommer att basera sina ageranden på det kurdiska folkets reaktioner. Vi är redo för en fredlig lösning och en fredlig lösning önskas såväl av vårt folk som vår rörelse. Men vi vill också bekräfta att vi som rörelse aldrig kommer att ge upp vår kamp om vårt folks värdighet och dess vilja. För att försvara vår politiska vilja och värdighet är vi redo att försvara oss till dess att vi når en seger. Men vår rörelse önskar en fredlig lösning och vi gör det på grund av vår vilja att skapa fred och demokrati och förhindra att fler människor mister sina liv och mer förstörelse och splittring uppstår i samhället. Men om kriget blir ett påtvingat faktum kommer vi att försvara oss med samma höga militära disciplin, samma höga militära moral och samma militära erfarenheter som hittills resulterat i många segrar för vår organisation och med samma Apoistiska själ med beredskapen att offra sig för att kunna uppnå en total seger till vilket pris som helst. Vår rörelse har ett starkt och befäst stöd bland vårt folk som i sin tur kommer att organisera sig och föra en hård kamp för att vi skall uppnå en total politisk seger. I detta läge kommer den turkiska regeringens, den turkiska militärens och den turkiska statens militära och politiska aktioner inte kunna få några resultat och detta kommer även att sluta med en total förlust för nämnda parter.”

Kurd.se